Luonnonmaalit kiinnostivat Trähus Karnevalen -kävijöitä

Tuusu­la­lai­sen Suo­men Luon­non­maa­lien maa­li­aar­te­saa­ni Ilk­ka Tam­mi­nen ja luon­non­maa­li­kaup­pias Lau­ri Kos­ki oli­vat Tuusu­lan Kra­pil­la ker­to­mas­sa aidos­ti sisäil­mal­le suo­tui­sis­ta ja eko­lo­gi­sis­ta maa­leis­ta. Kävi­jöi­tä pis­teel­lä riit­ti välil­lä ruuh­kak­si asti, sil­lä oman hen­gi­ty­sil­man laa­tu mie­tit­tää yhä useam­paa. Onnek­si alal­le on vih­doin saa­tu uuden­lai­sia vaih­toeh­to­ja myös Suo­mes­sa. 

Sekä Trä­husin että Trä Kro­norin kans­sa yhteis­työ­tä teke­vä tuusu­la­lai­nen Suo­men Luon­non­maa­lit Oy on edel­leen oman tien­sä kul­ki­ja Suo­men maa­lia­lal­la.

– Suur­ten maa­li­teh­tai­den pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­neet perus­tu­vat muo­vi­si­de­ai­nei­siin, kuten akry­laat­tiin (veteen dis­per­goi­tu akryy­li) ja poly­vi­nyy­lia­se­taat­tiin. Akry­laat­tien ja PVA:n lisäk­si val­ta­vir­taa ole­viin maa­lei­hin käy­te­tään val­ta­va mää­rä pet­ro­ke­mian teol­li­suu­den tuot­tei­ta: on mm. muo­vin­peh­men­tä­jiä, kal­von­muo­dos­ta­jia, vaah­do­nes­toai­nei­ta, homo­ge­noin­tiai­nei­ta ja säi­lön­tä­ai­nei­ta eli bio­si­de­ja. 

– Täs­tä syn­tyy se kemi­kaa­licock­tail, jota asuk­kaat hen­git­tä­vät. Par­hai­ten tämä tulee esiin ”uuden asun­non tuok­su­na”, joka voi pahim­mil­laan kes­tää yli puo­li vuot­ta. Jotain ker­to­nee maa­lien kemi­kaa­li­kuor­mas­ta sekin, että M1-pääs­­tö­­luok­­kaan kuu­lu­vien sisä­maa­lien käy­tön jäl­keen ei suo­si­tel­la maa­la­tus­sa tilas­sa oles­ke­lua 3 viik­koon maa­laa­mi­sen jäl­keen, ker­too tilan­tees­ta Ilk­ka Tam­mi­nen.

Myös maa­lia­lal­la ylei­nen viher­pe­su saa kovaa kri­tiik­kiä osak­seen.

– Viral­li­set eko­mer­kit ovat kau­nis aja­tus, mut­ta poh­jim­mil­taan mak­sul­li­nen bis­nes. Nii­hin jäte­tään aina por­saan­rei­kiä, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni yri­tys pys­tyi­si lunas­ta­maan ne itsel­leen. Esi­mer­kik­si maa­lien aine­so­sia ei tar­vit­se ilmoit­taa kenel­le­kään, eli käy­tän­nös­sä eko­mer­kin­tö­jen saa­nei­den maa­lien jou­kos­sa voi olla lähes mitä vaan. Monen maa­li­val­mis­ta­jan näke­mys eko­lo­gi­ses­ta onkin se, että maa­li on vesio­hen­tei­nen eli ei sisäl­lä liu­ot­ti­mia, jot­ka ovat vain yksi hai­tal­lis­ten ainei­den ryh­mä, Tam­mi­nen maa­laa tilan­ne­ku­vaa. 

Hengittävät savi- ja kalkkimaalit sopivat vanhoihin taloihin

Pit­kin Trä­hus Kar­ne­va­len -päi­vää pit­kän his­to­rian maa­lia­lal­la työs­ken­nel­lyt kak­sik­ko on saa­nut ker­toa ahke­ras­ti kävi­jöil­le, mil­lai­sia ympä­ris­töl­le ja käyt­tä­jäl­le tur­val­li­sia vaih­toeh­to­ja Suo­men Luon­non­maa­lit tar­jo­aa.

