Vanha talo on tarkoitettu hengittäväksi ja kemikaalittomaksi

Ruot­sin­pyh­tään Ruu­kis­sa Rose­­borg-nimis­­tä, luon­non­ma­te­ri­aa­lei­hin eri­kois­tu­nut­ta raken­­nus­­ma­­te­­ri­aa­­li- ja tar­vi­ke­myy­mä­lää pitä­vä Vesa Vir­ta­nen tote­aa, että uudet syn­teet­ti­set raken­nus­ma­te­ri­aa­lit pilaa­vat suot­ta mon­ta hir­si­ta­loa. Ymmär­rys sopi­vien mate­ri­aa­lien ja työ­ta­po­jen valin­nas­sa takaa raken­nus­pe­rin­nön säi­ly­mi­sen. Trä­hus Kar­ne­va­len -kon­ka­ri palaa tapah­tu­maan myös vuon­na 2019 neu­vo­maan remon­toi­jia oikeis­sa mate­ri­aa­li­va­lin­nois­sa.

Elo­kui­nen sun­nun­tai vuon­na 2018 Kra­pin alu­eel­la Tuusu­las­sa. Aurin­ko pais­taa pil­vet­tö­mäl­tä tai­vaal­ta. Hyvän­tuu­li­sia ihmi­siä, lähem­mäs 2 000 koko ilta­päi­vän aika­na, kier­te­lee pihal­le pys­ty­te­tyil­lä kojuil­la ja kyse­lee asian­tun­ti­joi­den neu­vo­ja omiin raken­­nus- ja remon­toin­ti­pro­jek­tei­hin­sa.

Yksi näis­tä asian­tun­ti­jois­ta on Rose­­borg-nimis­­tä raken­nus­ma­te­ri­aa­li ja -tar­vi­key­ri­tys­tä luot­saa­va Vesa Vir­ta­nen. Oman, 1920-luvul­­la raken­ne­tun kodin kun­nos­ta­mi­ses­ta alkun­sa saa­nut ja myö­hem­min myös verk­ko­kau­pan puo­lel­le laa­jen­tu­nut yri­tys on eri­kois­tu­nut eko­lo­gi­siin luon­non­ma­te­ri­aa­lei­hin.

- Van­hois­sa talois­sa luon­non­ma­te­ri­aa­lit ovat oikeas­taan ainoa vaih­toeh­to. Ne on ajan saa­tos­sa todet­tu toi­mi­vik­si, niis­sä ei ole mitään yli­mää­räis­tä tai tar­pee­ton­ta, ne ovat luon­non­mu­kai­sia ja ne kes­tä­vät hyvin Suo­men vaih­te­le­via ja vaa­ti­via sää­olo­suh­tei­ta, Vir­ta­nen tote­aa.

Ruotsinpyhtään Ruukissa Roseborg-nimistä, luonnonmateriaaleihin erikoistunutta rakennusmateriaali- ja tarvikemyymälää pitävä Vesa Virtanen toteaa, että uudet synteettiset rakennusmateriaalit pilaavat suotta monta hirsitaloa.

Väärät materiaalivalinnat voivat pilata vanhan hirsitalon

Rose­bor­gin ovat löy­tä­neet monet van­haa taloa kun­nos­ta­vat. Kesäi­sin yri­tys myy eri­tyi­ses­ti maa­le­ja ja pel­la­va­ri­ve­tuot­tei­ta. Syk­syl­lä ja tal­vel­la kau­pak­si käy­vät sisä­pin­toi­hin mene­viä mate­ri­aa­le­ja, kuten tapet­te­ja ja pape­rei­ta.

- Olen­nais­ta van­ho­jen talo­jen kun­nos­ta­mi­ses­sa on ymmär­tää, että tek­niik­ka ja toi­min­ta­pe­ri­aa­te uusis­sa mate­ri­aa­leis­sa ja van­hois­sa talois­sa on eri­lai­nen. Jos van­ho­ja talo­ja kor­jaa käyt­täen pel­käs­tään uusia teol­li­sia mate­ri­aa­le­ja, tulee talos­ta hel­pos­ti hen­git­tä­mä­tön, mikä on huo­noin vaih­toeh­to van­hal­le talol­le. Ylei­sin vir­he, johon näen var­sin­kin har­ras­tus­mie­les­sä kor­jaus­ra­ken­ta­mis­ta teke­vien sor­tu­van, on ure­taa­nin käyt­tö. Vet­tä läpäi­se­mät­tö­mä­nä mate­ri­aa­li­na se kerää kos­teut­ta hir­ren pin­taan, jon­ka seu­rauk­se­na puu mätä­nee. Näin mit­taa­mat­to­man arvo­kas van­ha hir­si­ra­ken­nus on pian pilal­la, Vir­ta­nen tote­aa surul­li­se­na.

Trä­hus Kar­ne­va­le­nis­sa Rose­borg oli nyt muka­na tois­ta ker­taa. Perin­teis­ten työtapo­jen ja mate­ri­aa­lien kun­nioit­ta­mi­nen sekä ter­veel­lis­ten vaih­toeh­to­jen tar­joa­mi­nen yhdis­tä­vät Rose­bor­gia ja Trä­husia. Myös ensi vuon­na Kar­­ne­­va­­len-kävi­­jöi­­den kan­nat­taa suun­na­ta Rose­bor­gin pis­teel­le, ja sitä ennen jo Ruot­sin­pyh­tään myy­mä­lään, mikä­li koke­neen ammat­ti­lai­sen ilmai­set remon­­toin­­ti- ja mate­ri­aa­li­va­lin­ta­vin­kit kiin­nos­ta­vat.

22.11.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te