Sahanpuru on syntynyt puun ympärillä olevien arvojen johdosta

Sahan­pu­ru on puu­työ­ka­lu­jen eri­kois­lii­ke, joka on syn­ty­nyt perus­ta­jan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta into­hi­mos­ta puu­hun. Perus­ta­ja Tom­mi Luos­ta­ri­sen maa­il­ma on val­mis vas­ta, kun laa­dun mer­ki­tys ymmär­re­tään, ja puu­ta käy­te­tään raken­ta­mi­seen mah­dol­li­sim­man pal­jon. Kar­­ne­­va­­len-tapah­­tu­­mas­­sa he esit­te­le­vät kävi­jöil­le eri­lai­sia puun­työs­töön sovel­tu­via työ­ka­lu­ja sekä neu­vo­vat työ­ka­lu­jen teroi­tus­ta vesi­hio­ma­ki­vel­lä.

Sahanpuru on puutyökalujen erikoisliike, joka on syntynyt perustajan henkilökohtaisesta intohimosta puuhun.

Puu­työ­ka­lu­ja raken­ta­mi­seen ja vers­taal­le myy­vän Sahan­pu­run tari­na on tyy­pil­li­nen pala­vas­ta innos­ta syn­ty­neen yri­tyk­sen tari­na.

- Uskon että maa­il­maa raken­ne­taan into­hi­mol­la. Sahan­pu­ru on syn­ty­nyt sen into­hi­mon ja puun ympä­ril­lä ole­vien arvo­jen joh­dos­ta. Alun perin aloin maa­han­tuo­maan Ame­ri­kas­ta asti tääl­tä Suo­mes­ta vai­keas­ti saa­ta­via työ­ka­lu­ja. Alkuun toi­mim­me nic­­he-tuot­­tei­­den paris­sa nic­­he-mark­­ki­­nal­­la, mut­ta hyvä mai­neem­me on kii­ri­nyt kau­as. Nyt mei­tä on jo kol­me huip­pu­tyyp­piä myy­mäs­sä laa­je­ne­vaa vali­koi­maa puu­ra­ken­ta­mi­sen työ­ka­lu­ja, perus­ta­ja Tom­mi Luos­ta­ri­nen ker­too.  

Sahanpuru on syntynyt sen intohimon ja puun ympärillä olevien arvojen johdosta.

Puu­työ­ka­lu­jen lisäk­si vali­koi­mis­ta löy­tyy myös iso­ja, jopa teol­li­seen mit­ta­kaa­vaan sopi­via käsi­säh­kö­työ­ka­lu­ja, kuten palk­ki­höy­liä, sekä pal­jon hir­si­työ­ka­lu­ja tai puusep­pien tar­vik­kei­ta.

- Kaup­pam­me on ole­mas­sa kai­kil­le niil­le, jot­ka halua­vat ja osaa­vat teh­dä käsil­lään hyvää, kuten puu­ta­lo­ja, keit­tiöi­tä tai ulko­ka­lus­tei­ta. Myym­me työ­ka­lu­ja, joil­la on ilo teh­dä töi­tä, ja jot­ka siir­ty­vät suku­pol­vel­ta toi­sel­le yhdes­sä ikiai­kais­ten tari­noi­den kans­sa, Luos­ta­ri­nen sum­maa.

Myymme työkaluja, joilla on ilo tehdä töitä, ja jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle yhdessä ikiaikaisten tarinoiden kanssa.

Laadun arvon ymmärtää vasta kokemuksen kautta

Yri­tys on perus­ta­jan­sa näköi­nen, ja Luos­ta­ri­sel­la on sana­nen sanot­ta­va­na laa­dus­ta sekä laa­tu­vaa­ti­muk­sis­ta. 

- Vali­tet­ta­van usein tun­tuu sil­tä, että koko suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta ajat­te­lee hal­van ole­van tar­peek­si hyvää. Tämä pätee kaik­keen ter­vey­den­huol­los­ta teol­li­seen toi­min­taan. Asia­kas ymmär­tää asian usein vas­ta kun on koke­nut huo­non laa­dun vai­ku­tuk­set hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Me olem­me teh­neet sel­lai­sen pää­tök­sen, että emme myy työ­ka­lu­ja, joi­ta emme itse haluai­si käyt­tää. Toi­sin sanoen haluam­me asiak­kaal­lem­me vähin­tään yhtä hyvää kuin itsel­lem­me, Luos­ta­ri­nen tote­aa.

