Tietoa, taitoa ja kokemusta

Asut­ko rintama­mies­talossa ja olet epä­varma, miten talo remon­toidaan oike­alla taval­la? Onko Sinul­la van­ha hirsi­runkoinen talo, jos­sa alim­mat hir­ret pitää vaih­taa?
Etsit­kö teki­jöitä, jot­ka pysty­vät luo­maan ajan­mukaisen hen­gen kotii­si?
Vai halu­atko raken­taa puu­talon, joka kes­tää sato­ja vuo­sia?

Olet tul­lut oike­aan osoit­tee­seen, sil­lä jär­ke­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen, kes­tä­vä puu­ra­ken­ta­mi­nen ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den raken­nus­ten res­tau­roin­ti on ydin­osaa­mis­tam­me.

Tulem­me mie­lel­läm­me tutus­tu­maan taloo­si veloi­tuk­set­ta!

Ajankohtaista

su hei­nä 21st, 2019

Trähus Ab

Ter­vei­siä Mei­lah­des­ta! Tämä talo­kau­no­tar 1910-luvul­ta on pian jul­ki­si­vun enti­söin­ti­töi­den jäl­keen entis­tä upeam­pi! ☀ Lue lisääNäy­tä vähem­män

Kat­so Face­boo­kis­ta
·Jaa

la hei­nä 20th, 2019

Trähus Ab

Esi­merk­ki sii­tä, mitä voi tapah­tua, kun remon­tin yhtey­des­sä asen­ne­taan höy­ryn­sul­ku hen­git­tä­vän raken­teen sisä­pin­taan. Täs­sä koh­tees­sam­me on mer­kit­tä­vät kor­jaus­toi­men­pi­teet edes­sä. Alku­pe­räi­nen raken­ne on mas­sii­vi­nen tii­li­sei­nä, jon­ka sisä­pin­taan on edel­li­sen remon­tin yhtey­des­sä raken­net­tu koo­laus, eris­tet­ty lasi­vil­lal­la, asen­net­tu höy­ryn­sul­ku­muo­vi ja levy­tet­ty kip­si­le­vyl­lä. Mut­ta eikö­hän tämä­kin saa­da kor­jat­tua. 💪🏼

Aurin­kois­ta vii­kon­lop­pua! ☀️
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Kat­so Face­boo­kis­ta
·Jaa

su hei­nä 21st, 2019

Trähus Ab

Ter­vei­siä Mei­lah­des­ta! Tämä talo­kau­no­tar 1910-luvul­ta on pian jul­ki­si­vun enti­söin­ti­töi­den jäl­keen entis­tä upeam­pi! ☀ Lue lisääNäy­tä vähem­män

Kat­so Face­boo­kis­ta
·Jaa

la hei­nä 20th, 2019

Trähus Ab

Esi­merk­ki sii­tä, mitä voi tapah­tua, kun remon­tin yhtey­des­sä asen­ne­taan höy­ryn­sul­ku hen­git­tä­vän raken­teen sisä­pin­taan. Täs­sä koh­tees­sam­me on mer­kit­tä­vät kor­jaus­toi­men­pi­teet edes­sä. Alku­pe­räi­nen raken­ne on mas­sii­vi­nen tii­li­sei­nä, jon­ka sisä­pin­taan on edel­li­sen remon­tin yhtey­des­sä raken­net­tu koo­laus, eris­tet­ty lasi­vil­lal­la, asen­net­tu höy­ryn­sul­ku­muo­vi ja levy­tet­ty kip­si­le­vyl­lä. Mut­ta eikö­hän tämä­kin saa­da kor­jat­tua. 💪🏼

Aurin­kois­ta vii­kon­lop­pua! ☀️
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Kat­so Face­boo­kis­ta
·Jaa

Pre­viousNext
Next

Uudel­la­maal­la sijait­se­va van­ha soti­las­torp­pa on raken­net­tu 1700-luvul­­­la. Trä­hus teki res­tau­roin­ti­työt, hir­si­työt sekä pro­jek­tin­joh­ton.

Sipoon Söder­kul­lan­tiel­lä sijait­se­va talo on raken­net­tu 1800-luvul­­­la. Teim­me talon kor­jaus­kar­toi­tuk­sen sekä ala­poh­jan kor­jaus­työt.

Autoim­me asia­kas­ta teke­mäl­lä kor­jaus­kar­toi­tuk­sen, raken­nuk­sen oikai­sun, ikku­noi­den enti­söin­nin sekä puuse­pän teke­mät uudet ovet.

Sipoon kir­kon sun­tion asun­to 1900-luvun alus­ta. Ylä­ker­ran lisäe­ris­tys ja talon pin­ta­re­mont­ti.

Tuusu­las­sa sijait­se­van Pek­ka Halo­sen aka­te­mian pää­ra­ken­nus on vuo­del­ta 1908. Teim­me ala­poh­jan res­tau­roin­nin sekä pro­jek­tin­joh­to­työt.

Tuusu­lan­jär­ven ran­taan raken­net­tiin oma­ko­ti­ta­lo, jon­ka moni­muo­toi­nen kat­to antaa yksi­löl­li­sen ulko­näön.

Jul­ki­si­vu­res­tau­roin­ti Puu-Val­­­li­­­las­­­sa. Sei­nä on maa­lat­tu Ottos­sons Färg­ma­ke­ri -pel­la­va­öl­jy­maa­lil­la.

Paki­lan siir­to­la­puu­tar­has­sa toteu­tim­me mökin oikai­sun ja raken­tei­den kor­jauk­sen.

Etei­nen luo ensi­vai­ku­tel­man talon tun­nel­mas­ta. Toteu­tim­me pin­ta­re­mon­tin sisustus­suunnittelutoimisto Mil­li­dee Oy:n vision mukai­ses­ti.


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te