Tietoa, taitoa ja kokemusta

Asut­ko rin­ta­ma­mies­ta­los­sa ja olet epä­var­ma, miten talo remon­toi­daan oikeal­la taval­la? Onko Sinul­la van­ha hir­si­run­koi­nen talo, jos­sa alim­mat hir­ret pitää vaih­taa?
Etsit­kö teki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät luo­maan ajan­mu­kai­sen hen­gen kotii­si?
Vai haluat­ko raken­taa puu­ta­lon, joka kes­tää sato­ja vuo­sia?

Olet tul­lut oike­aan osoit­tee­seen, sil­lä jär­ke­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen, kes­tä­vä puu­ra­ken­ta­mi­nen ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den raken­nus­ten res­tau­roin­ti on ydin­osaa­mis­tam­me.

Ota yhteyt­tä

Tulem­me mie­lel­läm­me tutus­tu­maan taloo­si veloi­tuk­set­ta!

Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ti hel­mi 18th, 2020

Trähus Ab

Tämän puu­ta­lon ikku­noi­den alle valit­tiin kupa­ri­pel­li­tys talon kupa­ri­sen katon parik­si ☺️ #träins­pi­ra­tion Lue lisääNäy­tä vähem­män

Tämän puutalon ikkunoiden alle valittiin kuparipellitys talon kuparisen katon pariksi ☺️ #träinspirationImage attachment

la hel­mi 15th, 2020

Trähus Ab

On ilo ja kun­nia, että mei­dät on pyy­det­ty aut­ta­maan hyvin poik­keuk­sel­li­ses­sa hank­kees­sa, jos­sa tar­koi­tuk­se­na on rekon­struoi­da Lep­pä­vaa­ran van­ha ase­ma­ra­ken­nus pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Olem­me erit­täin innois­sam­me, sil­lä pro­jek­tis­sa yhdis­tyy suun­nit­te­lu, perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen, uudis­ra­ken­ta­mi­nen mas­sii­vi­puus­ta sekä puuse­pän­työt.
Lep­pä­vaa­ran van­ha ase­ma on puret­tu jo aiko­ja sit­ten, mut­ta onnek­si Erve­län ase­ma on vie­lä ole­mas­sa. Se on raken­net­tu samoil­la pii­rus­tuk­sil­la vuon­na 1909. Koh­tees­ta on tulos­sa kah­vi­la­ra­ken­nus ja ker­rom­me pian pro­jek­tis­ta lisää… #kah­vi­la #puu­ra­ken­ta­mi­nen #perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen #rekon­struoin­ti #ase­ma #puu­ta­lo #trä­hus #trä
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Com­ment on Face­book

Erve­län “ase­ma­pääl­lik­kö” pyy­si välit­tä­mään ter­vei­siä, että on har­mis­saan, että pai­kal­la on käy­ty kuvaa­mas­sa ilman hänen lupaan­sa, vaik­ka sinän­sä piti tule­vaa urak­kaa hie­no­na asia­na. Väli­tän teil­le hänen yhteys­tie­ton­sa!

Mis­tä par­hai­ten löy­tää tai voi kysyä van­ho­jen ase­ma­ra­ken­nus­ten pii­rus­tuk­sia? Asum­me Nak­ki­lan rata­mes­ta­rin taloa ja oli­si kiin­nos­tus­ta..

Ai miten iha­na uuti­nen. Suo­mi on ole­vi­naan eko­lo­gi­sen ja puu­ra­ken­ta­mi­sen mal­li­maa. Vähis­sä on olleet täl­lai­set isom­mat kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen koh­teet. Onnea.

Vr:n huo­ne­ra­ken­ta­mis­oh­jeis­sa on aika yksi­tyis­koh­tai­set ohjeet raken­teis­ta ja mate­ri­aa­leis­ta. Itel­lä oli haus­ka lukea ensin mitä tulee löy­ty­mään kun vaik­ka lat­ti­aa avaa. Kaik­kee ei sit­ten tar­vin­nut­kaan ava­ta kun riit­ti että luki ohjees­ta.

Ai kuin­ka haus­kaa! Vaik­ka tuo ei kyl­lä vas­taa omia muis­ti­ku­via­ni Lep­pä­vaa­ran van­has­ta ase­mas­ta… ehkä sitä oli laa­jen­net­tu jos­sain vai­hees­sa? Sil­lä muis­te­lin että oli­si ollut isom­pi raken­nus… vai muis­ta­ko vää­rin? Samas­sa ase­ma­ra­ken­nuk­ses­sa toi­mi myös Pos­ti­pank­ki aina sii­hen asti kun­nes Maxi Mar­ket raken­tui ja pank­ki siir­tyi sin­ne, taka­kul­maan, mah­dol­li­sim­man kau­as Alkon vie­reen.

Mihin täl­lai­nen van­haa mukai­le­va uudis­ra­ken­nus on tulos­sa?

