Nyt saunojien varpaita ei palele

Hel­sin­gin Van­has­sa Mei­lah­des­sa sijait­se­va Kau­ri­lan Sau­nan raken­nuk­sel­la on ikää jo rei­lus­ti yli 100 vuot­ta. Trä­husin ammat­ti­lai­set uudis­ti­vat tuvan vetoi­san lat­tian sau­no­jien ilok­si. 

Trähusin ammattilaiset uudistivat Kaurilan Saunan tuvan vetoisan lattian saunojien iloksi.


The New York Times -leh­den­kin notee­raa­man ja Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­ta tut­tu Kau­ri­lan Sau­nan sau­na­ra­ken­nus on pys­ty­tet­ty ensim­mäi­sen ker­ran tupa­keit­tiök­si Tuusu­laan jos­kus 1800-luvun aika­na. Vuo­des­ta 1995 läh­tien sau­na­ra­ken­nus on seis­syt samal­la pai­kal­laan, ja ilah­dut­ta­nut innok­kai­ta sau­no­jia rau­hal­li­sel­la ja luon­non­mu­kai­sel­la tun­nel­mal­laan. 

Vuodesta 1995 lähtien Kaurilan Saunan saunarakennus on seissyt samalla paikallaan, ja ilahduttanut innokkaita saunojia rauhallisella ja luonnonmukaisella tunnelmallaan.

Van­hoi­hin raken­nuk­siin liit­tyy usein pal­jon kor­jat­ta­vaa, ja Kau­ri­lan Sau­nan koh­dal­la haas­tee­na oli­vat kyl­mät lat­tia. Var­sin­kin kun sau­no­jat kul­ke­vat tilois­sa pal­jain jaloin ja muu­ten­kin vähis­sä vaat­teis­sa, vaa­ti ongel­ma pikais­ta kor­jaa­mis­ta. 

Vanhoihin rakennuksiin liittyy usein paljon korjattavaa, ja Kaurilan Saunan kohdalla haasteena olivat kylmät lattia.

Tam­mi­kuus­sa 2019 Trä­husin poruk­ka aloit­ti työn­sä sau­nal­la. Aluk­si iki­van­hat ja jyke­vät lan­kut nos­tet­tiin ja nume­roi­tiin yksi ker­ral­laan tal­teen odot­ta­maan työn val­mis­tu­mis­ta. Sen jäl­keen ala­poh­jas­ta pois­tet­tiin kaik­ki, osit­tain huo­nos­ti taloon sopi­vat eris­teet, ja se puh­dis­tet­tiin mm. eläin­ten papa­nois­ta. Tilal­le lai­tet­tiin talon ajan­koh­taan sopi­vat ja sen hyvin­voin­tia tuke­vat luon­non­mu­kai­set eris­teet. Lopuk­si van­hat lan­kut nos­tet­tiin takai­sin nume­ro­jär­jes­tyk­ses­sä. 

Aluksi ikivanhat ja jykevät lankut nostettiin ja numeroitiin yksi kerrallaan talteen odottamaan työn valmistumista. Sen jälkeen alapohjasta poistettiin kaikki, osittain huonosti taloon sopivat eristeet, ja se puhdistettiin mm. eläinten papanoista.

Toi­men­pi­tees­sä kului ammat­ti­lai­sil­la kol­me viik­koa. Lop­pu­tu­lok­seen kel­paa olla tyy­ty­väi­nen, sil­lä ikä­vä lank­ku­jen kyl­myys hävi­si, ja nyky­ään sau­nan tilat tun­tu­vat tasai­sen läm­pöi­sil­tä. 

Toimenpiteessä kului ammattilaisilla kolme viikkoa.

Kuvat: Trä­hus & Kau­ri­lan Sau­na

10.6.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te