Käytännöllisyys ja ajaton ulkoasu korostuivat keittiön valinnassa

Unel­ma uudes­ta keit­tiös­tä hau­tui Ulla Soin­teen mie­les­sä tois­ta­kym­men­tä vuot­ta. Pit­kä­ai­kai­sen poh­din­nan ja laa­ja­mit­tai­sen ver­tai­lun jäl­keen Soin­ne pää­tyi tilaa­maan puuse­pän val­mis­ta­man, mit­ta­ti­laus­työ­nä teh­dyn, koko­pui­sen TRÄ-keit­­tiön.

– Näin TRÄ-keit­­tiön kuvan ensim­mäis­tä ker­taa työ­to­ve­rin Face­boo­kis­sa. Kuva pui­ses­ta keit­tiös­tä jäi mie­lee­ni ja myö­hem­min etsin teki­jän, Trä­husin, käsii­ni. Arvos­tan kes­tä­vää raken­ta­mis­ta, käsi­työ­tä ja luon­non­ma­te­ri­aa­lien käyt­töä, joten tämä tun­tui hyväl­tä valin­nal­ta, Soin­ne avaa ensi kos­ke­tus­ta Trä­husiin.

Aluk­si toi­veet keit­tiön omi­nai­suuk­sis­ta ja yksi­tyis­koh­dis­ta eivät olleet täy­sin sel­viä, mut­ta suun­ni­tel­ma jalos­tui ajan myö­tä. Soin­teel­le oli tär­ke­ää, että uusi keit­tiö oli­si ilma­pii­ril­tään van­haan taloon sopi­va.

– Haa­veis­sa­ni oli toi­mi­va ja käy­tän­nöl­li­nen keit­tiö, joka on ulkoa­sul­taan aja­ton ja kes­tää lop­pue­lä­män, Soin­ne tar­ken­taa.

Koivusta valmistettu keittiö on puuseppämme käsialaa.

Hän myös muis­tut­taa, että ennen osto­pää­tös­tä kan­nat­taa teh­dä ver­tai­lua sekä las­kel­mis­sa että suun­ni­tel­mis­sa. Soin­ne on tyy­ty­väi­nen sii­hen, että TRÄ-keit­­tiös­­sä käsi­työn arvos­tus näkyy.

– Mate­ri­aa­lien ja käsi­työn laa­dus­ta ei ole tin­git­ty. Esi­mer­kik­si laa­ti­kot liu­ku­vat todel­la hyvin huip­pu­me­ka­nis­mien ansios­ta.

Toi­sin kuin usein aja­tel­laan, puuse­pän val­mis­ta­ma keit­tiö ei vält­tä­mät­tä tule kal­liim­mak­si kuin teh­das­te­koi­nen. 

– Käyt­töi­kään­sä näh­den keit­tiön raken­nus­kus­tan­nuk­set tun­tui­vat edul­li­sil­ta, Soin­ne poh­tii.

–  Annan mie­lel­lä­ni keit­tiö­ni pii­rus­tuk­set ja kuvat uusien tilaa­jien käyt­töön. Suo­sit­te­len TRÄ-keit­­tiö­­tä läm­pi­mäs­ti, Soin­ne päät­tää.

Puuseppä valmisti käsin kokopuisen keittiön

Ulla Soin­teen keit­tiö val­mis­tet­tiin käsi­työ­nä puuse­pän­vers­taal­lam­me Ten­ho­las­sa. Lisä­tie­toa keit­tiön val­mis­tuk­ses­ta voit kat­soa refe­rens­sis­täm­me.

Haa­vei­let­ko uudes­ta unel­ma­keit­tiös­tä, joka kes­tää käyt­töä ja kat­sei­ta? Ota mei­hin yhteyt­tä, niin sel­vi­te­tään, miten voim­me olla avuk­si!

Tho­mas Norei­la / thomas.noreila@tragroup.fi / 040 705 1572 tai info@trahus.fi

24.4.2020
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te