Ikkunahelat ja posliininupit tekivät kauppansa Krapilla – Helakaupan valikoimissa yli 4 000 esinettä

Vuo­des­ta 1991 asti samas­sa pai­kas­sa toi­mi­nut Hoko­la Oy on var­si­nai­nen van­han talon kun­nos­ta­jan herk­ku­kaup­pa. Muun muas­sa veti­miä, helo­ja ja sal­po­ja maa­han­tuo­va yri­tys val­mis­tut­taa lisäk­si eri­koi­se­riä van­hois­ta talois­ta löy­ty­vien mal­lien perus­teel­la. Hela­­kaup­­pa-nimel­­lä tun­ne­tun myy­mä­län vii­me vuo­sien myyn­ti­hit­te­jä ovat olleet esi­mer­kik­si pos­lii­ni­nu­pit sekä lan­ka­ve­ti­met. 

Yksi tämän vuo­den Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­man uusis­ta osal­lis­tu­jis­ta oli Hela­kaup­pa-nimis­tä verk­­ko- ja kivi­jal­ka­kaup­paa pyö­rit­tä­vä Hoko­la Oy. 

– Yri­tyk­sen his­to­ria ulot­tuu vuo­teen 1991 ja Hovi­la Oy -nimi­seen maa­han­tuon­tiy­ri­tyk­seen. Aluk­si tulin taloon toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, ja hil­jal­leen han­kin yri­tyk­sen omis­tuk­sen omiin nimii­ni. Olem­me helo­jen eri­kois­lii­ke, ja olem­me pyö­rit­tä­neet omaa kivi­jal­ka­myy­mä­lääm­me Hel­sin­gin Hämeen­tiel­lä pian 30 vuot­ta. Lisäk­si pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me poik­keuk­sel­li­sen kat­ta­val­la verk­ko­kau­pal­la, ker­too Hoko­la Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Rai­ner Bro­man.

– Vali­koi­miim­me kuu­luu laa­ja kat­taus eri­lai­sia veti­miä, kan­nat­ti­mia, sara­noi­ta, sal­po­ja, nau­la­koi­ta ja luk­ko­ja. Tuom­me näi­tä tuot­tei­ta maa­han, min­kä lisäk­si tee­täm­me eri­koi­se­riä van­ho­jen mal­lien perus­teel­la. Vas­ti­kään asia­kas tuli kyse­le­mään van­haan kar­ta­noon ikku­nan­sal­paa muka­naan alku­pe­räi­nen mal­li. Vas­taa­via kapei­ta mal­le­ja oli­vat olleet myös muut vail­la, eikä meil­tä poik­keuk­sel­li­ses­ti juu­ri sopi­vaa val­mii­na löy­ty­nyt. Niin­pä tee­tim­me asiak­kaal­le riit­tä­vän mää­rän val­mii­ta tuot­tei­ta, ja loput eräs­tä pää­tyi­vät kau­pan vali­koi­maan, Bro­man ker­too yhdes­tä tavas­ta, jol­la kau­pan vali­koi­ma on kas­va­nut vuo­sien var­rel­la.

Uudistunut verkkokauppa on auennut

– Jaam­me Trä­husin kans­sa rak­kau­den van­hoi­hin taloi­hin ja perin­tei­siin mene­tel­miin, joten oli erit­täin luon­te­vaa osal­lis­tua myös Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­maan. Tämän päi­vän ehdot­to­mia myyn­ti­hit­te­jä ovat olleet eri­lai­set ikku­na­he­lat sekä eri­lai­set pos­lii­ni­nu­pit. Pos­lii­ni­nu­pit ovat pitä­neet pin­tan­sa jo vuo­sia, ja nii­den rin­nal­la on vii­me vuo­si­na myy­ty eri­tyi­sen pal­jon 40-, 50- ja 60-luvuil­­la pal­jon käy­tet­ty­jä lan­ka­ve­ti­miä, Bro­man ker­taa tren­de­jä.

– Täl­lä het­kel­lä vali­koi­maam­me kuu­luu yli 4 000 myyn­tiar­tik­ke­lia, joten har­voin asia­kas jou­tuu pois­tu­maan tyh­jin käsin meil­tä. Olem­me olleet samas­sa lii­ke­ti­las­sa Hel­sin­gin itäi­ses­sä kan­ta­kau­pun­gis­sa koko toi­­min­­ta-aikam­­me, ja tilat alka­vat käy­dä meil­le lii­an pie­nik­si. Aja­tus muu­tos­ta kui­ten­kin hie­man jän­nit­tää: löy­täi­si­vät­kö asiak­kaat mei­dät myös uudes­ta pai­kas­ta? Täl­lä het­kel­lä muut­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole meil­le ajan­koh­tais­ta, Bro­man ker­too.

Verk­ko­kau­pan puo­lel­la Hela­kaup­pa eli jän­nit­tä­viä het­kiä: Trä­hus Kar­ne­va­len -päi­vän ilta­na tuli pää­tök­seen kah­den vuo­den uudis­tus­pro­ses­si, kun uusit­tu verk­ko­kaup­pa avau­tui.

Kuvat: Helakauppa.com ja Trä­hus

13.12.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te