Väärä maalivalinta voi helposti pilata vanhan hirsitalon hengittävyyden

Ver­sail­le­siin ja Louv­reen­kin kel­puu­tet­tu­jen Uula-maa­­lien teki­jät keit­ti­vät oman Trä x Uula -puna­mul­ta­maa­lin osa­na Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­maa. Samal­la he vas­tai­li­vat ute­liai­den kävi­jöi­den ylei­sim­piin kysy­myk­siin.

Tyn­ny­rin alla räti­see tuli ja sisäl­lä pori­see punai­nen nes­te, jota pitää välil­lä häm­men­tää. Val­mis­tu­mas­sa on eri­koi­se­rä Trä x Uula -puna­mul­ta­maa­lia, jota sai­vat mukaan­sa Trä­hus Kar­ne­va­len -kävi­jät.

- Puna­mul­ta­maa­li val­mis­tuu pää­pii­reit­tään siten, että kun padas­sa ole­va vesi on läm­min­tä, sen sekaan lisä­tään rau­ta­sul­faat­ti, jau­hot sekä lopuk­si puna­mul­ta­pig­ment­ti. Maa­lia kei­te­tään hil­jal­leen pak­sum­paan muo­toon vähin­tään kak­si tun­tia. Lop­pusi­lauk­sen maa­lil­le antaa sopi­va loraus pel­la­va­öl­jyä, Jou­ni ja Sari Uuni­la Uula Color -yri­tyk­ses­tä ker­to­vat.

Trä x Uula -puna­mul­ta­maa­lin sävyk­si vali­koi­tui hyvin tum­ma Falu­nin punai­nen. Maa­lia voi käyt­tää mui­den puna­mul­ta­maa­lien tavoin höy­lää­mät­tö­mil­le puu­pin­noil­le sekä aiem­min keit­to­maa­lil­la maa­la­tuil­le pin­noil­le.

Uula x Trä -punamultamaalin sävy on Falunin punainen.

Vääränlainen sideaine voi homehduttaa puutalon

Myös Uulan pis­teel­lä käy läpi kova tra­fiik­ki koko Kar­­ne­­va­­len-päi­­vän ajan. Kävi­jöil­lä riit­tää asian­tun­ti­joil­le pal­jon kysyt­tä­vää.

- Ylei­sim­mät kysy­myk­set ovat, että miten kau­an keit­to­maa­li säi­lyy, ja että mis­tä tie­tää, onko jokin van­ha maa­li­pin­ta juu­ri puna­mul­ta­maa­lia vai jotain muu­ta, Uuni­lat ker­to­vat.

Jäl­kim­mäi­nen tie­to onkin erit­täin tär­keä kai­kil­le van­ho­jen talo­jen omis­ta­jil­le ja kun­nos­ta­jil­le.

- Ylei­sin vir­he, mitä näem­me van­ho­jen talo­jen maa­laa­mi­ses­sa, on vää­rän­lai­sen maa­lin käyt­tä­mi­nen. Jos maa­lis­sa on käy­tet­ty side­ai­nee­na muo­via, se muo­dos­taa talon pin­taan sii­hen kuu­lu­mat­to­man höy­ryn­su­lun. Näin talon raken­ne lak­kaa ole­mas­ta hen­git­tä­vä, ja puu maa­li­pin­nan alla alkaa vali­tet­ta­vas­ti lahoa­maan, Uuni­lat totea­vat.

Vääränlaiset maalit aiheuttavat vanhojen puutalojen lahoamisen.

Uulan maalit kelpaavat arvokohteisiin ympäri maailman

Kesäl­lä 2018 Uula Colo­ril­la oli iso­ja uuti­sia: Uula Pel­la­va­öl­jy­maa­li valit­tiin käyt­tä­vik­si Rans­kas­sa Ver­sail­le­sin ja Louv­ren enti­söin­ti­pro­jek­teis­sa ikku­nan­puit­tei­siin ja oviin. Lisäk­si Sisus­tus­maa­lia käy­te­tään sisä­pin­to­jen sei­nien maa­laa­mi­seen.

- Tiem­me tähän pis­tee­seen kes­ti kaik­ki­aan nel­jä vuot­ta, ja saam­me kiit­tää sii­tä maa­liem­me rans­ka­lais­ta maa­han­tuo­jaa. Onhan se hie­noa, että näin mer­kit­tä­viä koh­tei­ta peit­tää suo­ma­lai­nen avain­lip­pu­maa­li. Eri­tyi­ses­ti alan ammat­ti­lai­sil­le tämä on ollut val­ta­va ahaa-elä­­mys, ja kas­vat­ta­nut Uulan arvos­tus­ta alal­la, Uuni­lat ker­to­vat ylpei­nä.

Trä­hus Kar­ne­va­len -päi­vä on aurin­koi­nen, hyvä maa­laus­päi­vä. Väkeä on eri pis­teil­lä jonok­si asti. Uuni­lois­ta tun­tuu hyväl­tä, että näin suu­ri jouk­ko on kerään­ty­nyt yhteen jaka­maan tie­tä­mys­tä ja innos­tus­taan van­hoi­hin taloi­hin liit­tyen.

8.11.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te