Lattiaan halutaan nyt patinan tuntua ja eurooppalainen puu pitää pintansa

Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­man kon­ka­ri Par­ket­ti­lii­ke Witick tie­tää mil­lä kei­noin uuteen­kin lat­ti­aan saa­daan kulu­tet­tua tun­tua. Mate­ri­aa­li­va­lin­nois­sa ei enää tar­vit­se kään­tyä eksoot­tis­ten puu­la­jien puo­leen. 

Par­ket­ti­lii­ke Witick on tut­tuun tapaan tuo­nut pai­kal­le laa­jan kat­tauk­sen eri­lai­sia lat­tia­ma­te­ri­aa­li­mal­le­ja. Sileän ja kiil­tä­vän rin­nal­la on myös pal­jon elä­mää näh­neen lan­kun oloi­sia vaih­toeh­to­ja.

– Enää ei aina halu­ta kor­kea­kiil­toi­sia lat­tioi­ta, vaan uuden­kin par­ke­tin toi­vo­taan tun­tu­van aidol­ta ja jopa hie­man kulu­te­tul­ta. Puu­hun saa­daan aito pin­ta aikai­sek­si har­jaa­mal­la puun syyt pois. Näin teh­ty pin­ta on hie­man epä­ta­sai­sen ja kar­hean tun­tui­nen, ja sopii sik­si eri­tyi­sen hyvin van­hoi­hin raken­nuk­siin, par­ket­ti­mes­ta­ri Six­ten ”Dat­sun” Witick ker­too ja demon­stroi samaan aikaan lop­pu­tu­los­ta lat­tia­näyt­teel­lä, jon­ka kar­hea pin­ta voi­si hyvin olla vuo­sien käy­tön tulos­ta. 

Puu­la­jeis­ta euroop­pa­lai­set lajit pitä­vät edel­leen pin­tan­sa.

– Troop­pi­set puu­la­jit toi­mi­vat par­hai­ten nii­den luon­tai­ses­sa kas­vu­ym­pä­ris­tös­sä. Nii­tä ei juu­ri enää Suo­mes­sa kysy­tä, tai sit­ten nii­tä käy­te­tään kor­kein­taan pie­ni­nä tehos­tei­na lat­tian kuviois­sa. Yksi suu­ri syy sii­hen on se, että pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­neil­la voi­daan sävyt­tää vaik­ka­pa kotoi­sam­pi tam­mi lähes mihin sävyyn tahan­sa, Witick ker­too ja viit­ti­löi samal­la koh­ti näy­te­pa­lo­ja, jois­sa tam­mi on käsi­tel­ty vähin­tään­kin paril­la tusi­nal­la eri sävyl­lä.

Lat­tia­ma­te­ri­aa­lin valin­nan kans­sa tus­kai­le­vil­le Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­man­kä­vi­jöil­le Witick halu­aa tode­ta seu­raa­vaa. 

– Vaih­toeh­to­ja on loput­to­mas­ti, joten lopul­ta kan­nat­taa vain vali­ta se omaan makuun ja remont­­ti- tai raken­nus­bud­jet­tiin par­hai­ten sopi­va vaih­toeh­to. Itse suo­sit­te­len ennen kaik­kea koti­mai­sia puu­la­je­ja, sil­lä ne sopi­vat suo­ma­lai­siin kotei­hin ja ilmas­toon. Lat­tian ilmet­tä­hän voi myö­hem­min­kin muo­ka­ta sävyt­tä­mäl­lä, sil­lä laa­du­kas lat­tia on lähes aina ennal­lis­tet­ta­vis­sa. Par­ket­ti säi­lyy pit­kään hyvä­nä oikeil­la pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­neil­la sekä ammat­ti­lai­sen teh­des­sä työn. Puu­lat­tian hion­ta­sykli on noin 13–15 vuot­ta, Witick päät­tää vink­kin­sä.

5.12.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te