Maalarimestarin täsmävinkit ulkomaalaukseen, osa 2

Kui­va kevät­ke­li on mitä otol­li­sin ajan­koh­ta ulko­maa­lauk­sen teke­mi­seen. Mut­ta mitä kaik­kea jul­ki­si­vu­maa­lauk­seen liit­tyy? Lue maa­la­ri­mes­ta­rim­me par­haat vin­kit. Toi­ses­sa osas­sa kes­ki­tym­me maa­lin valin­taan sekä poh­ja­töi­hin.

Jut­tusar­jan ensim­mäi­sen, läh­tö­ti­lan­teen kar­toit­ta­mi­seen kes­kit­ty­vän osan löy­dät tääl­tä.

Koemaalaus kannattaa aina

Talon ulko­vä­rin muut­ta­mi­nen on taa­­ja­­ma-alu­eel­­la aina luvan­va­rai­nen toi­men­pi­de. Var­mis­ta ja tutus­tu viran­omais­ten asui­na­lu­eel­le­si laa­ti­miin väri­mah­dol­li­suuk­siin. Van­hoi­hin taloi­hin sopi­via sävy­jä löy­tyy monien val­mis­ta­jien väri­kar­tas­to­ja tut­ki­mal­la. Jos­kus voi käy­dä roh­keas­ti kysy­mäs­sä kau­niin­vä­ri­sen raken­nuk­sen omis­ta­jil­ta, jos­ko he jakai­si­vat raken­nuk­sen­sa väri­koo­dit, Puhk keroo.

Väri­mal­le­ja kan­nat­taa aina tut­kail­la lopul­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, jot­ta näkee värin sekä aurin­ko­sei­näl­lä että talon var­jo­puo­lel­la. Koe­maa­lauk­sia kan­nat­taa aina har­ki­ta, jos oikean sävyn valit­se­mi­nen arve­lut­taa, Puhk tote­aa.

Pohjatyöt määrittävät lopputuloksen laadun

Jos­kus siis raken­nuk­sen huol­to­maa­laus vaa­tii maa­lin­pois­toa osit­tain tai koko­naan. Yleen­sä tämä on aikaa vie­vin työ­vai­he.

Kun­nol­li­set poh­ja­työt kui­ten­kin mää­rit­tä­vät pit­käl­ti lop­pu­tu­lok­sen onnis­tu­mi­sen, joten täs­sä ei kan­na­ta lint­sa­ta. Asian­mu­kai­set joko teroi­tet­ta­vat tai vaih­to­te­räl­li­set maa­li­kaa­pi­met ovat A ja O. Työ­tä hel­pot­ta­vat esi­mer­kik­si infra­pu­na­vas­tuk­sil­la toi­mi­vat maa­lin­pois­toa­pu­rit, jot­ka peh­men­tä­vät pak­sum­mat­kin maa­li­ker­rok­set. Tämän jäl­keen maa­li on help­po kaa­pia pois pin­nas­ta, Puhk ker­too ammat­ti­lais­ten usein käyt­tä­mis­tä apu­reis­ta.

Maa­lin­pois­ton yhtey­des­sä yleen­sä tar­ken­tuu mah­dol­lis­ten puu­kor­jaus­ten tai huo­no­kun­toi­sen puu­osien vaih­don tar­ve. Voi olla armol­li­nen itsel­leen ja huol­taa sei­nän tai pari kesäs­sä. Tai jos kevä­tau­rin­gos­sa teki­si mie­li muu­ta­kin kuin vain rap­su­tel­la sei­niä, löy­tyy tähän­kin onnek­si osaa­vaa ja rivak­ka­tah­tis­ta ammat­tia­pua, Puhk päät­tää.

Seu­raa­vas­sa osas­sa paneu­dum­me itse var­si­nai­seen maa­laus­pro­ses­siin.

Jos kai­paat apua ulko­maa­laus­asiois­sa, voit tila­ta maa­la­ri­mes­ta­rim­me mak­sut­to­mal­le arvioin­ti­käyn­nil­le. Kysy lisää asia­kas­vas­taa­val­tam­me Taru Vih­neel­tä joko taru.vihne@trahus.fi tai 040 585 2220.

24.4.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te