Tietosuojaseloste

Kii­tos että käy­tät pal­ve­lui­tam­me! Täs­sä selos­tees­sa kuva­taan, mitä tie­to­ja Trä Group kerää kun vie­rai­let verk­ko­si­vus­toil­lam­me tai käy­tät pal­ve­lui­tam­me.

Yhteystiedot

Rekis­te­rin­pi­tä­jä:
Trä Group Oy, Y-tun­­nus: 2850774–3
Sekä Trä Grou­pin tytä­ryh­tiöt:
Trä­hus O, Y-tun­­nus: 2798847–7
Trä Digi­tal Oy, Y-tun­­nus: 28552325
Hemt­räv­lig Oy, Y-tun­­nus: 2856031–7
Sekä Trä Grou­pin sisar­kon­ser­ni:
Trä Kro­nor Oy, Y-tun­­nus: 2835985–9

Ran­ta­tie 32 E, 04310 Tuusu­la

Tietosuojavastaava:

Tho­mas Norei­la, tietosuoja@tragroup.fi

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitus

1. Pal­ve­lu­jen yhtey­des­sä

Trä Group Oy, sen tytä­ryh­tiöt ja sisar­kon­ser­ni ovat yhdes­sä suun­­nit­­te­­lu-, raken­­nus- ja res­tau­roin­tiy­ri­tys. Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asun­to­jen, remont­tien ja mui­den asu­mis­ten pal­ve­lu­jen myyn­nin, tuot­ta­mi­sen ja hal­lin­nan sekä digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käy­tön yhtey­des­sä.

Lisäk­si kerääm­me hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riim­me ja las­ku­tus­jär­jes­tel­määm­me poten­ti­aa­lis­ten ja nykyis­ten asiak­kai­dem­me sekä yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me ja näi­den edus­ta­jien hen­ki­lö­tie­to­ja.

2. Mark­ki­noin­ti

Osaa kerä­tyis­tä yhteys­tie­dois­ta hyö­dyn­näm­me hen­ki­lön omal­la suos­tu­muk­sel­la mark­ki­noin­nis­sam­me: säh­köi­sis­sä suo­ra­mark­ki­noin­ti­vies­teis­sä sekä uutis­kir­jeis­sä.

Hen­ki­löt anta­vat omal­la suos­tu­muk­sel­laan hen­ki­lö­tie­ton­sa Trä Grou­pin ja/tai sen tytä­ryh­tiöi­den ja sisar­kon­ser­nin käyt­töön esi­mer­kik­si tilaa­mal­la uutis­kir­jeen verk­ko­si­vuil­la (MailC­­himp-säh­­kö­­pos­­ti­­mark­­ki­­noin­­ti­­jär­­jes­­tel­­mä) tai jät­tä­mäl­lä yhtey­den­ot­to­pyyn­nön lomak­keel­la yhtiön verk­ko­si­vuil­la (WordPress-jul­­kai­­su­­jär­­jes­­tel­­mä).

3. Rek­ry­toin­ti

Lisäk­si kerääm­me haki­joi­den hen­ki­lö­tie­to­ja rek­ry­toin­ti­pro­ses­siem­me yhtey­des­sä vain sitä tar­koi­tus­ta var­ten. Rek­ry­toin­tia var­ten Trä Grou­pil­la on käy­tös­sään säh­köi­nen rek­ry­toin­ti­tie­to­kan­ta pil­vi­pal­ve­lu­na (Team­Tai­lor). Pal­ve­lun tar­joa­ja vas­taa rekis­te­riin tal­len­net­ta­vien tie­to­jen tek­ni­ses­tä suo­jauk­ses­ta ja tie­to­tur­vas­ta.

4. Kame­ra­val­von­ta

Tal­len­ta­va kame­ra­val­von­ta osoit­teis­sa Eliak­sen­pol­ku 2, 04300 Tuusu­la. Kame­roi­den avul­la val­vo­taan työ­­maa-alu­een tur­val­li­suut­ta sekä kerä­tään mate­ri­aa­lia mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Val­von­nas­ta on ker­rot­tu asian­mu­kai­sil­la kyl­teil­lä.

