Maalarimestarin täsmävinkit ulkomaalaukseen, osa 3

Kui­va kevät­ke­li on mitä otol­li­sin ajan­koh­ta ulko­maa­lauk­sen teke­mi­seen. Mut­ta mitä kaik­kea jul­ki­si­vu­maa­lauk­seen liit­tyy? Lue maa­la­ri­mes­ta­rim­me par­haat vin­kit. Toi­ses­sa osas­sa kes­ki­tym­me eri maa­laus­työ­vai­hei­siin sekä nii­den mer­ki­tyk­seen lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta.

Jut­tusar­jan ensim­mäi­sen, läh­tö­ti­lan­teen kar­toit­ta­mi­seen kes­kit­ty­vän osan löy­dät tääl­tä. Maa­lin valin­taan ja poh­ja­töi­hin kes­kit­ty­vä toi­nen osa on puo­les­taan luet­ta­vis­sa tääl­lä.

Malttia maalinlevitykseen ja kuivumiseen

Kun maa­laus teh­dään pel­la­va­öl­jy­maa­lil­la, ja alus­ta­na on joko uusi tai puh­dis­tet­tu puu­pin­ta, maa­laus­ker­to­ja tulee yleen­sä kol­me.

Poh­ja­maa­laus suo­ri­te­taan ohen­ne­tul­la pin­ta­maa­lil­la. Oikea sekoi­tus­suh­de ja ohen­ne tulee tar­kis­taa aina maa­lin­val­mis­ta­jan ohjeis­ta. Poh­ja­maa­li­pin­ta on usein läpi­kuul­ta­va. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da ensim­mäi­nen maa­li­ker­ros imey­ty­mään hyvin puu­pin­taan. Oksa­lak­kaus pel­la­va­öl­jy­maa­lin alle ennen poh­ja­maa­laus­ta on usein suo­si­tel­ta­vaa. Näin saa­daan hidas­tet­tua mah­dol­lis­ten oksan vär­jäy­ty­mien syn­ty­mis­tä, Trä­husin maa­la­ri­mes­ta­ri Pia Puhk ker­too.

Väli­maa­laus teh­dään maa­lin­val­mis­ta­jan ohjeis­ta riip­puen hie­man ohen­ne­tul­la tai ohen­ta­mat­to­mal­la tuot­teel­la. Väli­maa­lauk­sen jäl­keen pin­ta on jo lähes tasai­sen ja peit­tä­vän maa­li­pin­nan näköi­nen.

Pin­ta­maa­laus teh­dään väli­maa­lauk­sen kui­vut­tua ohen­ta­mat­to­mal­la tuot­teel­la. Tär­ke­ää on teh­dä tasai­sia, tiuk­kaan sivel­ty­jä maa­li­pin­to­ja onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si. Pel­la­va­öl­jy­maa­lit työs­te­tään­kin enem­män hier­täen kuin levit­täen. Ja huo­mioi­ta­va on, että maa­li vaa­tii useam­man päi­vän kui­vu­mi­sen ennen uusin­ta­kä­sit­te­lyä.

Vanha maalipinta vaatii kunnon puhdistuksen ennen maalausta

Jos van­ha maa­li­pin­taa ei pois­te­ta ennen huol­to­maa­laus­ta, pin­ta on puh­dis­tet­ta­va ennen maa­laus­ta.

Puh­dis­ta­mi­seen käy­tet­tä­viä, yleen­sä vedel­lä ohen­net­ta­via ainei­ta on eri­lai­sia, ja pin­nan likai­suus mää­rit­tää puh­dis­tusai­neen sekä seok­sen vah­vuu­den. Jos van­ha väri pysyy sama­na, yleen­sä riit­tä­nee yksi pin­ta­maa­li­ker­ros. Jos taas läh­de­tään vaih­ta­maan väriä, maa­la­taan yleen­sä kah­teen ker­taan tasai­sen lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si, Puhk päät­tää.

Jos kai­paat apua ulko­maa­laus­asiois­sa, voit tila­ta maa­la­ri­mes­ta­rim­me mak­sut­to­mal­le arvioin­ti­käyn­nil­le. Kysy lisää asia­kas­vas­taa­val­tam­me Taru Vih­neel­tä joko taru.vihne@trahus.fi tai 040 585 2220.

2.5.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

Tiedustelut ja arviointikäynnit
info@trahus.fi
+358 40 705 1572
+358 40 513 2200

 

Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te