Tuomme tapahtumaan näytille mm. Dewalt- ja Mafell-merkkisiä sähkötyökaluja, jonka lisäksi meillä on esittelyssä ja kokeilussa muutamia erityisesti puuntyöstöön soveltuvia työkaluja.

Asiak­kaan tar­peet mää­rit­tä­vät aidos­ti myös työ­ka­lu­jen valin­taa.

- Mei­dän toi­min­taam­me liit­tyy asiak­kai­den aut­ta­mi­sen lisäk­si pal­jon sel­lai­sia hil­jai­sia arvo­ja, jot­ka kum­pua­vat mei­dän tii­min yti­mes­tä. Me haluam­me rehel­li­ses­ti asiak­kaan paras­ta. Tämä näkyy esi­mer­kik­si niin, että mikä­li kil­pai­li­jan rat­kai­su täyt­tää asiak­kaan tar­peen parem­min kuin mei­dän, niin olem­me suo­si­tel­leet sitä. Emme pak­ko­so­vi­ta omia tuot­tei­tam­me asiak­kaan tar­pei­siin vain sik­si, että itse käyt­täi­sim­me nii­tä. Asiak­kaan tar­ve on aja­tuk­sis­sam­me aina edel­lä, Luos­ta­ri­nen ker­too yri­tyk­sen toi­min­ta­pe­ri­aat­teis­ta.

Puurakentaminen on suuri ilmastoteko

Kar­ne­va­le­niin Sahan­pu­run tii­mi tulee iloi­sin ja aut­ta­vai­sin mie­lin.

- Tuom­me tapah­tu­maan näy­til­le mm. Dewalt- ja Mafell-merk­­ki­­siä säh­kö­työ­ka­lu­ja, jon­ka lisäk­si meil­lä on esit­te­lys­sä ja kokei­lus­sa muu­ta­mia eri­tyi­ses­ti puun­työs­töön sovel­tu­via työ­ka­lu­ja. Lisäk­si pis­teel­läm­me voi oppia teroit­ta­maan talt­to­ja ja mui­ta työ­ka­lu­ja vesi­hio­ma­ki­vel­lä. Eri­tyi­ses­ti odo­tam­me päi­väl­tä iloi­sia koh­taa­mi­sia puus­ta innos­tu­nei­den ihmis­ten kans­sa. Haluam­me kuul­la kävi­jöi­den pro­jek­teis­ta, ja poh­tia yhdes­sä mah­dol­li­siin haas­tei­siin paras­ta mah­dol­lis­ta työ­ka­lua. Paras­ta on, jos voim­me lait­taa ammat­ti­tai­tom­me likoon ja kädet puruun kävi­jää aut­taak­sem­me, Luos­ta­ri­nen ker­too.

Toivomme, että puun käyttö rakentamisessa lisääntyy jo pelkästään ilmastoon liittyvien vaikutusten johdosta, asumismukavuudesta puhumattakaan.

Kuten jo nimis­tä voi pää­tel­lä, yhdis­tää rak­kaus puu­hun Sahan­pu­rua ja Trä­husia.

- Toi­vom­me, että puun käyt­tö raken­ta­mi­ses­sa lisään­tyy jo pel­käs­tään ilmas­toon liit­ty­vien vai­ku­tus­ten joh­dos­ta, asu­mis­mu­ka­vuu­des­ta puhu­mat­ta­kaan. Pel­käs­tään 5% maa­il­man kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä syn­tyy kui­ten­kin beto­nin val­mis­ta­mi­ses­ta, ja luku kas­vaa huo­mat­ta­vas­ti, kun sii­hen lisä­tään vie­lä pur­ka­mi­seen ja hävit­tä­mi­seen tar­vit­ta­va ener­gia. Me olem­me vah­vas­ti sitä miel­tä, että kun­han raken­nus on teh­ty puus­ta, niin se on huo­mat­ta­vas­ti parem­pi kuin muut mark­ki­noil­la ole­vat vaih­toeh­dot, Luos­ta­ri­nen päät­tää.

Trä­hus Kar­ne­va­len – Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­li -tapah­tu­maa vie­te­tään jäl­leen Tuusu­lan Kra­pin mai­se­mis­sa sun­nun­tai­na 11.8.2019 klo 10–17.

6.6.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te