Plektra Trading -puutyökaluliikkeen myyntihitit ovat tuotteita, joita ei muualta juuri löydy

Yli vuo­si­kym­me­nen Plekt­ra Tra­ding -myy­mä­lää Hel­sin­gin Töö­lös­sä luot­san­neet Soi­li ja Ste­fan Englund ovat olleet Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa muka­na joka vuo­si. Puun­työs­tö­ko­nei­ta, puu­työ­ka­lu­ja, pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­nei­ta sekä puu­ta­va­raa myy­vä yri­tys on onnel­li­nen sii­tä, että asiak­kaat halua­vat edel­leen tul­la pai­kan pääl­le tes­taa­maan vali­koi­maa ja kysy­mään neu­vo­ja. Monet myyn­ti­hi­teis­tä ovat­kin tuot­tei­ta, joi­ta ei enää juu­ri muu­al­ta löy­dy. 

– Tämän vuo­den Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­ma näyt­tää kos­teas­ta sääs­tä huo­li­mat­ta erit­täin vilk­kaal­ta. Kävi­jöi­tä on jäl­leen edel­lis­vuot­ta enem­män, ja kävi­jöi­den kiin­nos­tus ja tie­tä­mys­ta­so on entis­tä suu­rem­paa. Olen saa­nut vas­tail­la kysy­myk­siin mm. sii­tä, mil­lai­siin maa­li­laa­tui­hin maa­lin­pois­to­työ­ka­lum­me sopi­vat, ja miten kaa­vin­ta teroi­te­taan oikeaop­pi­ses­ti, Plekt­ra Tra­ding -yri­tyk­sen toi­nen omis­ta­ja Soi­li Englund jut­te­lee Speed­­hea­­ter-maa­­lin­­pois­­to­­työ­­ka­­lun demon­stroi­mi­sen ohes­sa.

– Olem­me onnek­kai­ta, että kivi­jal­ka­liik­kei­den ahdin­ko ei aina­kaan tois­tai­sek­si ole näky­nyt meil­lä miten­kään. Meil­lä on myös verk­ko­kaup­pa, mut­ta asiak­kaat halua­vat tul­la edel­leen ilah­dut­ta­van usein pai­kan pääl­le Ruusan­ka­dun myy­mä­lään tes­taa­maan työ­ka­lu­ja ja hake­maan neu­vo­ja. Moni var­mas­ti halu­aa tukea pai­kal­lis­ta kivi­jal­ka­lii­ket­tä ihan peri­aat­tees­ta, ja lisäk­si vai­kut­taa sil­tä, että laa­duk­kai­siin ja toi­mi­viin työ­ka­lui­hin ollaan entis­tä val­miim­pia sat­saa­maan, eri­tyi­ses­ti sen jäl­keen kun ero hyvän ja huo­non välil­lä on tul­lut koet­tua oma­koh­tai­ses­ti. Toi­mi­vien työ­ka­lu­jen käyt­tö­hän on suo­ra­nai­nen nau­tin­to, Soi­li Englund jat­kaa. 

Yri­tyk­sen myyn­ti­hi­tit ovat tuo­te­ryh­mis­tä, joi­ta ei muu­al­ta löy­dä.

– Eni­ten myym­me var­mas­ti maa­han­tuo­maam­me Speed­­hea­­ter-maa­­lin­­pois­­to­­työ­­ka­­lua. Lisäk­si yllät­tä­vän pal­jon menee pien­tä jalo­puu­lank­kua ja yksit­täi­siä vii­lu­ja, jota muut eivät juu­ri myy. Japa­ni­lais­sa­hat pitä­vät yhä edel­leen pin­tan­sa, min­kä lisäk­si eri­lai­set ylä­jyr­sin­te­rät käy­vät hyvin kau­pak­si. Monet ovat vähen­tä­neet esi­mer­kik­si muo­to­te­riä vali­koi­mis­taan, mut­ta meil­tä nii­tä löy­tyy edel­leen varas­to­ta­va­ra­na­kin. Olem­me tyy­ty­väi­siä, että mei­dän ja asiak­kai­dem­me koh­dal­la kysyn­tä ja tar­jon­ta ovat koh­dan­neet näin hyvin, Ste­fan Englund ker­too haas­tat­te­lun lopuk­si. 

20.8.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te