Ekologiset savilattiat ovat lyöneet itsensä läpi vuoden aikana

Hen­git­tä­vä ja kos­teut­ta sää­te­le­vä savi on mitä sopi­vin mate­ri­aa­li myös van­hoi­hin taloi­hin. Vil­leco Oy oli muka­na Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa jaka­mas­sa saven ilo­sa­no­maa. Tapah­tu­ma­ri­kas­ta kesää viet­tä­nyt yrit­tä­jä on huo­man­nut, että vii­mei­sen vuo­den aika­na myös kiin­nos­tus savi­lat­tioi­ta koh­taan on kas­va­nut sel­väs­ti Suo­mes­sa. 

Vil­le Väi­nä­mön Hol­lo­las­sa luot­saa­ma Vil­leco Oy on tut­tu yri­tys koke­neil­le Trä­hus Kar­­ne­­va­­len-kävi­­jöil­­le. Tun­nel­ma sekä kiin­nos­tu­neet ja aihee­seen pereh­ty­neet kävi­jät hou­kut­te­li­vat tänä­kin vuon­na Väi­nä­mön lap­si­neen Tuusu­lan Kra­pil­le.

– Olem­me raken­nus­ten sisä­ti­loi­hin sekä LVI- ja ener­gia­suun­nit­te­luun sekä toteu­tuk­seen kes­kit­ty­vä yri­tys. Teem­me töi­tä niin remont­­ti- kuin uudis­koh­teis­sa­kin, ja olem­me eri­kois­tu­neet luon­nol­li­siin ja puh­tai­siin mate­ri­aa­lei­hin, kuten saveen. Käy­täm­me remon­teis­sam­me esi­mer­kik­si Clay­tecin ja Claywork­sin savi­tuot­tei­ta, ja Lacunzan tak­ko­ja ja lie­siä. Lisäk­si olem­me teh­neet yhteis­työ­tä mm. vesi­kier­to­tak­ko­ja ja -kiu­kai­ta edus­ta­van Eko­läm­möxin kans­sa, Väi­nä­mö ker­too.

Vil­leco Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa 2018

– Savel­la on monia luon­tai­ses­ti lois­ta­via kos­teu­den­sää­te­lyyn, eris­tä­vyy­teen sekä ilman­puh­dis­tuk­seen liit­ty­viä omi­nai­suuk­sia. Savi­rap­paus esi­mer­kik­si hen­git­tää yli kol­me ker­taa voi­mak­kaam­min kuin kalk­ki­rap­paus, ja yli seit­se­män ker­taa voi­mak­kaam­min kuin kip­si­rap­paus. Sik­si se sopii oikein hyvin myös van­hoi­hin hen­git­tä­väk­si tar­koi­tet­tui­hin taloi­hin, jois­sa sitä on var­sin­kin aiem­min käy­tet­ty laa­jas­ti­kin. Usein kun asiak­kaat halua­vat kotiin­sa savi­pin­nat, niin samal­la on luon­te­vaa miet­tiä myös koko LVI- ja ener­gia­suun­nit­te­lu­ko­ko­nai­suus ker­ral­la kun­toon, Väi­nä­mö selit­tää koko­nai­suut­ta.

Yksi sel­keä tren­di on näh­tä­vis­sä savi­lat­tioi­den kysyn­nän kas­vus­sa. 

– Jos ver­taa tilan­net­ta vuo­den takai­seen, niin aiem­min ehkä parem­min sei­nä­ma­te­ri­aa­li­na tun­net­tu savi on lyö­nyt itsen­sä läpi myös lat­tia­ma­te­ri­aa­li­na Suo­mes­sa. Toi­sin kuin yleen­sä luul­laan, niin savi on kulu­tus­ta kes­tä­vä lat­tia­ma­te­ri­aa­li, ja se sopii yhteen esi­mer­kik­si lat­tia­läm­mi­tyk­sen kans­sa. Savi­han on myös erit­täin eko­lo­gi­nen mate­ri­aa­li. Esi­mer­kik­si savi­laas­tin ilmas­to­vai­ku­tus CO2-ekvi­­va­­lent­­tei­­na on noin 20 ker­taa pie­nem­pi kuin kip­si­laas­tin, ja noin 30 ker­taa pie­nem­pi kuin sement­ti­laas­tin. Sik­si soi­sin sen käy­tön leviä­vän entis­tä laa­jem­mal­le, Väi­nä­mö tote­aa.

– Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa on aina muka­va tun­nel­ma. Tänä vuon­na meil­lä on las­ten kans­sa muka­na myös kuk­ka­pom­me­ja, joi­ta voi hei­tel­lä oman ja naa­pu­rin pihoil­le. Kesä 2019 on ollut meil­le kii­rei­nen, sil­lä nor­maa­lien töi­den lisäk­si olem­me olleet mm. kesä­kuus­sa Luos­ta­rin­mäen käsi­työ­läis­museon perin­ne­ra­ken­ta­mis­päi­vil­lä ker­to­mas­sa savi­rap­pauk­sen käy­tös­tä ennen ja nyt, ja elo­kuun lop­pu­puo­lel­la meil­lä oli vie­lä eri tek­nii­koi­ta esit­te­le­vä savi­rap­paus­kurs­si Tam­pe­reen Pis­pa­las­sa Raken­nus­kult­tuu­ri­kes­kus Pii­rus­sa, Väi­nä­mö ker­too lopuk­si.

Kuvat: Vil­leco ja Trä­hus

18.12.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te