Historiallinen Steniuksen talo on purettu odottamaan uutta elämänvaihetta Espoon Tapiolassa

Nykyi­sel­le pai­kal­leen 1940-luvul­­la siir­ret­ty van­ha hir­si­ta­lo Espoon Tapio­las­sa kokee uuden vai­heen elin­kaa­res­saan, kun se on puret­tu säi­löön Bona­van uuden Ste­niuk­sen­kum­mun raken­nus­hank­keen alta. 1800-luvul­­la raken­ne­tun, osa­na Ste­niuk­sen kaup­pa­puu­tar­haa olleen hir­si­ra­ken­nuk­sen päi­vät eivät kui­ten­kaan ole lue­tut, sil­lä sen hir­si­ke­hik­ko, ovet ja ikku­nat kun­nos­te­taan tai­ten, ja siir­re­tään kun­nos­tuk­sen jäl­keen takai­sin Ste­niuk­sen­kum­mun piha­pii­riin. Pro­jek­tin toteu­tuk­ses­ta vas­taa Trä­hus.

Jo kolmatta vuosisataa pystyssä olevalla hirsitalovanhuksella koittaa pian uusi elämänvaihe

Moni puu­tar­ha­kau­pun­gin­osa Tapio­lan asu­kas muis­taa alu­eel­la vuo­si­na 1948–2017 toi­mi­neen Ste­niuk­sen kaup­pa­puu­tar­han. Toi­ses­sa pol­ves­sa toi­mi­nut per­hey­ri­tys lopet­ti toi­min­tan­sa vii­me vuon­na, ja nyt Bona­va raken­taa puu­tar­han mail­le Ste­niuk­sen­kum­mun koti­kort­te­lin, johon ensim­mäi­set asuk­kaat muut­ta­vat lop­pu­vuo­des­ta 2019.

Osa­na puu­tar­ha­ko­ko­nai­suut­ta on ollut van­ha, alu­eel­le 1940-luvul­­la siir­ret­ty hir­si­run­koi­nen talo. Moni pai­kal­li­nen on jo ehti­nyt sur­ku­tel­la van­han hir­si­ra­ken­nuk­sen koh­ta­loa.

– Hir­si­ta­lon tule­vai­suus on tur­vat­tu, sil­lä res­tau­roin­tiin eri­kois­tu­neen Trä­husin ammat­ti­lai­set huo­leh­ti­vat sen kun­nos­ta­mi­ses­ta yhdes­sä Espoon kau­pun­gin­museon kans­sa. Työt on aloi­tet­tu loka­kuun lopus­sa hir­si­ke­hi­kon merk­kaa­mi­sel­la, pur­ka­mi­sel­la ja säi­löön siir­tä­mi­sel­lä. Sil­lä aikaa kun Bona­van uusi koh­de raken­tuu Meri­tuu­len­tiel­le, van­han hir­si­ta­lon ikku­nat ja ovet kun­nos­te­taan käsi­työ­läis­ten toi­mes­ta, Trä­husin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tho­mas Norei­la ker­too.

Trähusin restaurointiammattilaiset kunnostavat vanhan hirsitalon.

Jo kol­mat­ta vuo­si­sa­taa pys­tys­sä ole­val­la hir­si­ta­lo­van­huk­sel­la koit­taa pian uusi elä­män­vai­he.

Alun perin raken­nus on kohon­nut Hel­sin­gin Laut­ta­saa­reen jos­sain koh­taa 1800-lukua. Tark­kaa tie­toa ei ole sii­tä, onko se ollut alun perin esi­mer­kik­si kalas­ta­jien käy­tös­sä tai osa Laut­ta­saa­ren kar­ta­non tiluk­sia. Se tie­de­tään, että talo muut­ti Espoo­seen kaup­pa­puu­tar­han avaa­mi­sen tie­nool­la 1940-luvun lopul­la. Ensi vuo­des­ta läh­tien talo toi­mii Ste­niuk­sen­kum­mun asuk­kai­den yhteis­ti­la­na. Taloa ei enää eris­te­tä, vaan se ava­taan koko­naan har­ja­kor­keu­teen­sa. Myö­hem­min sii­hen lisät­ty tuu­li­kaap­pi pois­te­taan, ja tilas­ta muo­dos­tuu yhte­näi­nen noin 40 neliön tila esi­mer­kik­si juh­lia, kokouk­sia tai joo­ga­tun­te­ja var­ten.

– Huo­lel­li­ses­ti kun­nos­tet­tu­na ja huol­let­tu­na ei ole mitään syy­tä sil­le, ettei­kö talo oli­si pys­tys­sä vie­lä seu­raa­vat­kin sata vuot­ta, Norei­la jat­kaa.

Trähus restauroi vanhoja rakennuksia myös Espoossa.

18.12.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te