Syksy 2019 tuo mukanaan historian laajimman puutyökoulutustarjonnan

Yksi Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­man ensi­ker­ta­lai­sis­ta oli puu­työ­ka­lu­kaup­pa Sahan­pu­ru, jon­ka päi­vä oli yllät­tä­nyt vilk­kau­del­laan. Tänä syk­sy­nä Sahan­pu­rul­la on tar­jol­la his­to­rian laa­jin puu­työn kou­lu­tus­oh­jel­ma.

Omien sano­jen­sa mukaan Sahan­pu­ru on työ­ka­lu­kaup­pa puuse­pil­le, puu­ra­ken­ta­jil­le, hir­si­ra­ken­ta­jil­le, arbo­ris­teil­le, puun­kaa­ta­jil­le, puu­palk­ki­ra­ken­ta­jil­le sekä asen­ta­jil­le. Niin­pä oli­kin luon­te­vaa, että he oli­vat muka­na esit­te­le­mäs­sä tar­jon­taan­sa ja osaa­mis­taan vuo­den 2019 Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa.

– Tapah­tu­ma on kerän­nyt yllät­tä­vän­kin ison jou­kon itse teke­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta tän­ne Tuusu­lan Kra­pil­le. Meil­le on tul­lut pal­jon kysy­myk­siä esi­mer­kik­si sahaa­mi­seen, ikku­noi­hin sekä tim­­ber­­fra­­me- eli puu­palk­ki­lii­tok­siin liit­tyen, Tom­mi Luos­ta­ri­nen Sahan­pu­rus­ta ker­too. 

Oman pis­teen lisäk­si yri­tyk­sel­lä oli päi­vän aika­na kol­me moot­to­ri­sa­han käyt­töön liit­ty­vää näy­tös­tä, jot­ka kerä­si­vät pai­kal­le ison jou­kon kiin­nos­tu­nei­ta. 

Elo­kui­nen tapah­tu­ma toi­mi samal­la start­ti­na yri­tyk­sen his­to­rian kii­rei­sim­mäl­le kou­lu­tus­syk­syl­le.

– Tulem­me tar­joa­maan syk­syn 2019 aika­na kurs­se­ja mm. ikku­nan kun­nos­tuk­seen, puu­palk­ki­lii­tok­siin sekä puu­ra­ken­tei­den suun­nit­te­luun liit­tyen. Lisäk­si pidäm­me työ­ka­lu­jen teroi­tusil­to­ja. Kai­kes­ta täs­tä ker­rom­me lisää verk­ko­si­vuil­lam­me sekä Face­­book-sivuil­­lam­­me, Luos­ta­ri­nen ker­too.

Muu­ten­kin ilmas­sa on pal­jon. 

– Olem­me olleet aktii­vi­ses­ti muka­na Luos­ta­rin­mäen käsi­työ­läis­museon­toi­min­nas­sa Turus­sa, ja mm. elo­kuus­sa osal­lis­tum­me Käsi­työ­tai­don päi­vil­le. Syys­kuun alus­sa mei­dät löy­tää Puu­päi­vil­tä Jyväs­ky­läs­tä. Kii­rei­nen syk­sy siis kai­ken kaik­ki­aan, Luos­ta­ri­nen ker­too.  

29.11.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te