Maalarimestarin täsmävinkit ulkomaalaukseen, osa 1

Kui­va kevät­ke­li on mitä otol­li­sin ajan­koh­ta ulko­maa­lauk­sen teke­mi­seen. Mut­ta mitä kaik­kea jul­ki­si­vu­maa­lauk­seen liit­tyy? Lue maa­la­ri­mes­ta­rim­me par­haat vin­kit. Ensim­mäi­ses­sä osas­sa kes­ki­tym­me läh­tö­ti­lan­teen kar­toit­ta­mi­seen.

Täs­sä aikai­sem­mas­sa artik­ke­lis­sa maa­la­ri­mes­ta­rim­me sivusi jo ulko­maa­lauk­seen liit­ty­viä tee­mo­ja, kuten maa­lauk­sen ajan­koh­taa sekä maa­li­va­lin­nan ja maa­li­pin­nan pak­suu­den vai­ku­tuk­sia talon hyvin­voin­tiin. Saa­miem­me pyyn­tö­jen perus­teel­la jat­kam­me nyt samas­ta tee­mas­ta vie­lä lisää.

Ulko­maa­lin teh­tä­vä­nä on suo­ja­ta jul­ki­si­vu­lau­doi­tus­ta aurin­gol­ta ja vedel­tä sekä antaa halut­tu väri raken­nuk­sel­le. Jos­kus maa­li­pin­nan free­sauk­seen liit­tää pelk­kä lian pesu, joka voi­daan teh­dä vedel­lä ja sii­vous­lii­nal­la, rätil­lä tai peh­meäl­lä har­jal­la. Lai­mea män­ty­suo­pa­liu­os puo­les­taan vie­lä tehos­taa pesua.

Lähtötilanteen kartoittaminen vaatii pientä vaivannäköä

Aina pelk­kä pesu ei kui­ten­kaan rii­tä pelas­ta­maan tilan­net­ta, vaan maa­lausu­rak­kaan on syy­tä läh­teä. Työ alkaa läh­tö­ti­lan­teen kar­toi­tuk­sel­la.

Jos maa­li­pin­ta on hal­keil­lut ja sii­nä on irto­nais­ta tai muu­ten huo­nos­ti kiin­ni ole­vaa maa­li­pin­taa, uusin­ta­maa­laus ei ”lii­maa” nii­tä pai­koil­leen. Täl­löin maa­li­pin­ta pitää pois­taa vähin­tään näil­tä alueil­ta, teh­dä paik­ka­maa­laus ja sit­ten vas­ta maa­la­ta koko pin­ta uudel­leen. Myös koko­nais­kal­von­pak­suus mää­rit­tää maa­lin­pois­to­tar­peen. Jos alla on jo useam­pia maa­li­ker­rok­sia, täy­tyy miet­tiä mah­dol­li­suut­ta maa­lin­pois­toon, Trä­husin maa­la­ri­mes­ta­ri Pia Puhk tote­aa.  

Toi­nen huo­mioi­ta­va asia on maa­li­tyyp­pi. Nyrk­ki­sään­tö­nä on, että öljy­maa­lin pääl­le käy­te­tään ainoas­taan öljy­maa­lia, puna­mul­lan pääl­le puna­mul­taa ja niin pois­päin. Van­han maa­li­tyy­pin voi yrit­tää sel­vit­tää esi­mer­kik­si mah­dol­li­ses­ta huol­to­kir­jas­ta tai muis­ta doku­men­teis­ta. Nii­den puut­tues­sa myös vajan ja kel­la­rin kät­köis­tä saat­taa myös löy­tyä van­ha purk­ki, Puhk vin­kaa.  

Vaik­ka maa­li­pin­ta suo­jaa­kin talon jul­ki­si­vua, ennen maa­laus­ta on syy­tä sel­vit­tää, että myös talon raken­teel­li­nen suo­jaus on kun­nos­sa.

Kan­nat­taa mm. var­mis­taa, että jul­ki­si­vu­lau­doi­tuk­sen tip­pa­no­kat ja vaa­ka­ri­mo­jen kaa­dot ovat kun­nos­sa. Mah­dol­li­set huo­no­kun­toi­set puu­osat tulee myös vaih­taa ennen maa­laus­ta. Talon hyvin­voin­tiin vai­kut­taa myös talon muu kos­teu­den­hal­lin­ta: kul­keu­tuu­han sade­ve­si pois­päin raken­nuk­ses­ta, ja ovat­han tuu­le­tus­luu­kut kun­nos­sa ja oikein käy­tet­ty? Har­va omis­ta­ja osaa myös aja­tel­la kas­vil­li­suu­den roo­lia. Lii­an lähel­lä taloa rehe­vä­nä kas­va­vat puut ja pen­saat estä­vät kos­teu­den haih­tu­mi­sen lau­doi­tuk­ses­ta, ja ne pitää kar­sia ennen maa­lausu­rak­kaan läh­te­mis­tä, Puhk muis­tut­taa.

Seu­raa­vas­sa osas­sa paneu­dum­me maa­li­sä­vyn valin­taan sekä poh­ja­töi­hin.

Jos kai­paat apua ulko­maa­laus­asiois­sa, voit tila­ta maa­la­ri­mes­ta­rim­me mak­sut­to­mal­le arvioin­ti­käyn­nil­le. Kysy lisää asia­kas­vas­taa­val­tam­me Taru Vih­neel­tä joko taru.vihne@trahus.fi tai 040 585 2220.

5.4.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te