Tietoa, taitoa ja kokemusta

Asut­ko rintama­mies­talossa ja olet epä­varma, miten talo remon­toidaan oike­alla taval­la? Onko Sinul­la van­ha hirsi­runkoinen talo, jos­sa alim­mat hir­ret pitää vaih­taa?
Etsit­kö teki­jöitä, jot­ka pysty­vät luo­maan ajan­mukaisen hen­gen kotii­si?
Vai halu­atko raken­taa puu­talon, joka kes­tää sato­ja vuo­sia?

Olet tul­lut oike­aan osoit­tee­seen, sil­lä jär­ke­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen, kes­tä­vä puu­ra­ken­ta­mi­nen ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den raken­nus­ten res­tau­roin­ti on ydin­osaa­mis­tam­me.

Tulem­me mie­lel­läm­me tutus­tu­maan taloo­si veloi­tuk­set­ta!

Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ke loka 23rd, 2019

Trähus Ab

Kuvan vii­meis­te­ly­työt ovat tim­pu­rim­me Gui­don käsia­laa koh­tees­sam­me Kau­niai­sis­sa 😍 #träins­pi­ra­tion Lue lisääNäy­tä vähem­män

Kuvan viimeistelytyöt ovat timpurimme Guidon käsialaa kohteessamme Kauniaisissa 😍 #träinspiration

Com­ment on Face­book

Vac­kert jobb!

Mås­te säga att fint job­bat👌

Tar­vi­sin kyl­lä kans tai­do­kas­ta vii­meis­te­li­jää. Hie­noa työ­tä👏

Trä­hus Ab tämä on kyl­lä Gui­don käsia­laa, mut­ta Käpy­läs­tä 😄 Gui­do on ihan paras 😍

View more com­ments

ti loka 22nd, 2019

Trähus Ab

Tämä löy­tyi koh­teem­me vin­til­tä Kok­ko­las­sa. Tie­dät­kö, mikä kone on kysees­sä? 🤓 #träins­pi­ra­tion Lue lisääNäy­tä vähem­män

Tämä löytyi kohteemme vintiltä Kokkolassa. Tiedätkö, mikä kone on kyseessä? 🤓 #träinspiration

Com­ment on Face­book

Yhteen- ja vähen­nys­las­kut aina­kin ehkä myös ker­to- ja jako­las­kut. Hel­mi­tau­lus­ta paran­net­tu mal­li. Pois­tui käy­tös­tä kun ns. ”snur­rat” tuli mark­ki­noil­le.

En tie­dä, mut­ta on tör­keän hie­no kapis­tus😁

Las­ku­ko­ne. Olen jopa kokeil­lut täm­möis­tä.

Enig­ma !!! :)

Las­ku­ko­ne

Las­ku­ko­ne.

Las­ku­ko­ne

Puhe­lin kes­kus

Oli­si­ko tuol­la koneel­la voi­tu teh­dä ns. exell-tau­luk­ko?

Jon­kin­lai­nen las­kin?

Jotain tuol­la las­ke­taan mut­ta mis­sä nol­la !!

Sorvin/jyrsimen ”ohjel­moin­tiyk­sik­kö”

Pois­tin nolo­na kom­ment­ti­ni 😂🤭

View more com­ments

Load more
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ke loka 23rd, 2019

Trähus Ab

Kuvan vii­meis­te­ly­työt ovat tim­pu­rim­me Gui­don käsia­laa koh­tees­sam­me Kau­niai­sis­sa 😍 #träins­pi­ra­tion Lue lisääNäy­tä vähem­män

Kuvan viimeistelytyöt ovat timpurimme Guidon käsialaa kohteessamme Kauniaisissa 😍 #träinspiration

Com­ment on Face­book

Vac­kert jobb!

Mås­te säga att fint job­bat👌

Tar­vi­sin kyl­lä kans tai­do­kas­ta vii­meis­te­li­jää. Hie­noa työ­tä👏

Trä­hus Ab tämä on kyl­lä Gui­don käsia­laa, mut­ta Käpy­läs­tä 😄 Gui­do on ihan paras 😍

View more com­ments

ti loka 22nd, 2019

Trähus Ab

Tämä löy­tyi koh­teem­me vin­til­tä Kok­ko­las­sa. Tie­dät­kö, mikä kone on kysees­sä? 🤓 #träins­pi­ra­tion Lue lisääNäy­tä vähem­män

Tämä löytyi kohteemme vintiltä Kokkolassa. Tiedätkö, mikä kone on kyseessä? 🤓 #träinspiration

Com­ment on Face­book

Yhteen- ja vähen­nys­las­kut aina­kin ehkä myös ker­to- ja jako­las­kut. Hel­mi­tau­lus­ta paran­net­tu mal­li. Pois­tui käy­tös­tä kun ns. ”snur­rat” tuli mark­ki­noil­le.

En tie­dä, mut­ta on tör­keän hie­no kapis­tus😁

Las­ku­ko­ne. Olen jopa kokeil­lut täm­möis­tä.

Enig­ma !!! :)

Las­ku­ko­ne

Las­ku­ko­ne.

Las­ku­ko­ne

Puhe­lin kes­kus

Oli­si­ko tuol­la koneel­la voi­tu teh­dä ns. exell-tau­luk­ko?

Jon­kin­lai­nen las­kin?

Jotain tuol­la las­ke­taan mut­ta mis­sä nol­la !!

Sorvin/jyrsimen ”ohjel­moin­tiyk­sik­kö”

Pois­tin nolo­na kom­ment­ti­ni 😂🤭

View more com­ments

Load more
Pre­viousNext
Next

Teim­me koko­nais­val­tai­set kor­jaus­työt van­han puu­ta­lon ulko- ja sisä­ti­lois­sa Puu-Käpy­­­läs­­­sä.

Toteu­tim­me katon maa­­­laus- ja kor­jaus­työt 1900-luvun alun huvi­laan Kau­niai­sis­sa.

Teim­me ala­poh­jan kor­jauk­sen huvi­laan Sou­kan­nie­mes­sä.

Toteu­tim­me hir­si­kor­jauk­set Tuusu­lan­jär­vel­lä.

Teim­me jul­ki­si­vun kun­nos­tus­työt Hel­sin­gin Kum­pu­las­sa.

Uudel­la­maal­la sijait­se­va van­ha soti­las­torp­pa on raken­net­tu 1700-luvul­­­la. Trä­hus teki res­tau­roin­ti­työt, hir­si­työt sekä pro­jek­tin­joh­ton.

Autoim­me asia­kas­ta teke­mäl­lä kor­jaus­kar­toi­tuk­sen, raken­nuk­sen oikai­sun, ikku­noi­den enti­söin­nin, jul­ki­si­vun kun­nos­tuk­sen ja puuse­pän teke­mät uudet ovet.

Sipoon kir­kon sun­tion asun­to 1900-luvun alus­ta. Ylä­ker­ran lisäe­ris­tys ja talon pin­ta­re­mont­ti.

Tuusu­las­sa sijait­se­van Pek­ka Halo­sen aka­te­mian pää­ra­ken­nus on vuo­del­ta 1908. Teim­me ala­poh­jan res­tau­roin­nin sekä pro­jek­tin­joh­to­työt.

Tiedustelut ja arviointikäynnit
info@trahus.fi
+358 40 705 1572
+358 40 513 2200

 

Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te