Pankinjohdosta höyläriksi

Tun­ne­Puu Oy:n perus­ta­ja Pek­ka Vää­nä­nen on kol­man­nen suku­pol­ven sahu­ri ja höy­lä­ri. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten Vää­nä­nen jät­ti taak­seen 15 vuo­den pank­kiu­ran ja perus­ti oman höy­lää­mön. Kipi­nä yrit­tä­jyy­teen syn­tyi rak­kau­des­ta puu­hun.

Pekka Väänänen

”Puun kans­sa teke­mi­ses­sä on tun­net­ta ja tun­nel­maa. Mikään ei voi­ta vas­ta­sa­ha­tun puun tuok­sua”, Vää­nä­nen kuvai­lee.

Aluk­si höy­läys­tä teh­tiin vapaa-ajal­­la sen ver­ran, kun mui­den töi­den lomas­sa ehdit­tiin. Aja­tus oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta oli kui­ten­kin hau­tu­nut Vää­nä­sen mie­les­sä pit­kään. Vaik­ka koneet ja höy­lät oli­vat val­mii­na, viral­lis­ta lii­ke­toi­min­taa ei halut­tu aloit­taa ennen kuin terä­ka­lus­to sekä lait­teet terien val­mis­tuk­seen ja huol­toon oli han­kit­tu. 

TunnePuulla on monipuoliset puitteet valmistaa erityisteriä, joiden avulla voidaan tehdä asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä puutuotteita.
TunnePuulla on monipuoliset puitteet valmistaa erityisteriä, joiden avulla voidaan tehdä asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä puutuotteita.

Nyt Tun­ne­Puu val­mis­taa eri­tyis­te­riä, joi­den avul­la voi­daan teh­dä asiak­kaan tar­pee­seen rää­tä­löi­ty­jä puu­tuot­tei­ta. Tyy­pil­li­siä tilaus­tuot­tei­ta ovat muun muas­sa muo­to­lis­tat, ulko­vuo­ri­lau­dat ja lat­tia­lan­kut. Myös eri­tyi­ses­ti teras­seis­sa suo­si­tul­le Sipe­rian leh­ti­kuusel­le riit­tää kysyn­tää.

Puun valinta ja huolellinen käsittely ovat pienen höyläämön valttikortteja

Tun­ne­Puun tyy­pil­li­siä asiak­kai­ta ovat sekä yksi­tyi­set raken­ta­jat että yri­tyk­set. Monen­kir­ja­vaa asia­kas­kun­taa yhdis­tää se, että heil­le puun vali­koi­mi­nen ja käsit­te­ly on tär­ke­ää. Monet halua­vat, että puu on juu­ri saman­lais­ta kuin alku­pe­räi­ses­sä, esi­mer­kik­si sato­ja vuo­sia van­has­sa koh­tees­sa.

”Suu­ril­la teh­tail­la har­vem­min ehdi­tään paneu­tua lajit­te­luun ja valin­taan, kun taas pie­nel­lä toi­mi­jal­la on mah­dol­li­suus kes­kit­tyä näi­hin enem­män. Meil­le on olen­nais­ta, miten puu käsi­tel­lään. Se, miten päin puu on höy­läl­lä ja mihin suun­taan syyt osoit­ta­vat on monil­le asiak­kail­lem­me erit­täin tär­ke­ää”, Vää­nä­nen ker­too.

TunnePuu

Vää­nä­nen on iloi­nen näh­des­sään, että puun suo­sio raken­ta­mi­ses­sa ja sisus­ta­mi­ses­sa kas­vaa. Hän kui­ten­kin toi­voo, että yhä useam­min pysäh­dyt­täi­siin miet­ti­mään, käy­te­tään­kö uusiu­tu­via mate­ri­aa­le­ja vai esi­mer­kik­si teol­li­ses­ti val­mis­tet­tu­ja kui­tu­le­vy­jä. 

”Puu on pait­si eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vä mate­ri­aa­li, sitä voi muo­ka­ta ajan saa­tos­sa, joten se on myös esteet­ti­ses­ti kes­tä­vää. Aina ei tar­vi­ta edes ammat­ti­lai­sen apua, kos­ka esi­mer­kik­si lis­to­jen maa­laus sujuu hyvin aloit­te­li­jal­ta­kin”, Vää­nä­nen muis­tut­taa.

Vää­nä­nen uskoo, että puun käyt­tö lisään­tyi­si, jos sen ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta oltai­siin tie­toi­sem­pia.

”Lähes­kään kaik­ki eivät tie­dä puun posi­tii­vi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta ter­vey­teen. Puu on hie­no mate­ri­aa­li, sil­lä se on luon­nos­taan likaa hyl­ki­vä, anti­bak­tee­ri­nen ja se sää­te­lee kos­teut­ta ja läm­pöä. Lisäk­si se on tun­nel­mal­taan läm­min ja muka­van tun­tui­nen”, Vää­nä­nen jat­kaa.

Väänänen uskoo, että puun käyttö lisääntyisi, jos sen terveysvaikutuksista oltaisiin tietoisempia.

Vastuullisuus on liiketoiminnan A ja O

Vas­tuu ympä­ris­tös­tä ja asiak­kais­ta on mää­rit­tä­nyt pit­käl­ti Tun­ne­Puun toi­min­taa. Kaik­ki tuot­teet val­mis­te­taan höy­lää­mön oman pien­ve­si­voi­ma­lan tuot­ta­mal­la uusiu­tu­val­la ener­gial­la ja puu­ta­va­ra hyö­dyn­ne­tään vii­meis­tä purua myö­ten: Yli­jää­mä­puus­ta teh­dään esi­mer­kik­si polt­to­pui­ta myyn­tiin tai haket­ta höy­lää­mön omaan käyt­töön. Asia­kas­vas­tuus­sa taas luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen on toi­min­nan yti­mes­sä.

”Tär­kein­tä on, että sovi­tus­ta pide­tään kiin­ni. Tyk­kään myös usein haas­taa asiak­kai­tam­me har­kit­se­maan eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, kos­ka kaik­ki eivät vält­tä­mät­tä edes tie­dä, mitä halua­vat. Me pyrim­me yhdes­sä löy­tä­mään asiak­kaal­lem­me par­haan rat­kai­sun”, Vää­nä­nen päät­tää.

TunnePuun tuotteet valmistetaan höyläämön oman pienvesivoimalan tuottamalla uusiutuvalla energialla
30.7.2020
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te