View more com­ments

Load more
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ti hel­mi 18th, 2020

Trähus Ab

Tämän puu­ta­lon ikku­noi­den alle valit­tiin kupa­ri­pel­li­tys talon kupa­ri­sen katon parik­si ☺️ #träins­pi­ra­tion Lue lisääNäy­tä vähem­män

Tämän puutalon ikkunoiden alle valittiin kuparipellitys talon kuparisen katon pariksi ☺️ #träinspirationImage attachment

la hel­mi 15th, 2020

Trähus Ab

On ilo ja kun­nia, että mei­dät on pyy­det­ty aut­ta­maan hyvin poik­keuk­sel­li­ses­sa hank­kees­sa, jos­sa tar­koi­tuk­se­na on rekon­struoi­da Lep­pä­vaa­ran van­ha ase­ma­ra­ken­nus pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Olem­me erit­täin innois­sam­me, sil­lä pro­jek­tis­sa yhdis­tyy suun­nit­te­lu, perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen, uudis­ra­ken­ta­mi­nen mas­sii­vi­puus­ta sekä puuse­pän­työt.
Lep­pä­vaa­ran van­ha ase­ma on puret­tu jo aiko­ja sit­ten, mut­ta onnek­si Erve­län ase­ma on vie­lä ole­mas­sa. Se on raken­net­tu samoil­la pii­rus­tuk­sil­la vuon­na 1909. Koh­tees­ta on tulos­sa kah­vi­la­ra­ken­nus ja ker­rom­me pian pro­jek­tis­ta lisää… #kah­vi­la #puu­ra­ken­ta­mi­nen #perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen #rekon­struoin­ti #ase­ma #puu­ta­lo #trä­hus #trä
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Com­ment on Face­book

Erve­län “ase­ma­pääl­lik­kö” pyy­si välit­tä­mään ter­vei­siä, että on har­mis­saan, että pai­kal­la on käy­ty kuvaa­mas­sa ilman hänen lupaan­sa, vaik­ka sinän­sä piti tule­vaa urak­kaa hie­no­na asia­na. Väli­tän teil­le hänen yhteys­tie­ton­sa!

Mis­tä par­hai­ten löy­tää tai voi kysyä van­ho­jen ase­ma­ra­ken­nus­ten pii­rus­tuk­sia? Asum­me Nak­ki­lan rata­mes­ta­rin taloa ja oli­si kiin­nos­tus­ta..

Ai miten iha­na uuti­nen. Suo­mi on ole­vi­naan eko­lo­gi­sen ja puu­ra­ken­ta­mi­sen mal­li­maa. Vähis­sä on olleet täl­lai­set isom­mat kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen koh­teet. Onnea.

Vr:n huo­ne­ra­ken­ta­mis­oh­jeis­sa on aika yksi­tyis­koh­tai­set ohjeet raken­teis­ta ja mate­ri­aa­leis­ta. Itel­lä oli haus­ka lukea ensin mitä tulee löy­ty­mään kun vaik­ka lat­ti­aa avaa. Kaik­kee ei sit­ten tar­vin­nut­kaan ava­ta kun riit­ti että luki ohjees­ta.

Ai kuin­ka haus­kaa! Vaik­ka tuo ei kyl­lä vas­taa omia muis­ti­ku­via­ni Lep­pä­vaa­ran van­has­ta ase­mas­ta… ehkä sitä oli laa­jen­net­tu jos­sain vai­hees­sa? Sil­lä muis­te­lin että oli­si ollut isom­pi raken­nus… vai muis­ta­ko vää­rin? Samas­sa ase­ma­ra­ken­nuk­ses­sa toi­mi myös Pos­ti­pank­ki aina sii­hen asti kun­nes Maxi Mar­ket raken­tui ja pank­ki siir­tyi sin­ne, taka­kul­maan, mah­dol­li­sim­man kau­as Alkon vie­reen.

Mihin täl­lai­nen van­haa mukai­le­va uudis­ra­ken­nus on tulos­sa?

View more com­ments

Load more
Pre­viousNext
Next

Trä­hus kun­nos­ti jul­ki­si­vu­jen ikku­nan­puit­teet ja raken­si uuden piha­ka­tok­sen vuo­den 1904 ker­ros­ta­loon Kata­ja­no­kal­la.

Trä­hus res­tau­roi lähes sata­vuo­ti­sen Hil­ding Eke­lun­din suun­nit­te­le­man puu­ta­lon Käpy­läs­sä.

Teim­me koko­nais­val­tai­set kor­jaus­työt van­han puu­ta­lon ulko- ja sisä­ti­lois­sa Puu-Käpy­­­läs­­­sä.

Toteu­tim­me katon maa­­­laus- ja kor­jaus­työt 1900-luvun alun huvi­laan Kau­niai­sis­sa.

Teim­me ala­poh­jan kor­jauk­sen huvi­laan Sou­kan­nie­mes­sä.

Toteu­tim­me hir­si­kor­jauk­set Tuusu­lan­jär­vel­lä.

Teim­me jul­ki­si­vun kun­nos­tus­työt Hel­sin­gin Kum­pu­las­sa.

Uudel­la­maal­la sijait­se­va van­ha soti­las­torp­pa on raken­net­tu 1700-luvul­­­la. Trä­hus teki res­tau­roin­ti­työt, hir­si­työt sekä pro­jek­tin­joh­ton.

Autoim­me asia­kas­ta teke­mäl­lä kor­jaus­kar­toi­tuk­sen, raken­nuk­sen oikai­sun, ikku­noi­den enti­söin­nin, jul­ki­si­vun kun­nos­tuk­sen ja puuse­pän teke­mät uudet ovet.


Uusimaa
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Sofia Villarreal
sofia.villarreal@tragroup.fi
+358 50 414 3694

Rakentaminen
Tero Saari
tero.saari@trahus.fi
+358 40 067 7670
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

 

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te