Palahoitoaineesta on tullut Kaurilan Saunan uusin hittituote

Kau­ri­lan Sau­nan kesä on ollut vil­kas, sil­lä sau­no­jia on riit­tä­nyt kai­kil­la vuo­roil­la. Ensim­mäi­nen tal­vi ker­too Trä­husin kor­jaa­man lat­tian toi­mi­vuu­den. Kesän 2019 uutuus­tuot­tees­ta, pala­hoi­toai­nees­ta, on nous­sut lyhyes­sä ajas­sa sel­keä myyn­ti­hit­ti.

Trä­hus Kar­ne­va­len -kon­ka­rin, Hel­sin­gin Mei­lah­des­sa toi­mi­van Kau­ri­lan Sau­nan, myyn­ti­pis­teel­lä kävi tapah­tu­ma­päi­vä­nä kova kuhi­na.

– Saman­lai­nen kuhi­na on meil­lä käy­nyt oikeas­taan läpi kesän. Ylei­set sau­na­vuo­rom­me ovat erit­täin suo­sit­tu­ja, sil­lä ihmi­set kai­paa­vat sel­väs­ti perus­asioi­den äärel­le. Meil­tä löy­ty­vät tuli, vesi, läm­pö ja mer­ki­tyk­sel­li­set kes­kus­te­lut vetä­vät sel­väs­ti puo­leen­sa, Kau­ri­lan Sau­nan omis­ta­ja Saa­ra Leh­to­nen ker­too.

Yli 100-vuo­­tias sau­na­ra­ken­nus vaa­tii jat­ku­vas­ti pien­tä huol­toa.

– Juu­ri eilen maa­la­sim­me pel­la­va­öl­jy­maa­lil­la raken­nuk­sen uusi­tun nurk­kauk­sen. Tule­va tal­vi ker­too lopul­li­ses­ti sen, miten Trä­husin alku­vuo­des­ta sau­nas­sa teke­mä mit­ta­va lat­tia­re­mont­ti vai­kut­taa sau­no­jien viih­ty­vyy­teen, Leh­to­nen ker­too. 

Curly girl -villitys on vauhdittanut hoitoainekauppaa

Sau­nan rin­nal­le on vuo­sien aika­na kas­va­nut Leh­to­sen itsen­sä kehit­tä­mä ja omis­ta tar­peis­ta raken­tu­nut kos­­me­­tiik­­ka- ja sau­na­tuo­te­sar­ja. Tuot­teet ovat käsin­teh­ty­jä ja luon­non omis­ta raa­­ka-aineis­­ta val­mis­tet­tu­ja.

– Tänään kiin­nos­tus­ta ovat herät­tä­neet mm. sham­poot ja hoi­toai­neet, deot sekä jal­ka­kyl­py­table­tit. Olem­me iloi­sia, että sau­­na- ja hyvin­voin­ti­tuot­teet kiin­nos­ta­vat ihmi­siä laa­jem­min­kin, Leh­to­nen ker­too kuhi­nan kes­kel­lä. 

– Tämän kesän uutuus­tuot­teem­me, pala­hoi­toai­neen, lan­see­ra­sim­me juhan­nuk­sen tie­noil­la. Meil­lä oli jo pidem­pään ollut palas­ham­poi­ta, ja halusin sil­le sopi­van parin. Tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä kes­ti poik­keuk­sel­li­sen pit­kään, sil­lä en osan­nut mil­lään päät­tää, että mitä iha­nia öljy­jä haluai­sin sii­hen käyt­tää. Lopul­ta hoi­toai­neen tuok­suk­si vali­koi­tui sit­ruu­na­ruo­ho, min­kä lisäk­si tein tut­tuun tapaan myös tuok­sut­to­man ver­sion. On puh­das­ta sat­tu­maa, että hoi­toai­neem­me pää­tyi ainei­den sili­ko­nit­to­muu­den ja sul­faa­tit­to­muu­den vuok­si kiha­rien hius­ten hoi­ta­mi­ses­ta innos­tu­nei­den cur­ly girl -intoi­li­joi­den tuo­te­suo­si­tus­lis­tal­le. Sitä myö­ten hoi­toai­neem­me sai len­tä­vän läh­dön, Leh­to­nen hymyi­lee ja kes­kit­tyy jäl­leen pal­ve­le­maan jonok­si asti ker­ty­nei­tä asiak­kai­ta. 

17.10.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te