Tar­koi­tuk­se­na ja käsit­te­lyn perus­tee­na on alu­eel­la toi­mi­vien ja vie­rai­le­vien hen­ki­löi­den tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen ja omai­suu­den suo­jaa­mi­nen sekä estää asiat­to­mien hen­ki­löi­den ja ajo­neu­vo­jen pää­sy työ­­maa-alu­eel­­le. Lisäk­si kame­ran tal­len­ta­maa kuvaa voi­daan käyt­tää mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­sis­sa.

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö:

Val­von­ta­ka­me­ra on digi­taa­li­nen, käy­tös­sä 24 h/vrk, ja tal­len­nus tapah­tuu pil­veen (IP-osoi­­te 54.246.83.4). Val­von­ta­ka­me­ra ei tal­len­na puhet­ta.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet:

Tie­to­läh­tei­nä toi­mi­vat kame­roi­den tal­len­ta­ma kuva työ­maan alu­eel­ta.

Henkilötietojen kerääminen

Kerät­tä­vät tie­dot:

  • nimi
  • säh­kö­pos­tio­soi­te
  • puhe­lin­nu­me­ro
  • remon­toin­ti­koh­tei­den osoi­te­tie­dot ja muut perus­tie­dot
  • uudis­koh­tei­den kau­pan­käyn­tiä tar­vit­ta­vat hen­ki­lö­tie­dot
  • työ­suh­teen sol­mi­mis­ta var­ten tar­vit­ta­vat hen­ki­lö­tie­dot

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään vain hen­ki­löil­tä itsel­tään, joko Trä Grou­pin itsen­sä tai välil­li­ses­ti sen käyt­tä­män kiin­teis­tön­vä­li­ty­se­dus­ta­jan toi­mes­ta, ei muis­ta läh­teis­tä.

Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan kerä­tä esim. tapah­tu­mis­sa sekä hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa tapaa­mi­sis­sa tai puhe­lin­kes­kus­te­luis­sa, jois­sa neu­vo­tel­laan tai sovi­taan pal­ve­lusuh­teen aloit­ta­mi­ses­ta tai kau­pan toteu­tu­mi­ses­ta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti, ja ne tal­len­ne­taan Trä Grou­pin ja sen tytä­ryh­tiön ja sisar­kon­ser­nin salat­tui­hin ja sala­sa­no­jen taak­se tal­len­net­tui­hin asia­kas­tie­to­re­kis­te­rei­hin, jot­ka sijait­se­vat EU-alu­eel­­la. Rekis­te­rei­hin pää­se­vät käsik­si ainoas­taan Trä Grou­pin ja sen tytä­ryh­tiöi­den ja sisar­kon­ser­nien hen­ki­lös­tön edus­ta­jat, joi­den työn­ku­vaan rekis­te­rin yllä­pi­tä­mi­nen ja käyt­tä­mi­nen oleel­li­ses­ti kuu­luu.

Pal­ve­lusuh­teen aika­na sii­hen liit­ty­vä doku­men­taa­tio on tal­len­net­tu­na toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mään(Tai­mer) sekä Trä Grou­pin omaan salat­tuun ja sala­sa­no­jen taak­se tal­len­net­tuun asia­kas­re­kis­te­riin.

