Tenholan puusepänverstaalla kunnostus painottuu vanhoihin oviin ja ikkunoihin

Trä­husin kor­jaus­koh­teis­sa kaik­kea työ­tä ei teh­dä pai­kan pääl­lä työ­maal­la, vaan joi­den­kin van­han talon osien kun­nos­tus on kan­nat­ta­vam­paa toteut­taa puuse­pän­vers­taal­la. Vers­taal­la enti­söi­dään esi­mer­kik­si ovia ja ikku­nan­puit­tei­ta, kai­tei­ta, pie­no­ja ja talo­jen pie­nem­piä pui­sia yksi­tyis­koh­tia.

Jenny Alfthanin mukaan vanhan kunnostus on nostanut arvoaan viime vuosina.

Enti­söi­jä­nä lähes vuo­si­kym­me­nen työs­ken­nel­lyt Jen­ny Alft­han on sitä miel­tä, että van­han arvos­tus on hänen aika­naan kas­va­nut.

– Asen­tees­sa voi näh­dä ihan sel­keän muu­tok­sen; ihmi­set halua­vat kun­nos­taa van­ho­ja talo­ja ja esi­nei­tä. Kiin­nos­tus käsi­työ­hön ylei­sel­lä tasol­la on kas­vus­sa ja monet halua­vat myös itse oppia enti­söin­nin tai­don, Jen­ny ker­too.

Trähusin verstaalle tulee entisöitäväksi pääasiassa ovia ja ikkunanpuitteita vanhoista taloista.
Vers­taal­la enti­söi­dyt tam­­mi-ikku­­nat.

Käsi­työn arvos­tus näkyy myös puuse­pän­vers­taan kas­va­vas­sa työ­mää­räs­sä. Pää­asias­sa enti­söi­tä­väk­si tulee ovia ja ikku­nan­puit­tei­ta van­hois­ta talois­ta.

­– Toki voim­me kun­nos­taa ihan kai­ken­lais­ta puus­ta teh­tyä, vaik­ka­pa kai­tei­ta tai koris­teel­li­sia yksi­tyis­koh­tia. Jos­kus eri­tyi­ses­ti kai­teet ovat kui­ten­kin sii­nä kun­nos­sa, että niis­tä jou­du­taan teke­mään uudet kap­pa­leet puuse­pän­työ­nä.

Joskus tuotteen kunnostus ei ole mahdollista ja tällöin valmistetaan uudet kappaleet puusepäntyönä.
Puuse­pän­työ­nä alku­pe­räi­sen mal­lin mukaan val­mis­teut pie­nat.

Toi­si­naan myös ikku­nan­puit­teet tai ulko-ovet ovat pääs­seet sen ver­ran huo­noon kun­toon, että niis­tä kan­nat­taa val­mis­taa puuse­pän­työ­nä uudet ver­siot alku­pe­räi­sen mal­lin mukai­ses­ti. Van­ho­jen talo­jen maa­il­mas­sa pro­jek­tit ovat hyvin yksi­löl­li­siä ja usein tulee vas­taan töi­tä, jot­ka yhdis­tä­vät sekä enti­söin­tiä että uuden val­mis­ta­mis­ta.

– Esi­mer­kik­si ikku­naen­ti­söin­ti­koh­tees­sa on mel­ko tyy­pil­lis­tä, että muu­ta­mat puit­teet ovat pääs­seet todel­la huo­noon kun­toon. Niis­tä teh­dään uudet kap­pa­leet puuse­pän­työ­nä ja loput voi­daan kun­nos­taa, Jen­ny ker­too.

Vanhojen talojen maailmassa jokainen projekti on yksilöllinen ja usein tulee vastaan töitä, jotka yhdistävät sekä entisöintiä että uuden valmistamista.
Vanhojen talojen maailmassa jokainen projekti on yksilöllinen ja usein tulee vastaan töitä, jotka yhdistävät sekä entisöintiä että uuden valmistamista.

Pintapuolinen arviointi ei aina paljasta puisen esineen kuntoa

Monien van­ho­jen ovien ja ikku­noi­den pin­ta ei pal­jas­ta esi­neen kun­toa, vaan niis­tä jou­du­taan pois­ta­maan lasit ja maa­lit ennen kuin kun­nos­tuk­sen tar­ve voi­daan arvioi­da.

– Esi­mer­kik­si ikku­nois­sa nurk­ka­lii­tok­set voi­vat olla lahot ja ulko-ovis­­sa taas ovien alao­sat ovat voi­neet pääs­tä huo­noon kun­toon. Jos­kus on jopa tul­lut vas­taan ikku­nan­puit­tei­ta, jot­ka näyt­tä­vät ulko­puo­lel­ta mel­ko hyvä­kun­toi­sil­ta, mut­ta ovat­kin lahon­neet sisäl­tä­päin. Toi­saal­ta todel­la rapis­tu­neen­kin näköi­set puit­teet voi­vat jos­kus olla kun­nos­tet­ta­vis­sa, Jen­ny ker­too kun­to­kar­toi­tuk­ses­ta.

Ikkunanouitteiden kunnostus alkaa kitin ja lasien poistolla.
Entisöinnissä käytetään hengittäviä pellavaöljymaaleja.

Enti­söin­nis­sä vers­taal­lam­me käy­te­tään van­ho­jen talo­jen hen­keen sopi­via, hen­git­tä­viä ja myr­kyt­tö­miä pel­la­va­öl­jy­maa­le­ja. Maa­lat­tu­ja ikku­noi­ta ja ovia voi ja kan­nat­taa­kin huol­taa pel­la­va­öl­jy­va­hal­la, jot­ta enti­söin­ti­ker­to­jen tar­ve vähe­nee. Pel­la­va­öl­jy elvyt­tää maa­lia ja vähen­tää ajan saa­tos­sa tapah­tu­vaa lii­tuun­tu­mis­ta. Mehi­läis­va­ha taas tekee suo­jaa­van ker­rok­sen pin­taan. Vahaan voi halu­tes­saan sekoit­taa alku­pe­räis­tä pig­ment­tiä, jol­loin väri pysyy kirk­kaa­na.

Tar­vit­set­ko apua van­han talo­si kun­nos­tuk­seen? Ota mei­hin yhteyt­tä, niin sel­vi­te­tään, miten voim­me aut­taa.

26.11.2020
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te