Tietoa, taitoa ja kokemusta

Asut­ko rin­ta­ma­mies­ta­los­sa ja olet epä­var­ma, miten talo remon­toi­daan oikeal­la taval­la? Onko Sinul­la van­ha hir­si­run­koi­nen talo, jos­sa alim­mat hir­ret pitää vaih­taa? Etsit­kö teki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät luo­maan ajan­mu­kai­sen hen­gen kotii­si?

Olet tul­lut oike­aan osoit­tee­seen, sil­lä jär­ke­vä ja kes­tä­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen sekä kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den raken­nus­ten koko­nais­val­tai­nen res­tau­roin­ti on ydin­osaa­mis­tam­me.

Ter­ve­tu­loa myös Trä­hus Buti­ken -kaup­paam­me, jos­ta löy­dät moni­puo­li­ses­ti tar­vik­kei­ta van­han talon kun­nos­tuk­seen. Olem­me avoin­na lau­an­tai­sin klo 10–13 ja sopi­muk­sen mukaan osoit­tees­sa Ran­ta­tie 32, Tuusu­la.

Ota yhteyt­tä

Tulem­me mie­lel­läm­me tutus­tu­maan taloo­si veloi­tuk­set­ta!


Trustmary Reviews

Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Unable to display Face­book posts

Error: Error vali­da­ting access token: The ses­sion has been inva­li­da­ted because the user chan­ged their password or Face­book has chan­ged the ses­sion for secu­ri­ty rea­sons.
Type: OAut­hExcep­tion
Code: 190
Subco­de: 460
Click here to Troubles­hoot.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Unable to display Face­book posts

Error: Error vali­da­ting access token: The ses­sion has been inva­li­da­ted because the user chan­ged their password or Face­book has chan­ged the ses­sion for secu­ri­ty rea­sons.
Type: OAut­hExcep­tion
Code: 190
Subco­de: 460
Click here to Troubles­hoot.
Pre­viousNext
Next

Enti­söim­me ikku­nat van­han maa­ti­lan pää­ra­ken­nuk­seen.

Toteu­tim­me kun­nos­tus­töi­tä 1700-luvun puo­les­sa välis­sä val­mis­tu­neen Åmin­nen kar­ta­non pää­ra­ken­nuk­seen.

Enti­söim­me ore­gon­män­nys­tä val­mis­te­tut puu­pin­nat talon sisä- ja ulko­ti­loi­hin. 

Pel­ti­ka­ton kor­­­jaus- ja maa­laus­työt Kau­niai­sis­sa.

Toteu­tim­me ikku­naen­ti­söin­nin vuon­na 1919 val­mis­tu­nee­seen teh­das­ra­ken­nuk­seen.

Man­sar­di­ka­ton ennal­lis­ta­mi­nen.

Kor­jaus­työt 1928-luvun huvi­laan Kau­niai­sis­sa.

1800-luvul­­­la raken­net­tu Ste­niuk­sen talo puret­tiin väliai­kai­seen säi­löön raken­nus­hank­keen alta. Hir­si­ke­hik­ko sekä ikku­nat ja ovet kun­nos­tet­tiin ja talo kasat­tiin enti­sel­le pai­kal­leen Tapio­laan.

Uuden leh­ti­kuusi­ver­houk­sen toteu­tuts puu­ta­loon Hel­sin­gis­sä.

Kun­nos­tim­me Suo­men van­him­piin säte­ri­ti­loi­hin kuu­lu­van Saus­ti­lan kar­ta­non veran­nan alku­pe­räi­sen mal­lin mukaan.


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te