Tiedon jakaminen muiden yhtiöiden tai palveluntarjoajien kanssa

Trä Grou­pin ja sen tytä­ryh­tiöi­den ja sisar­kon­ser­nin verk­ko­si­vuil­le on asen­net­tu Google Ana­ly­tics -työ­ka­lu, joka ana­ly­soi verk­ko­si­vu­käyt­täy­ty­mis­tä. Yksi­löi­tä­vien IP-osoit­­tei­­den lisäk­si työ­ka­luun tal­len­tuu ano­nyy­miä, tilas­to­tyyp­pis­tä tie­toa kävi­jöis­tä. Nämä ovat esi­mer­kik­si käyt­tä­jän maan­tie­teel­li­nen sijain­ti, pää­te­lait­teen tyyp­pi, sivuil­la vie­tet­ty aika sekä sela­tut sivut. Tämän tie­don kerää­mi­seen kysy­tään käyt­tä­jäl­tä lupa sivul­le saa­vut­taes­sa. Tämän tie­don tek­ni­ses­tä suo­jauk­ses­ta, tie­to­tur­vas­ta ja hyö­dyn­tä­mi­ses­tä vas­taa Google. Käyt­tä­mäl­lä verk­ko­si­vu­jam­me annat Googlel­le suos­tu­muk­sen näi­den tie­to­jen kerää­mi­seen, hyö­dyn­tä­mi­seen ja eteen­päin luo­vut­ta­mi­seen.

Kerättyjen tietojen tallentaminen, säilyttäminen, muokkaaminen, luovuttaminen ja poistaminen

Trä Grou­pin ja sen tytär- ja sisa­ryh­tiöi­den hen­ki­lö­kun­ta on kou­lu­tet­tu käsit­te­le­mään saa­tu­ja tie­to­ja yhteis­ten peri­aat­tei­den mukai­ses­ti.

Kerättyjen tietojen säilyttäminen ja muokkaaminen

Yhteis­työ­kump­pa­nei­den jul­ki­ses­ti löy­det­tä­vis­sä ole­vat yhteys­tie­dot, kuten käyn­ti­kor­tit, jokai­nen yhteys­tie­dot saa­nut Trä Grou­pin tai sen tytä­ryh­tiöi­den ja sisar­kon­ser­nin edus­ta­ja tal­let­taa omaan arkis­toon­sa.

Halu­tes­saan hen­ki­löl­lä on mah­dol­li­suus tar­kis­taa hänes­tä kerä­tyt yhteys­tie­dot ja pyy­tää tie­to­jen muok­kaa­mis­ta tai pois­ta­mis­ta lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­ti yhtey­so­soit­tee­seen tietosuoja@tragroup.fi. Lisäk­si lähet­tä­mis­säm­me uutis­kir­jeis­sä ja muus­sa mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lis­sa on aina peruut­ta­mis­mah­dol­li­suus. Yhtey­den­ot­to­pyyn­nöt tal­len­tu­vat lisäk­si WordPres­sin omaan tie­to­kan­taan, joka tyh­jen­ne­tään 6 kuu­kau­den välein.

Kerättyjen ja tallennettujen tietojen siirto ja luovuttaminen

Kerät­ty­jä tie­to­ja säi­ly­te­tään sala­sa­no­jen taka­na, ja nii­hin on pää­sy ainoas­taan hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat nii­tä vält­tä­mät­tö­mien työ­teh­tä­vien­sä suo­rit­ta­mi­seen.

Trä Group tai sen tytä­ryh­tiö ja sisar­kon­ser­ni eivät myy asia­­kas-, mark­­ki­­noin­­ti- ja rek­ry­toin­ti­re­kis­te­ris­sään ole­via hen­ki­lö­tie­to­ja ulko­puo­li­sil­le.

Remon­tin tai muun pal­ve­lun suo­rit­ta­mi­sen näin vaa­ties­sa asiak­kaan yhteys­tie­dot voi­daan kui­ten­kin hänen suos­tu­muk­sel­laan luo­vut­taa eteen­päin kol­man­sil­le osa­puo­lil­le, kuten viran­omai­sil­le. Tähän kysy­tään aina erik­seen asiak­kaan lupa.

Kame­roi­den tal­len­ta­mia tie­to­ja voi­daan käyt­tää mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Tie­toa tal­len­ne­taan kui­ten­kin vain Trä Grou­pin, sen tytä­ryh­tiöi­den ja sisar­kon­ser­nin käyt­töön, eikä sitä myy­dä kol­man­nen osa­puo­len käyt­töä var­ten.

Pyyn­nös­tä kame­roi­den tal­len­ta­mia tie­to­ja luo­vu­te­taan polii­sil­le tai muul­le val­vo­mal­le viran­omai­sel­le, kuten tul­lil­le ja raja­var­tio­lai­tok­sel­le. Tie­to­ja voi­daan myös luo­vut­taa muil­le sata­mis­sa toi­mi­vil­le toi­mi­joil­le sopi­muk­ses­ta.

