Suojellun huvilan remontoiminen on elämäntapa, joka vaatii ymmärtävät tekijät

Kim Weck­ström osti vuon­na 2004 kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kaan ja Museo­vi­ras­ton suo­je­le­man Vil­la Hei­ke­lin Kau­niai­sis­ta. Vuo­sien var­rel­la taloa on käy­nyt arvioi­mas­sa ja remon­toi­mas­sa mon­ta teki­jää, mut­ta vas­ta Trä­husis­ta löy­tyi talon ja alku­pe­räis­ten mate­ri­aa­lien arvon ymmär­tä­vä kump­pa­ni.

Kim Weck­ström osti yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten raken­nus­mes­ta­ri Elia Hei­ke­lin vuon­na 1903 suun­nit­te­le­man ja raken­ta­man Vil­la Hei­ke­lin. Jugend­hen­ki­nen, noin 350 neliöi­nen raken­nus on puu­tar­ha­kau­pun­ki Kau­niais­ten ensim­mäi­nen huvi­la, ja yksi noin 50 Gallt­räs­kin huvi­­la-asu­­tuk­­ses­­ta säi­ly­nees­tä vil­las­ta.

Kauniaisessa sijaitseva Villa Heikel on Elia Heikelin suunnittelema huvila 1900-luvun alusta.

Sisätilat ja rakenteet kuntoon yhteistyössä Museoviraston kanssa

Osto­het­keä edel­tä­vä sisä­puo­li­nen remont­ti oli suo­ri­tet­tu 1950-luvul­­la, jol­loin katot ja sei­nät oli vuo­rat­tu Hall­­tex-levyl­­lä. Levy­jen pois­tut­tua alta pal­jas­tui pin­ko­pah­vi sekä 8 ker­ros­ta tapet­tia, jot­ka tuhou­tui­vat levy­jen pois­ton yhtey­des­sä. Talon ala­ker­ras­sa oli erit­täin kulu­neet kork­ki­ma­tot, ja ylhääl­lä tum­man­rus­keak­si pet­sa­tut puu­lat­tiat.

- Talo on suo­jel­tu, joten remont­ti­pro­jek­tiin läh­det­tiin yhteis­työs­sä Museo­vi­ras­ton kans­sa. Sisä­ti­lo­ja kävi remon­toi­mas­sa mon­ta eri yri­tys­tä, sil­lä sopi­vaa, perin­tei­siä mene­tel­miä ymmär­tä­viä kump­pa­nei­ta ei vaan tah­to­nut löy­tyä. Jotain remon­tin haas­ta­vuu­des­ta ker­to­nee se, että pel­käs­tään sei­nien pin­ko­pah­vi­tuk­seen kului seit­se­män kuu­kaut­ta, ja pal­jon vaa­ti­via jii­re­jä sisäl­tä­neen kat­to­lis­toi­tuk­sen uusi­mi­seen vii­si kuu­kaut­ta. Remon­tin yhtey­des­sä uusit­tiin myös talon säh­köt ja vesi­put­ket sekä saa­tet­tiin kakluu­nit toi­min­ta­kun­toon. Lopul­ta ura­kan vei­vät lop­puun kak­si talo­jen enti­söin­tiin eri­kois­tu­nut­ta nuor­ta nais­ta, Weck­ström ker­too sisä­ti­lo­jen kun­nos­ta­mi­ses­ta.

Rakkaus ruosteiseen kattoon ratkaisi tekijän

Ulko­ti­lo­jen kun­nos­tuk­sen alkaes­sa vuon­na 2016 sisä­ti­lat remon­toi­neet nuo­ret nai­set oli­vat ehti­neet vaih­taa alaa, joten edes­sä oli uuden yhteis­työ­kump­pa­nin etsi­mi­nen. Kysees­sä on mit­ta­va urak­ka, sil­lä tähän remont­ti­vai­hee­seen kuu­lui­vat katon, jul­ki­si­vun, ulko-ovien ja 980 ikku­na­ruu­dun enti­söin­ti. Samal­la alu­eel­la asu­val­ta naa­pu­ril­ta Weck­ström kuu­li ensim­mäis­tä ker­taa Trä­husis­ta.

