Tietoa, taitoa ja kokemusta

Asut­ko rin­ta­ma­mies­ta­los­sa ja olet epä­var­ma, miten talo remon­toi­daan oikeal­la taval­la? Onko Sinul­la van­ha hir­si­run­koi­nen talo, jos­sa alim­mat hir­ret pitää vaih­taa?
Etsit­kö teki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät luo­maan ajan­mu­kai­sen hen­gen kotii­si?
Vai haluat­ko raken­taa puu­ta­lon, joka kes­tää sato­ja vuo­sia?

Olet tul­lut oike­aan osoit­tee­seen, sil­lä jär­ke­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen, kes­tä­vä puu­ra­ken­ta­mi­nen ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den raken­nus­ten res­tau­roin­ti on ydin­osaa­mis­tam­me.

Ota yhteyt­tä

Tulem­me mie­lel­läm­me tutus­tu­maan taloo­si veloi­tuk­set­ta!

Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

pe kesä 5th, 2020

Trähus Ab

Tämän pöy­dän ympä­ril­lä on yli 120 vuot­ta koke­mus­ta hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja -kor­jauk­ses­ta. Videol­la kon­ka­rim­me käy­vät lep­poi­saa kes­kus­te­lua muun muas­sa ken­gi­tyk­ses­tä ja vähän muus­ta­kin 😉

TRÄ:n uusi­mas­sa video­sar­jas­sa käsi­tel­lään eri­lai­sia tee­mo­ja kes­tä­vän ja ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen ja asu­mi­sen tii­moil­ta. Sar­ja sisäl­tää jak­so­ja mm. suun­nit­te­luun, puu­ra­ken­ta­mi­seen ja puu­tar­haan liit­tyen.

Mis­tä sinä haluai­sit kuul­la lisää? Vas­taam­me mie­lel­läm­me myös kat­so­jien kysy­myk­siin! Voit jät­tää kysy­myk­sen tai aihei­dean kom­ment­ti­na videoon tai yksi­tyis­vies­til­lä.
📷: Some­me­diagroup
Lue lisääNäy­tä vähem­män

to kesä 4th, 2020

Trähus Ab

Sur­rea­lis­ti­sen levy­tys­ta­van tai­don­näy­te! Vai onko tämä kubis­mia? Hyvin on aika­naan hyö­ty­käy­tet­ty kaik­ki huk­ka­pa­lat. 😊
#pur­ku #res­tau­roin­ti #puu­ta­lo #trä­hus @ Tapa­nin­vai­nio
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Surrealistisen levytystavan taidonnäyte! Vai onko tämä kubismia? Hyvin on aikanaan hyötykäytetty kaikki hukkapalat. 😊
#purku #restaurointi #puutalo #trähus  @ TapaninvainioImage attachment

Com­ment on Face­book

Hui­kea­ta!!! Ihan tai­det­ta…

Ja tun­ti­hom­mi­na🙈

Aika makee!

Tar­kas­ti joka pala ei mate­ria­lia oo ollu yltä­kyl­lä nii­ku nyky­ään

View more com­ments

Load more
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

pe kesä 5th, 2020

Trähus Ab

Tämän pöy­dän ympä­ril­lä on yli 120 vuot­ta koke­mus­ta hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja -kor­jauk­ses­ta. Videol­la kon­ka­rim­me käy­vät lep­poi­saa kes­kus­te­lua muun muas­sa ken­gi­tyk­ses­tä ja vähän muus­ta­kin 😉

TRÄ:n uusi­mas­sa video­sar­jas­sa käsi­tel­lään eri­lai­sia tee­mo­ja kes­tä­vän ja ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen ja asu­mi­sen tii­moil­ta. Sar­ja sisäl­tää jak­so­ja mm. suun­nit­te­luun, puu­ra­ken­ta­mi­seen ja puu­tar­haan liit­tyen.

Mis­tä sinä haluai­sit kuul­la lisää? Vas­taam­me mie­lel­läm­me myös kat­so­jien kysy­myk­siin! Voit jät­tää kysy­myk­sen tai aihei­dean kom­ment­ti­na videoon tai yksi­tyis­vies­til­lä.
📷: Some­me­diagroup
Lue lisääNäy­tä vähem­män

to kesä 4th, 2020

Trähus Ab

Sur­rea­lis­ti­sen levy­tys­ta­van tai­don­näy­te! Vai onko tämä kubis­mia? Hyvin on aika­naan hyö­ty­käy­tet­ty kaik­ki huk­ka­pa­lat. 😊
#pur­ku #res­tau­roin­ti #puu­ta­lo #trä­hus @ Tapa­nin­vai­nio
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Surrealistisen levytystavan taidonnäyte! Vai onko tämä kubismia? Hyvin on aikanaan hyötykäytetty kaikki hukkapalat. 😊
#purku #restaurointi #puutalo #trähus  @ TapaninvainioImage attachment

Com­ment on Face­book

Hui­kea­ta!!! Ihan tai­det­ta…

Ja tun­ti­hom­mi­na🙈

Aika makee!

Tar­kas­ti joka pala ei mate­ria­lia oo ollu yltä­kyl­lä nii­ku nyky­ään

View more com­ments

Load more
Pre­viousNext
Next

Val­mis­tim­me käsi­työ­nä täys­pui­sen koi­vu­keit­tiön asiak­kaal­lem­me Tuusu­laan.

Van­ho­jen tam­­­mi-ikku­­­noi­­­den kun­nos­tus 1920-luvun ker­ros­ta­loon Hel­sin­gin Kaar­tin­kau­pun­gis­sa.

Trä­hus kun­nos­ti jul­ki­si­vu­jen ikku­nan­puit­teet ja raken­si uuden piha­ka­tok­sen vuo­den 1904 ker­ros­ta­loon Kata­ja­no­kal­la.

Trä­hus res­tau­roi lähes sata­vuo­ti­sen Hil­ding Eke­lun­din suun­nit­te­le­man puu­ta­lon Käpy­läs­sä.

Teim­me koko­nais­val­tai­set kor­jaus­työt van­han puu­ta­lon ulko- ja sisä­ti­lois­sa Puu-Käpy­­­läs­­­sä.

Toteu­tim­me katon maa­­­laus- ja kor­jaus­työt 1900-luvun alun huvi­laan Kau­niai­sis­sa.

Teim­me ala­poh­jan kor­jauk­sen huvi­laan Sou­kan­nie­mes­sä.

Toteu­tim­me hir­si­kor­jauk­set Tuusu­lan­jär­vel­lä.

Teim­me jul­ki­si­vun kun­nos­tus­työt Hel­sin­gin Kum­pu­las­sa.


Myynti
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Rakentaminen
Tero Saari
tero.saari@trahus.fi
+358 40 067 7670
Rekrytoinnit
Jenni Valtakari
hr@trahus.fi
+358 40 018 8263
Suunnittelu
Ilari Airikkala
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te