Sterkman syntyi Urpo Hopposen kesätyöstä kallion käsinporaajana

Klauk­ka­las­sa sijait­se­va Sterk­man on vii­den Hop­po­sen vel­jek­sen pyö­rit­tä­mä yri­tys, jon­ka eetok­se­na on halu hoi­taa tilaa­jien haas­ta­vim­mat­kin kal­lion lou­­hin­­ta- ja luji­tus­työt. Vii­si­kon luot­saa­ma Sterk­man Oy on raken­ta­nut unii­kin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den kiven ympä­ril­le. Mil­jar­de­ja vuo­sia van­ha­na luon­non­ma­te­ri­aa­li­na jokai­nen loh­ka­re on uniik­ki pala pla­neet­tam­me his­to­ri­aa.

Sterkmanin liikeidea perustuu kiveen

Noin vuo­si­kym­men taka­pe­rin perus­tet­tu Sterk­man Oy perus­tuu vel­jek­sis­tä van­him­man, Urpo Hop­po­sen, vuon­na 2004 aloit­ta­mal­le kal­lion käsin­po­rauk­sel­le. Käsin­po­raus on nyky­ään var­sin har­vi­nai­nen ammat­ti, kuten Urpon alku­pe­räi­se­nä haa­veam­mat­ti­na ollut perin­tei­nen Part­­ner-sahaa hei­lut­ta­van met­su­rin työ­kin. Nyky­ään Sterk­man Oy tar­jo­aa moni­puo­li­sia kiveen liit­ty­viä pal­ve­lu­ja lou­hin­nas­ta ja kal­lion­lu­ji­tuk­ses­ta ja hydrau­li­kii­lauk­ses­ta aina vai­je­ri­sa­hauk­seen ja käsiup­po­po­rauk­seen saak­ka.

– Kysees­sä on todel­li­nen per­hey­ri­tys, sil­lä sii­nä ope­roi vii­si Hop­po­sen vel­jes­tä, jot­ka usko­vat reh­tiin työn­te­koon sekä uusien tapo­jen kehit­tä­mi­seen ja omak­su­mi­seen ympä­ri maa­il­man. Useat yri­tyk­set ympä­ri Suo­men tar­joa­vat pää­asias­sa lou­hin­ta­pal­ve­lu­ja, mut­ta nämä vel­jek­set ovat päät­tä­neet pal­vel­la asiak­kai­taan mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti kal­lio­töis­sä tar­joa­mal­la lou­hin­taa, luji­tuk­sia ja vai­je­ri­sa­hauk­sia sekä paa­­lu- ja ali­tus­po­rauk­sia, tai vaik­ka käyt­tö­ki­veä, tote­aa työn­joh­ta­ja jaS­terk­ma­nin hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Juk­ka Koik­ka­lai­nen Trä­hus Kar­ne­va­len -humun kes­kel­lä.

Kivi on ikuinen luonnonmateriaali

Gra­niit­ti on ylei­syy­ten­sä vuok­si yksi Suo­men käy­te­tyim­mis­tä kivi­la­jeis­ta.

– Tänään meil­lä näy­til­lä ole­va ylä­maan rus­kea eli Bal­tic Brown -gra­niit­ti­la­ji yltää jopa maa­il­man kym­me­nen myy­dyim­män kivi­la­jin jouk­koon. Nyt Tuusu­laan suun­ni­tel­tu­jen town­­house-kotien kivi­jal­kaan on tar­koi­tus käyt­tää tätä kiveä loh­ko­tul­la pin­nal­la, Koik­ka­lai­nen esit­te­lee.

Yhteis­työ TRÄ:n kans­sa on läh­te­nyt käyn­tiin muka­vas­ti.

– Mei­tä yhdis­tä­vät hyvin saman­kal­tai­set arvot, eli kes­tä­vä ja luon­non­mu­kai­nen raken­ta­mi­nen sekä inno­va­tii­vi­nen ajat­te­lu. Yhteis­työ on ollut erit­täin lep­poi­saa ja antoi­saa, Koik­ka­lai­nen ker­too.

Entä miten ammat­ti­lai­nen näkee luon­non­ma­te­ri­aa­li kiven?

– Kivi on omi­nai­suuk­sil­taan täy­sin uniik­ki luon­non­ma­te­ri­aa­li vail­la mitään teol­li­sia seo­sai­nei­ta. Kivi säi­lyy käy­tän­nös­tä ikui­ses­ti. Har­va tulee aja­tel­leek­si, että kal­lio­pe­rä on jo 5 mil­jar­dia vuot­ta van­ha, ja niin­pä jokai­nen kivi­jal­kaan­kin tule­va kivi on uniik­ki pala pla­neet­tam­me his­to­ri­aa, Koik­ka­lai­nen päät­tää.

Sterkman esitteli Trahus Karnevalenissa suomalaista graniittia

27.9.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te