- Trä­husin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tho­mas Norei­la sekä enti­söin­ti­mes­ta­ri Leif Slot­te tuli­vat kat­so­maan taloa, ja olim­me heti samal­la aal­to­pi­tuu­del­la. Olin rakas­tu­nut van­haan ruos­tei­seen pel­ti­kat­toom­me, jon­ka vaih­ta­mis­ta uuteen kaik­ki muut oli­vat ehdot­ta­neet. Trä­husin kak­sik­ko kui­ten­kin ymmär­si heti katon arvon, ja lupa­si, että se voi­daan sääs­tää. Samoin myös muut Trä­husin ehdo­tuk­set tun­tui­vat oikeil­ta: kor­ja­taan mah­dol­li­sim­man pal­jon alku­pe­räis­tä, eikä lai­te­ta uut­ta kuin pakon edes­sä, Weck­ström tote­aa Trä­husin valin­nas­ta.

Villa Heikelin kaunis katto Kauniaisista.

Kir­joi­tus­het­kel­lä katon remont­ti ja maa­laus sekä 2/3 jul­ki­si­vus­ta ovat val­mii­ta, ja Weck­ström on ollut tyy­ty­väi­nen Trä­husin kans­sa työs­ken­te­lyyn.

- Iso yllä­tys meil­le oli, että talo oli edel­leen alku­pe­räi­ses­sä, yli 100 vuot­ta van­has­sa maa­lis­sa. Pro­jek­ti on ollut val­ta­va, sil­lä sei­nä­pin­taa, jol­ta maa­li on pitä­nyt käsi­pe­lil­lä pois­taa, on ollut noin 1 000 neliö­tä. Työt ovat kui­ten­kin eden­neet todel­la ripeäs­ti, ja olem­me saa­neet osal­lis­tua maa­lausu­rak­kaan itse toi­vo­mal­lam­me taval­la, Weck­ström ker­too.

Pitkäaikainen prosessi vaatii osaavat käsityöläiset

Kuten jokai­nen van­has­sa talos­sa asu­va tai nii­tä ymmär­tä­vä tie­tää, on sel­lai­ses­sa asu­mi­nen ja sel­lai­sen kun­nos­ta­mi­nen aina pro­ses­si.

- Kun­nos­tam­me Vil­la Hei­ke­liä kii­reet­tä ja jäl­ki­pol­vil­le säi­lyt­täen. Tämä on työ­tä, joka vaa­tii pal­jon aikaa myös rat­kai­su­jen miet­ti­mi­seen. Aika pal­jon on tul­lut itse­kin pereh­dyt­tyä van­hoi­hin taloi­hin ja perin­tei­siin kor­jaus­me­ne­tel­miin, Weck­ström tote­aa.

Täl­lai­nen lähes­ty­mis­ta­pa ja pro­jek­ti vaa­tii aina ymmär­tä­vän rin­nal­la kul­ki­jan.

- Taval­lis­ten remon­toin­tiy­ri­tys­ten toi­min­ta­mal­lit har­voin sopi­vat tähän maa­il­maan, ja käsi­työ­val­tai­sen perin­ne­ra­ken­ta­mi­sen osaa­jat ovat todel­la kor­til­la Suo­mes­sa. Onnek­si on ole­mas­sa Trä­husin kal­tai­sia osaa­jia, jol­la on kaik­ki eri osa-alu­eet hyvin hal­lus­sa. Myös aika­tau­lut ovat pitä­neet ja kus­tan­nuk­set ovat pysy­neet koh­tuul­li­si­na. Olen todel­la tyy­ty­väi­nen yhteis­työ­hön hei­dän kans­saan, Weck­ström päät­tää.

Trähus on vastannut Villa Heikelin ulkopuolen restaurointitöistä.

 

7.11.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te