Vanhassa hirsitalossa toimiva Kaurilan Sauna luottaa kiireettömyyteen ja luonnonmukaisuuteen

Hel­sin­gin Van­has­sa Mei­lah­des­sa sijait­se­va Kau­ri­lan Sau­na on tar­jon­nut rau­hal­li­sia ja luon­nol­li­sia sau­na­het­kiä nykyi­sel­lä pai­kal­laan jo vuo­si­kym­me­nen ajan. Sau­nae­lä­myk­sen rin­nal­le yri­tyk­sen omis­ta­ja Saa­ra Leh­to­nen on tuo­nut koko­nai­sen tuo­te­sar­jan luon­non­mu­kai­ses­ta kos­me­tii­kas­ta ja kodin­tuot­teis­ta. Hyvään sau­na­ko­ke­muk­seen kuu­lu­vat kii­reet­tö­myys, kun­non löy­lyt sekä oikea seu­ra.

Kaurilan saunan valikoimiin kuuluvat myös luonnonkosmetiikkatuotteet ja käsintehdyt kynttilät.

New York Times -leh­den­kin ylis­tä­mä Kau­ri­lan Sau­na Van­has­sa Mei­lah­des­sa on sijain­nut samas­sa osoit­tees­sa vuo­des­ta 1995 läh­tien. Kau­niin hir­si­ra­ken­nuk­sen his­to­ria ulot­tuu kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti tätä pidem­mäl­le: alun perin tämä 1800-luvul­­la raken­net­tu tupa­keit­tiö on sijain­nut Tuusu­las­sa. Samas­sa piha­pii­ris­sä sijait­see myös Kau­ri­lan Ase­ma, joka on alun perin raken­net­tu vuon­na 1894 Kau­ri­lan kylän ase­mak­si Kar­ja­lan radan var­teen.

Sau­na­toi­min­taa pyö­rit­tää yrit­tä­jä Saa­ra Leh­to­nen, jol­le suo­ma­lai­nen sau­na on sydä­men asian.

- Kau­ri­lan Sau­na syn­tyi noin vuo­si­kym­men taka­pe­rin rak­kau­des­ta suo­ma­lai­seen sau­naan. Haluan tar­jo­ta kii­rei­sil­le nykyih­mi­sil­le mah­dol­li­suu­den pysäh­ty­mi­seen. Sau­nas­sa ehdi­tään olla toi­sel­le läs­nä vail­la digi­taa­li­sia häi­riö­te­ki­jöi­tä, Leh­to­nen ker­too yri­tyk­sen syn­ty­ta­ri­nas­ta.

Sau­naa on mah­dol­li­suut­ta vuo­kra­ta yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin, min­kä lisäk­si maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin sau­nal­la on mah­dol­li­suus pääs­tä naut­ti­maan ylei­sis­tä lenk­ki­sau­na­vuo­rois­ta.

Luonnonkosmetiikka ja saunatuotteet syntyivät omasta tarpeesta 

Vuo­den 2018 Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­maan Kau­ri­lan Sau­na toi esit­te­lyyn ja myyn­tiin koko­nai­sen sar­jan käsin­teh­ty­jä sau­na­tuot­tei­ta. Alun perin nii­den kehit­tä­mi­nen läh­ti omas­ta tar­pees­ta.

- Haluan var­mis­taa sau­na­kä­vi­jöil­le koko­nais­val­tai­sen elä­myk­sen. Sau­na­ra­ken­nuk­sem­me on säh­kö­tön, joten aloin val­mis­taa itse sau­nan vie­rei­ses­sä raken­nuk­ses­sa raken­nuk­sen hen­keen sopi­via kynt­ti­löi­tä, ja lisäk­si sau­naan kuu­lu­vat Hel­sin­gis­sä käsi­työ­nä val­mis­te­tut pel­la­va­pyyh­keet. Minul­la on atoop­pi­nen iho, joten tun­tui luon­te­val­ta alkaa val­mis­ta­maan omal­le iho­tyy­pil­le­ni sopi­via ja pää­asias­sa tuok­sut­to­mia luon­non­kos­me­tiik­ka­tuot­tei­ta, Leh­to­nen ker­too nyky­ään myös lukui­sil­ta jäl­leen­myy­jil­tä löy­ty­vän tuo­te­va­li­koi­man syn­nys­tä.

Lopuk­si vie­lä tii­vis­tel­mä sii­tä, mil­lai­nen on ammat­ti­lai­sen mie­les­tä hyvä sau­na­ko­ke­mus.

- Olen­nais­ta ovat kun­non löy­lyt puu­läm­mit­tei­ses­sä sau­nas­sa. Sau­nas­sa ei saa kos­kaan olla kii­re mihin­kään, vaan rau­hoit­tu­mi­sel­le ja tun­nel­moin­nil­le pitää olla riit­tä­väs­ti aikaa. Myös seu­ra on olen­nais­ta: hyväl­lä poru­kal­la sau­nas­sa voi­daan olla joko hil­jaa tai kes­kus­tel­la syväl­li­siä sen het­ken fii­lik­sis­tä riip­puen, Leh­to­nen päät­tä.

Kau­ri­lan ainut­ker­tai­nen sau­na­mil­jöö sijait­see Hel­sin­gin Van­has­sa Mei­lah­des­sa osoit­tees­sa Hei­kin­nie­men­tie 9. Mar­­ras-jou­­lu­­kuun vaih­tees­sa sau­nal­la jär­jes­te­tään usei­ta eri toi­mi­joi­ta yhdis­tä­vät Jou­lu­mark­ki­nat ja tou­ko­kuus­sa on Kevät­mark­ki­noi­den vuo­ro.

4.10.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te