Villeco haluaa tuoda luonnonmateriaalit kaikkien rakentajien ulottuville

Hol­lo­las­ta pon­nis­ta­va Vil­leco Oy ja sen perus­ta­ja Vil­le Väi­nä­mö ovat into­hi­moi­sia ter­veel­lis­ten raken­nus­ma­te­ri­aa­lien käy­tön puo­les­ta­pu­hu­jia. Yri­tyk­sen visio­na on, että kuka tahan­sa pys­tyi­si halu­tes­saan raken­ta­maan kotin­sa tur­val­li­sis­ta ja luon­nol­li­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta. Sisäil­maon­gel­miin­kin Vil­lecol­la on ole­mas­sa var­sin yksin­ker­tai­nen, jo unho­laan pai­nu­nut resep­ti.

Vil­le Väi­nä­mö on raken­ta­ja jo nel­jän­nes­sä pol­ves­sa. Hän oli näh­nyt omin sil­min, että talo­ja voi­daan raken­taa ja kun­nos­taa luon­toa ja ihmis­tä kun­nioit­taen. Tämä ei kui­ten­kaan onnis­tu­nut työn­te­ki­jä­nä, joten hän irti­sa­nou­tui ja perus­ti Vil­lecon vuon­na 2012.

Villecon valikoimista löytyvät rakentamiseen sopivat luonnonmateriaalit

Remont­tien teke­mi­sen lisäk­si Vil­leco tuo maa­han etu­pääs­sä sak­sa­lai­sia ja englan­ti­lai­sia raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja, jot­ka sovel­tu­vat sisä­pin­toi­hin ja sisä­puo­lis­ten raken­tei­den tekoon. Savi­­maa­­lien- ja laas­tien ohel­la vali­koi­mis­sa ovat raken­nus­le­vyt ja -ver­kot sekä beto­nin kor­vaa­vat lat­tia­ma­te­ri­aa­lit.

- Sisäil­maon­gel­mat, ilmas­ton­muu­tos ja ehty­vät ener­gia­va­rat ovat pakot­ta­neet ihmi­set miet­ti­mään valin­to­jaan uudel­la taval­la. Asia­kas­kun­tam­me on var­sin laa­ja: meil­lä asioi­vat esi­mer­kik­si van­ho­jen talo­jen rakas­ta­jat, uusien talo­jen raken­ta­jat, hir­si­ta­lo­jen asuk­kaat sekä ter­veys­tie­toi­set remon­toi­jat, Väi­nä­mö ker­too.

Elo­kuus­sa 2018 Tuusu­las­sa jär­jes­te­lyil­lä Trä­hus Kar­ne­va­le­neil­la Vil­leco vas­tai­li kävi­jöi­den luon­nol­li­sia raken­­nus- ja remon­toin­ti­ma­te­ri­aa­le­ja kos­ke­viin kysy­myk­siin. Väi­nä­mön mukaan oli erit­täin ilah­dut­ta­vaa tava­ta ja kes­kus­tel­la niin monien asiois­ta samal­la taval­la ajat­te­le­vien kävi­jöi­den kans­sa.

Suomalaisten luontorakkaus ei näy rakennusmateriaaleissa

Vil­lecon tavoit­tee­na on, että kulut­ta­ja voi­si teh­dä aidon arvo­va­lin­nan syn­teet­tis­ten ja luon­non­ma­te­ri­aa­lien välil­lä hin­ta­lap­puun kat­so­mat­ta. Vie­lä se ei kui­ten­kaan onnis­tu.

- Suo­ma­lai­set osaa­vat arvos­taa puh­das­ta luon­toa, mut­ta nykyi­sis­sä raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa se ei täy­sin näy. Ennen käy­tet­tiin hir­si­ta­lois­sa pal­jon esi­mer­kik­si puu­ta, savea ja ruo­koa, mut­ta jos­sain vai­hees­sa nämä hyvät ja Suo­meen sopi­vat mate­ri­aa­lit pää­si­vät unoh­tu­maan. Luon­non­ma­te­ri­aa­lit eivät läh­tö­koh­tai­ses­ti ole syn­teet­ti­siä kal­liim­pia, mut­ta kos­ka nii­den kysyn­tä on pie­nil­lä mark­ki­noil­la vie­lä tois­tai­sek­si vähäis­tä, nousee nii­den hin­ta logis­tiik­ka­ku­lu­jen takia kor­keak­si. Tämän asian toi­von tule­vai­suu­des­sa muut­tu­van, Väi­nä­mö tote­aa.

Villecon valikoimiin kuuluu kaunis ja hengittävä savi

Terveellinen koti on kokonaisuus

Ter­veel­li­sen talon resep­ti on Väi­nä­mön mukaan erit­täin yksin­ker­tai­nen.

- Ter­veel­li­nen ja hyvin­voi­va talo on aina koko­nai­suus. Mate­ri­aa­lien tulee olla puh­tai­ta ja talon hen­git­tä­vä. Lisäk­si esi­mer­kik­si puu­va­lin­noil­la on iso mer­ki­tys ter­veel­li­syy­teen, sil­lä niil­lä on esi­mer­kik­si anti­bak­tee­ri­sia ja ilmaa puh­dis­ta­via omi­nai­suuk­sia. Samoin mate­ri­aa­li­na savi ioni­soi sisäil­maa ja tasaa sen kos­teut­ta.

- Täy­tyy muis­taa, että usein sisäil­maon­gel­mien läh­tee­nä ei ole ilman­vaih­to, vaan syn­teet­tis­ten raken­nus­ma­te­ri­aa­lien kemi­kaa­lit. Luon­non­ma­te­ri­aa­lit ovat tark­kaan tes­tat­tu­ja, stan­dar­dien mukai­sia ja sata­pro­sent­ti­sen kier­rä­tet­tä­viä. Ne sopi­vat lähes kai­kil­le sisäil­ma­oi­reis­ta kär­si­vil­le, ja niis­tä raken­tuu­kin ter­veel­li­nen koti, Väi­nä­mö päät­tää.

Vil­lecon verk­ko­kaup­pa pal­ve­lee ter­veel­li­sis­tä kodeis­ta kiin­nos­tu­nei­ta raken­ta­jia. Artik­ke­lin ylin ja alin kuva: Vil­leco Oy

10.10.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te