Kaikki alkoi punamultamaalista

Ensin Sarin ja Jou­nin isä alkoi vapaa-ajal­­laan keit­te­le­mään van­han­ajan puna­mul­ta­maa­lia. Perin­tei­set maa­lit oli­vat väis­ty­neet maa­li­teh­tai­den tuo­tan­nos­ta, vaik­ka kysyn­tää kui­ten­kin oli. Pian maa­lin­kei­tos­ta tuli pää­asial­li­nen työ, ja isä perus­ti oman yri­tyk­sen. Näin Uula sai alkun­sa. Panu Kai­lan kaut­ta tilauk­sia alkoi sate­le­maan, ja tuo­te­va­li­koi­maa laa­jen­net­tiin pel­la­va­öl­jy­maa­lei­hin. Isä mat­kus­ti ympä­ri Euroop­paa etsi­mäs­sä sopi­vaa pel­la­va­öl­jyä ja aito­ja pig­ment­te­jä. Uula juh­lii tänä vuon­na 40-vuo­­tis­­synt­­tä­­rei­­tään, ja nyt yri­tys­tä luot­saa­vat lap­set Sari ja Jou­ni.

Kauvatsalta Versaillesiin

Uula on edel­leen sitou­tu­nut muo­vit­to­mien ja eko­lo­gis­ten maa­lien val­mis­tuk­seen. Perin­teis­ten pel­la­va­öl­jy­poh­jais­ten maa­lien lisäk­si on tar­jol­la vesio­hen­tei­set Into-maa­­lit. Molem­mat ovat käy­tös­sä myös esi­mer­kik­si Rans­kas­sa Louv­ren tai­de­museon ja Ver­sail­le­sin palat­sin kun­nos­tus­töis­sä. Palat­sien ikku­noi­ta ja ovia maa­la­taan Uulan maa­leil­la, mikä on mel­koi­nen saa­vu­tus Kau­vit­sas­ta pon­nis­ta­val­le per­hey­ri­tyk­sel­le. Myös Ver­sail­le­sin palat­sia­lu­een val­ta­va rau­ta­port­ti sai uuden – ja samal­la perin­tei­sen – pel­la­va­öl­jy­maa­li­kä­sit­te­lyn.

Puutalokarnevaalissa tarjolla tuoretta punamultamaalia

Yhtei­set arvot, eli sitou­tu­mi­nen kes­tä­vään, ympä­ris­töys­tä­väl­li­seen ja ter­veel­li­seen raken­ta­mi­seen, ovat Trä­husin ja Uulan yhteis­työn taus­tal­la. Sari ja Jou­ni tule­vat mukaan Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­liin keit­tä­mään perin­teis­tä puna­mul­ta­maa­lia. Samal­la kävi­jöil­lä on mah­dol­li­suus kysel­lä neu­vo­ja ja vink­ke­jä vaik­ka oman keit­to­maa­lin teke­mi­seen.

 

Uula on suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, jon­ka tari­na on jat­ku­nut jo 40 vuot­ta. Maa­li­val­mis­ta­ja tar­jo­aa sekä perin­tei­siä pel­la­va­öl­jy­poh­jai­sia maa­le­ja että vesio­hen­tei­sia, muo­vit­to­mia maa­le­ja. Juh­la­vuo­den kun­niak­si Uula ohjaa jokai­ses­ta 9 ja 10 lit­ran maa­li­pur­kis­ta 0,40€ Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton työl­le. Eko­lo­gi­suus, mah­dol­li­sim­man pie­ni ympä­ris­tö­kuor­mi­tus ja luon­non hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen ovat Uulal­le sydä­men asia.

 

10.8.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te