Vanhoihin taloihin sopivilla eristeratkaisuilla on pieni hiilijalanjälki

Eris­te­tuot­tei­ta kat­toon, sei­niin ja lat­ti­aan toi­mit­ta­va Hun­ton huo­mioi kai­kis­sa tuot­teis­saan luon­non ja ihmis­ten hyvin­voin­nin. Suo­ma­lai­set ovat jo oppi­neet kysy­mään sisäil­mays­tä­väl­lis­ten tuot­tei­den perään, ja hil­jal­leen myös suu­ret rau­ta­kaup­pa­ket­jut ovat seu­ran­neet peräs­sä. Hen­git­tä­vät puu­poh­jai­set tuot­teet tuke­vat eri­tyi­sen hyvin van­ho­jen talo­jen raken­nus­tek­ni­siä rat­kai­su­ja. 

Trä­hus Kar­ne­va­len -kel­ta­nok­ka, nor­ja­lai­nen Hun­ton, ei ole aloit­te­li­ja raken­nusa­lal­la: yhtiö on toi­mit­ta­nut pui­sia raken­ne­rat­kai­su­ja vuo­des­ta 1889 läh­tien, tavoit­tee­naan olla mark­ki­noi­den paras raken­nus­ma­te­ri­aa­lien toi­mit­ta­ja. 

– Meil­tä löy­tyy puus­ta val­mis­tet­tu­ja tuot­tei­ta niin kat­toi­hin, sei­niin kuin lat­ti­aan­kin. Vali­koi­miim­me kuu­lu­vat esi­mer­kik­si levy- ja puhal­luse­ris­teet sekä tuu­­len­­suo­­ja- ja alus­ka­te­le­vyt. Tuot­teem­me val­mis­te­taan puus­ta, jon­ka hyviin omi­nai­suuk­siin kuu­lu­vat mm. kyky sitoa hiil­tä, kos­teu­den­sää­te­ly­ky­ky, läm­­mön- ja äänie­ris­tä­vyys sekä hyvä palon­kes­to, esit­te­lee Hun­to­nin alue­myyn­ti­pääl­lik­kö Miik­ka Rik­man

– Puun hyvien omi­nai­suuk­sien ansios­ta tuot­teem­me tuke­vat lois­ta­vas­ti myös perin­tei­sin mene­tel­min raken­net­tu­jen talo­jen raken­nus­fy­si­kaa­lis­ta toi­min­taa, ja sik­si nii­tä voi­kin suo­si­tel­la van­ho­jen talo­jen eris­tys­tar­pei­siin, Rik­man ker­too yhteen­so­pi­vuu­des­ta.

Ympäristönäkökulma on toiminnan kulmakivi

– Raken­nusa­lan osuus maa­il­man koko­nai­se­ner­gian­ku­lu­tuk­ses­ta on 40%. Tämän lisäk­si kym­me­net­tu­han­net kei­no­te­koi­set aineet ja kemi­kaa­lit ovat nyky­ään syr­jäyt­tä­mäs­sä perin­tei­siä raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja. Kos­ka uusien raken­nus­ma­te­ri­aa­lien käyt­töi­kä jää usein vie­lä har­mil­li­sen lyhyek­si, on kai­kel­la täl­lä mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia niin ympä­ris­tön kuin ihmis­ten­kin hyvin­voin­nil­le. 

Hun­ton puh­tai­ne puu­tuot­tei­neen vas­tus­taa täl­lais­ta kehi­tys­tä.

– Haluam­me avoi­mes­ti ker­toa tuot­tei­dem­me sisäl­lön sekä val­mis­tus­me­ne­tel­mät, mikä on vie­lä mel­ko har­vi­nais­ta raken­nusa­lal­la. Voim­me esi­mer­kik­si hyö­dyn­tää tuo­tan­nos­sam­me puu­ta­va­ran val­mis­tuk­ses­ta yli­jää­vää puun ulko­kuor­ta, jos­ta teh­dään haket­ta, joka kui­du­te­taan edel­leen val­miik­si tuot­teek­si, Rik­man tote­aa. 

Rautakaupat vastaavat kysyntään

– Tun­tuu, että vii­mei­sen parin vuo­den aika­na kysyn­tä luon­non­mu­kai­sil­le raken­nus­tuot­teil­le on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti. Nyky­ään tuot­tei­tam­me voi­kin tila­ta jo osas­ta suu­rien rau­ta­kaup­pa­ket­ju­jen, kuten Star­kin, K-Rau­­dan, Kodin Ter­ran ja Hart­man Rau­dan, myy­mä­löis­tä. 

– Vali­tet­ta­van usein on vie­lä niin, että kulut­ta­ja tekee itse koti­läk­syn­sä, ja menee kaup­paan kysy­mään mei­dän ja mui­den vas­taa­vien yri­tys­ten tuot­tei­ta. Rau­ta­kaup­po­jen vali­koi­mat ovat niin laa­jat, että myy­jät eivät voi miten­kään muis­taa ulkoa kaik­kia tuot­tei­ta. Tätä yri­täm­me muut­taa koko ajan kou­lut­ta­mal­la myy­jiä sii­tä, että tar­jol­la on myös täl­lai­sia sisäil­­ma- ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuo­te­vaih­toeh­to­ja eris­tä­mi­seen.

– Hin­nan puo­les­ta valin­ta ei ole miten­kään ääret­tö­män vai­kea. Hin­ta­ta­som­me on suu­rin piir­tein sama kuin Eko­vil­lan eris­te­vil­la­le­vyis­sä, ja puhal­lus­vil­lam­me­kin on vain noin 20% usein käy­tet­ty­jä pet­ro­ke­mian tuot­tei­ta sisäl­tä­viä eris­te­vil­lo­ja kal­liim­paa, Rik­man päät­tää.  

29.8.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te