Suomen Luonnonmaalit kyllästyi maalialan viherpesuun

Yksi elo­kui­sen Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­man uusis­ta näyt­teil­lea­set­ta­jis­ta on Suo­men Luon­non­maa­lit Oy. Lap­sen­saan­nin myö­tä lopul­li­sen ympä­ris­tö­he­rä­tyk­sen saa­nut Lau­ri Kos­ki on kehit­tä­nyt lii­ke­kump­pa­nin­sa kans­sa val­ta­van vali­koi­man maa­le­ja ja pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­nei­ta, jot­ka eivät ole vahin­gol­li­sia ihmi­sil­le tai luon­nol­le. Kra­pil­le he tule­vat nöy­räl­lä pal­ve­lua­sen­teel­la.

Yksi elokuisen Trähus Karnevalen -tapahtuman uusista näytteilleasettajista on Suomen Luonnonmaalit Oy. Lapsensaannin myötä lopullisen ympäristöherätyksen saanut Lauri Koski on kehittänyt liikekumppaninsa kanssa valtavan valikoiman maaleja ja pintakäsittelyaineita, jotka eivät ole vahingollisia ihmisille tai yrityksille.

Teol­li­suusa­lu­eel­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sijait­se­va Suo­men Luon­non­maa­lit -nimi­nen maa­­li- ja pin­ta­kä­sit­te­ly­myy­mä­lä on nous­sut lyhyes­sä ajas­sa suu­reen suo­sioon. Mut­ta mis­tä kaik­ki läh­ti muu­ta­ma vuo­si sit­ten liik­keel­le.

- Tari­na on oikeas­taan aika klas­si­nen. Sain iha­nan tyt­tö­vau­van 2014, ja sen myö­tä herä­sin muut­ta­maan kulu­tus­tot­tu­muk­sia­ni entis­tä eko­lo­gi­sem­paan suun­taan esi­mer­kik­si suo­si­mal­la luo­mu­ruo­kaa. Omal­la alal­la­ni, maa­lia­la, ei kui­ten­kaan ollut vas­taa­via tuot­tei­ta tar­jol­la. Yksin­ker­tai­ses­ti kyl­läs­tyin alan viher­pe­suun, ja pää­tin teh­dä aidos­ti jotain isoa luon­non eteen, Suo­men Luon­non­maa­lien toi­mi­tus­joh­ta­ja Lau­ri Kos­ki ker­too.

Yksinkertaisesti kyllästyin alan viherpesuun, ja päätin tehdä aidosti jotain isoa luonnon eteen, Suomen Luonnonmaalien toimitusjohtaja Lauri Koski kertoo.

- Minul­le oli jo aiem­min tar­jot­tu vuon­na 1992 perus­tet­tua luon­non­maa­li­val­mis­ta­ja Paju­tex Oy:tä ostet­ta­vak­si, ja 2016 oli otol­li­nen het­ki teh­dä tämä liike.Yrityskaupan yhtey­des­sä mukaan läh­ti jo vuo­des­ta 2002 Pajutex:ssä työs­ken­nel­lyt Ilk­ka Tam­mi­nen, ja yhdes­sä läh­dim­me yrit­tä­mään ja onnis­tu­maan. Ensim­mäi­se­nä muu­tim­me yri­tyk­sen nimen kuvaa­vam­mak­si, ja sen jäl­keen viri­tim­me vali­koi­man vas­taa­maan kas­va­nut­ta kysyn­tää, Kos­ki ker­taa yri­tyk­sen alku­vai­hei­ta.

Ekologisuus näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa

Yri­tyk­sen vali­koi­miin kuu­lu­vat eri­lai­set öljyt, vahat, lakat ja maa­lit.

- Näi­tä kaik­kia tuot­tei­ta val­mis­tam­me, val­mis­tu­tam­me, myym­me mui­den val­mis­ta­mi­na ja edus­tam­me. Olem­me Suo­men suu­rin eko­maa­li­kaup­pa, ja vali­koi­mam­me on saman­lai­nen kuin taval­li­ses­sa maa­li­kau­pas­sa, mut­ta nyt ilman muo­via ja kemi­kaa­le­ja. Emme myy eko­mer­kit­ty­jä muo­vi­maa­le­ja, vaan aidos­ti eko­lo­gi­sia vaih­toeh­to­ja. Haluam­me näyt­tää, että pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­nei­ta on mah­dol­lis­ta val­mis­taa myös ympä­ris­töä tuhoa­mat­ta, Kos­ki lin­jaa.

