Kesäpaikka ja sedän esimerkki sytyttivät rakkauden puurakennuksiin

Trä­husin res­tau­roin­ti­mes­ta­ri Juk­ka Mähö­nen on aina rakas­ta­nut van­ho­ja talo­ja. Rak­kaus syn­tyi jo lap­se­na kesä­pai­kas­sa.

- Kesän­viet­to­paik­kam­me oli hie­no hir­si­ra­ken­nus, jos­sa viih­dyin hyvin. Toi­nen syy nykyi­seen amma­tin­va­lin­taa­ni on puusep­pä­nä työs­ken­nel­lyt setä­ni. Hänel­tä sain kipi­nän puus­ta teke­mi­seen, ja olen pie­nes­tä pitäen raken­ta­nut kaik­kea puus­ta, itse­kin hen­git­tä­väs­sä hir­si­ta­los­sa asu­va Mähö­nen ker­too.

Perus­kou­lun jäl­keen Mähö­sen tie vei säh­kö­puo­len kou­lu­tuk­sen kaut­ta res­tau­roin­tia­lan arte­saa­nin kou­lu­tuk­seen, joka tun­tui heti omal­ta jutul­ta.

Restaurointimestari Jukka Mähösellä on 11 vuoden työkokemus Museovirastosta

Vuodet Museovirastossa koulivat mestariksi

Ennen Trä­husil­le siir­ty­mis­tä Mähö­nen ehti työs­ken­nel­lä 11 vuot­ta Museo­vi­ras­ton pal­ve­luk­ses­sa.

- Museo­vi­ras­ton res­tau­roin­ti­koh­teet oli­vat erit­täin moni­puo­li­sia, ja pää­sin teke­mään yhteis­työ­tä monien taho­jen kans­sa. Siel­lä opin myös kuhun­kin aika­kau­teen sopi­vat työ­ta­vat, mitä ei ehdit­ty kou­lus­sa käy­dä kovin­kaan perus­teel­li­ses­ti läpi, Mähö­nen ker­too Museo­vi­ras­tos­sa työs­ken­te­lyn par­hais­ta puo­lis­ta.

Res­tau­roin­tia­lal­le kiin­teäs­ti kuu­lu­va työs­sä oppi­mi­nen oli yksi 11 vuo­den par­hais­ta anneis­ta. Mähö­nen­kin kou­lut­tau­tui res­tau­roin­ti­mes­ta­rik­si, ja vas­ta­si pit­kään työ­ryh­män kans­sa esi­mer­kik­si Seu­ra­saa­ren raken­nus­kan­nan res­tau­roin­nis­ta.

- 11 vuot­ta on kui­ten­kin pit­kä aika, ja vähi­tel­len aloin kai­paa­maan vaih­te­lua. Halusin pääs­tä töi­hin uuden­ai­kai­seen res­tau­roin­tiy­ri­tyk­seen, jos­sa on aito teke­mi­sen mei­nin­ki. Kun kave­ri sit­ten siir­tyi Trä­husil­le töi­hin ja kehui yri­tyk­sen mei­nin­kiä, niin oma suun­ta­ni­kin var­mis­tui, Mähö­nen tote­aa.

Restaurointimestarimme Jukka Mähönen rakastaa vanhoja rakennuksia.

Mahdollisuus vaikuttaa koko yrityksen suuntaan kiinnostaa

Mähö­nen aloit­ti Trä­husin pal­ve­luk­ses­sa kesäl­lä 2018.

- Vii­kot ovat todel­la kii­rei­siä, sil­lä kier­rän arvioi­mas­sa poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­dem­me koh­tei­ta ympä­ri Ete­­lä-Suo­­men. Olen ehti­nyt arvioi­maan moni­puo­li­ses­ti todel­la kau­nii­ta raken­nuk­sia ja tutus­tu­nut muka­viin ihmi­siin. Alun perin oli tar­koi­tus, että kier­täi­sin enem­män­kin työ­mai­ta teke­mäs­sä ja opas­ta­mas­sa käy­tän­nön res­tau­roin­ti­työ­tä, mut­ta tois­tai­sek­si asia­kas­työ on vie­nyt men­nes­sään. Pro­jek­tit poik­kea­vat jul­ki­sel­ta puo­lel­ta siten, että teke­mis­tä pitää suun­ni­tel­la enem­män bud­je­tin ehdoil­la, mut­ta toi­saal­ta se aut­taa myös pal­jon prio­ri­teet­ti­jär­jes­tyk­sen mie­tin­näs­sä. Mei­hin ovat yhtey­des­sä ihmi­set, jot­ka halua­vat teh­dä res­tau­roin­nin ter­veel­li­ses­ti ja aika­kaut­ta kun­nioit­taen, joten yhtei­sen arvo­maa­il­man pääl­le on help­po läh­teä raken­ta­maan yhteis­tä visio­ta, Mähö­nen tote­aa.

Viikot ovat todella kiireisiä, sillä kierrän arvioimassa potentiaalisten asiakkaidemme kohteita ympäri Etelä-Suomen.

 

Mähö­sel­lä on sel­keä näke­mys sii­tä, kenel­le Trä­hus sopii työ­paik­ka­na.

- Ensin­nä­kin pitää olla aito palo teh­dä raken­ta­mis­ta hyvin ja ter­veel­li­ses­ti. Lisäk­si tie­tys­ti tai­to­jen pitää olla kun­nos­sa. Osaa­mi­ses­ta ole­kin vähän huo­lis­sa­ni, sil­lä res­tau­roin­ti­kou­lu­tus­paik­ko­jen mää­rä on vähen­ty­nyt Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­ti. Yksi mah­dol­li­suus oppia tämä käsi­työ­läi­sam­mat­ti oli­si oppi­so­pi­mus, mut­ta se vaa­ti­si työ­mail­la oike­aa osaa­mis­ta ja yli­mää­räis­tä aikaa, Mähö­nen tote­aa.

Trä­hus on vah­vas­sa kas­vus­sa ole­va yri­tys, ja se ei ole jää­nyt Mähö­sel­tä­kään huo­maa­mat­ta.

- Olen todel­la vakuut­tu­nut sii­tä tah­dis­ta, jol­la Trä­husis­sa men­nään eteen­päin. On ollut mah­ta­vaa pääs­tä vai­kut­ta­maan omaan työ­hön näin laa­jas­ti, sekä koko sii­hen suun­taan, mihin yri­tys­tä kehi­te­tään. Lisäk­si itsel­le­ni on tär­ke­ää olla muka­na jaka­mas­sa tie­toa ja ymmär­rys­tä van­hois­ta talois­ta ja perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä. Tämä koko­nais­val­tai­suus tun­tuu todel­la vah­vas­ti omal­ta jutul­ta, Mähö­nen päät­tä.

Kut­su res­tau­roin­ti­mes­ta­rim­me mak­sut­to­mal­le arvio­käyn­nil­le.

Ensinnäkin pitää olla aito palo tehdä rakentamista hyvin ja terveellisesti.

 

4.12.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te