– Poik­keam­me muis­ta aina­kin sii­nä, että ker­rom­me aina täy­sin avoi­mes­ti kai­ken, mitä tuot­teem­me sisäl­tä­vät. Val­mis­ta­mam­me, val­mis­tut­ta­mam­me ja maa­han­tuo­mam­me maa­lit ovat kaik­ki vail­la muo­vi­si­de­ai­nei­ta. Se on ensim­mäi­nen lupaus asiak­kail­lem­me. Lisäk­si ne on val­mis­tet­tu mah­dol­li­sim­man pit­käl­le ilman säi­lön­tä­ai­nei­ta ja mui­ta syn­teet­ti­siä kemi­kaa­le­ja. Meil­tä saa aina tar­kat tie­dot kus­ta­kin tuot­tees­ta erik­seen, sil­lä mie­les­täm­me ihmi­sil­lä on oikeus tie­tää mitä he osta­vat ja lopul­ta hen­git­tä­vät. Vali­koi­miim­me kuu­lu­vat esi­mer­kik­si eri­lai­set luon­­no­­nöl­­jy- ja mine­raa­li­poh­jai­set maa­lit, jot­ka hen­git­tä­vät hyvin, ja sopi­vat sik­si eri­tyi­sen hyvin van­hoi­hin raken­nuk­siin ja nii­den toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­siin, Lau­ri Kos­ki ker­too. 

– Eni­ten meil­tä on päi­vän aika­na kysyt­ty Auron savi- ja kalk­ki­maa­leis­ta sekä nii­den toi­min­ta­pe­ri­aat­teis­ta. Kaik­ki maa­lim­me ovat hen­git­tä­viä, mut­ta kalk­­ki- ja savi­maa­lit ovat aivan omaa luok­kaan­sa. Ne eivät estä kos­teu­den siir­ty­mis­tä raken­tees­sa oikeas­taan ollen­kaan. Näin ne tasaa­vat huo­neil­man kos­teut­ta, ja muo­vit­to­mis­ta kivi- ja puu­ra­ken­teis­ta saa­daan kaik­ki hyö­ty irti. 

– Aidois­sa kalk­ki­maa­leis­sa on yksi ainut­laa­tui­nen omi­nai­suus, jota muis­sa maa­leis­sa ei ole. Nii­den kor­kea pH-arvo taval­laan desin­fioi huo­neil­maa. Ne siis estä­vät bak­­tee­­ri- ja home­kas­vus­to­ja viih­ty­mäs­tä maa­la­tuil­la pin­noil­la ilman bio­si­de­ja eli home­myrk­ky­jä, Tam­mi­nen ker­too maa­lien omi­nai­suuk­sis­ta. 

– Lisäk­si vali­koi­mis­sam­me on huo­neil­maa puh­dis­ta­va kalk­ki­maa­li, joka pys­tyy pilk­ko­maan kaa­su­mai­sia epä­puh­tauk­sia ilmas­ta. Maa­li siis pois­taa haju­ja ja hai­tal­li­sia pääs­tö­jä, esi­mer­kik­si liu­o­tin­höy­ry­jä, joi­ta vapau­tuu huo­neil­maan muis­ta raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­ta. Lisäk­si maa­lis­sa ei ole muo­vi­si­de­ai­nei­ta, liu­ot­ti­mia tai säi­lön­tä­ai­nei­ta, ja sen VOC-pääs­­töt ovat 0g/L, joten sii­tä onkin lyhyes­sä ajas­sa muo­dos­tu­nut yksi kysy­tyim­piä tuot­tei­tam­me, Tam­mi­nen ker­too lopuk­si Trä­hus Kar­ne­va­len -päi­vän kuu­mim­mas­ta puhee­nai­hees­ta. 

Tutus­tu Suo­men Luon­non­maa­lit Oy:n tari­naan ja tuot­tei­siin tar­kem­min aiem­min jul­kai­se­mas­sam­me artik­ke­lis­sa tääl­lä.

5.9.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Rakentaminen
Tero Saari
tero.saari@trahus.fi
+358 40 067 7670
Rekrytoinnit
Jenni Valtakari
hr@trahus.fi
+358 40 018 8263
Suunnittelu
Ilari Airikkala
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te