Suomen Luonnonmaalien valikoimiin kuuluvat erilaiset öljyt, vahat, lakat ja maalit.

Yksi esi­merk­ki näis­tä aidos­ti eko­lo­gi­sis­ta vaih­toeh­dois­ta on alan edel­lä­kä­vi­jä AURO, jon­ka kaik­ki pin­ta­kä­sit­te­ly­tuot­teet on val­mis­tet­tu ilman syn­teet­ti­siä liu­ot­ti­mia tai yli­mää­räi­siä tek­no­ke­mian val­mis­tei­ta.

- Taval­li­sis­sa maa­leis­sa on käy­tet­ty säi­lön­tä­ai­nee­na Met­hy­li­sot­hiazo­li­no­nea (MIT tai MI), Met­hylch­lo­roi­sot­hiazo­li­no­nea (CMIT, CMI tai MCI) ja benzi­sot­hiazo­li­no­nea (BIT), jot­ka ovat pit­kään aiheut­ta­neet har­mia her­kis­ty­neil­le hen­ki­löil­le. AUROn maa­leis­sa hai­tal­li­set säi­lön­tä­ai­neet on voi­tu kor­va­ta kalium­si­li­kaa­til­la, joka nos­taa maa­lin PH-arvoa riit­tä­väs­ti ja siten suo­jaa tuo­tet­ta pilaan­tu­mi­sel­ta, Kos­ki ker­too.

Tavallisissa maaleissa on käytetty säilöntäaineena Methylisothiazolinonea (MIT tai MI), Methylchloroisothiazolinonea (CMIT, CMI tai MCI) ja benzisothiazolinonea (BIT), jotka ovat pitkään aiheuttaneet harmia herkistyneille henkilöille.

Suo­men Luon­non­maa­lit on vie­nyt eko­lo­gi­suu­den pal­jon tuo­te­va­li­koi­maa pidem­mäl­le.

- Haluam­me elää siten kuin ope­tam­me. Kier­rä­täm­me 100% yri­tyk­sem­me jät­teis­tä, ja pihas­sam­me on esi­mer­kik­si kom­pos­to­ri ruu­an­täh­teil­le. Kaik­ki käyt­tä­mäm­me säh­kö tuo­te­taan hii­li­neut­raa­lis­ti joko vesi- tai aurin­ko­säh­kö­nä, ja tut­kim­me täl­lä het­kel­lä oman aurin­ko­voi­ma­lan perus­ta­mis­ta. Myy­mä­län ja varas­ton valais­tus hoi­de­taan LED-valai­­sim­­mil­­la, ja 50% yri­tyk­sen auto­kan­nas­ta on jo säh­kö­käyt­töi­siä, Kos­ki lis­taa käy­tän­nön teko­ja ympä­ris­tön hyväk­si.

Laadukkuus, kestävyys ja läpinäkyvyys yhdistävät

Ensi­ker­ta­lai­set ovat val­mii­ta aut­ta­maan Kar­­ne­­va­­len-kävi­­jöi­­tä kai­kis­sa hei­dän pul­mis­saan.

Ensikertalaiset ovat valmiita auttamaan Karnevalen-kävijöitä kaikissa heidän pulmissaan.

- Yleen­sä emme myy tapah­tu­mis­sa tuot­tei­tam­me, vaan kes­ki­tym­me jaka­maan neu­vo­ja, ja opas­ta­maan oikei­den tuot­tei­den valin­nas­sa. Täl­lä ker­taa panos­tam­me eri­tyi­ses­ti perin­ne­maa­li­va­li­koi­mam­me esit­te­lyyn. Meil­lä on ollut niin kii­rei­nen kevät, että en ole juu­ri vie­lä ehti­nyt miet­ti­mään elo­kuis­ta tapah­tu­maa, mut­ta odo­tam­me innol­la tapaa­vam­me nykyi­siä ja tule­via asiak­kai­tam­me ren­non­let­keäs­sä tun­nel­mas­sa, Kos­ki miet­tii tule­vaa.

- Mie­les­täm­me Suo­men Luon­non­maa­lien osal­lis­tu­mi­nen Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­maan on hir­veän luon­te­vaa. Mei­tä ja Trä­husia yhdis­tä­vät mm. eko­lo­gi­suus, laa­tu, kes­tä­vyys ja läpi­nä­ky­vyys, Kos­ki päät­tää.

Trä­hus Kar­ne­va­len – Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­li -tapah­tu­maa vie­te­tään jäl­leen Tuusu­lan Kra­pin mai­se­mis­sa sun­nun­tai­na 11.8.2019 klo 10–17.

5.6.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te