Kerättyjen tietojen poistaminen

Remont­tia, asun­to­kaup­po­ja tai mui­ta asu­mi­sen pal­ve­lu­ja var­ten kerä­tyt yksi­tyis­koh­tai­set asia­kas­tie­dot hävi­te­tään kym­me­nen vuot­ta pal­ve­lusuh­teen päät­ty­mi­sen tai kaup­po­jen toteu­tu­mi­sen jäl­keen. Pää­suun­nit­te­li­jan vas­tuu rau­ke­aa kym­me­nen vuo­den kulut­tua, jol­loin myös doku­men­taa­tion säi­lyt­tä­mi­nen saman ajan­jak­son ver­ran on perus­tel­tua.

Ano­ny­mi­soi­dut tie­dot esi­mer­kik­si remon­tin kus­tan­nuk­sis­ta sekä toteu­tu­neis­ta kaup­pa­hin­nois­ta säi­ly­te­tään kui­ten­kin tilas­toin­tia sekä kus­tan­nus­te­hok­kuu­den ja asia­kas­pal­ve­lun paran­ta­mis­ta var­ten Trä Grou­pin ja sen tytä­ryh­tiöi­den ja sisar­kon­ser­nin rekis­te­ris­sä kah­den­kym­me­nen vuo­den ajan.

Hen­ki­löl­lä on kos­ka tahan­sa mah­dol­li­suus pyy­tää omien tie­to­jen­sa pois­ta­mis­ta Trä Grou­pin mark­­ki­­noin­­ti- ja vies­tin­tä­re­kis­te­ris­tä otta­mal­la yhteyt­tä rekis­te­rin yllä­pi­tä­jään.

Tiedonsaanti- ja poisto-oikeus

Asiak­kaal­la tai poten­ti­aa­li­sel­la asiak­kaal­la on oikeus tar­kis­taa, oikais­ta ja pois­taa tie­ton­sa.

Toi­mi­tam­me hen­ki­lö­tie­dot koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa, vii­meis­tään kuu­kau­den kulut­tua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta pyyn­nös­tä, sii­nä muo­dos­sa, kun ne ovat Trä Grou­pin ja sen tytä­ryh­tiöi­den ja sisar­kon­ser­nin rekis­te­ris­sä.

Tie­to­jen tar­­kas­­tus- ja pois­to­pyyn­nön osal­ta pyyn­tö on annet­ta­va kir­jal­li­ses­ti ja alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­rin vas­tuu­hen­ki­löl­le. Tar­kas­tus­pyyn­tö on teh­tä­vä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti rekis­te­rin­pi­tä­jän luo­na. Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi tar­vit­taes­sa pyy­tää asia­kas­ta täs­men­tä­mään pyyn­töään kir­jal­li­ses­ti ja todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä.

Evästeet​

Eväs­teek­si kut­su­taan tie­toa, joka tal­len­tuu selai­meen, kun vie­rai­let verk­ko­si­vuil­la. Eväs­teet voi­vat esi­mer­kik­si tun­nis­taa lait­teen mal­lin, jol­loin sivus­to auke­aa käyt­tä­mäl­le­si lait­teel­le par­haim­mal­la taval­la. Käy­täm­me sivus­toil­lam­me eväs­tei­tä käyt­tö­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­sek­si ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­sek­si. Kaik­ki kerää­mäm­me tie­to on ano­nyy­miä, eikä sitä luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le. ​

Mil­lä taval­la eväs­teil­lä voi­daan paran­taa käyt­tö­ko­ke­mus­ta?​

  • Sivun nopeu­den ja help­po­käyt­töi­syy­den varmistaminen​
  • Kiin­nos­ta­vam­pi, koh­dis­tet­tu mainonta​
  • Sivus­ton kehit­tä­mi­nen käyt­tä­jil­le sopivaksi​


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te