Hanni Koroma on suunnitellut ensimmäisen tuotantoon tulevan kalusteensa  20-vuotisen taiteilijauransa kunniaksi

Ajat­to­mis­ta sisus­tuk­sis­ta, aidois­ta mate­ri­aa­leis­ta ja vir­tuoo­si­mai­ses­ta värien­käy­tös­tä tun­net­tu sisus­tusark­ki­teh­ti Han­ni Koro­ma juh­lii tänä vuon­na 20-vuo­­tis­­ta tai­tei­li­jau­raan­sa. Ark­ki­teh­tuu­rin ja tai­teen väli­maas­tos­sa työs­ken­te­le­vä­nä Koro­ma on suun­ni­tel­lut juh­la­vuo­den kun­niak­si ensim­mäi­set sar­ja­tuo­tan­toon tule­van kalus­teen­sa. Ava­­ta-kaa­­pin idea­na on teh­dä käyt­tä­jän­sä arjes­ta hal­lit­ta­vaa. Ole­muk­sel­taan hil­jai­nen ja “lukit­tu” kaap­pi ei aukea totul­la taval­la eikä sii­nä ole taka­sei­nää. Tark­kaan har­ki­tut yksi­tyis­koh­dat, täys­pui­nen koi­vu­run­ko ja tark­kaan vii­meis­tel­lyt vii­lu­pin­nat kät­ke­vät sisäl­leen eri­lai­sia tilo­ja. Kur­kis­ta­mal­la kaap­piin voi näh­dä ker­ral­la kai­ken, mitä sisäl­lä on. Kuten Han­nin suun­nit­te­le­mis­sa asuin­ti­lois­sa, myös kaa­pis­sa kai­kel­le on oma har­kit­tu paik­kan­sa. Astia­kaa­pis­sa löy­tyy tan­got pöy­tä­lii­noil­le sekä tas­kut table­teil­le. Vaa­te­kaa­pis­sa on ripus­tus­kou­kut lau­kuil­le sekä omat loke­ron­sa kai­kil­le muil­le asus­teil­le.

Han­ni Koro­man suun­nit­te­lus­sa kes­keis­tä on tilan hal­lin­ta ja käy­tet­tä­vyys. Avaa­mi­sen tee­ma on tois­tu­va. Mikä näky­mä avau­tuu tilas­ta toi­seen, miten kaa­pin ovet aukea­vat. Suun­nit­te­li­jan mie­les­tä jokai­sen rat­kai­sun pitää olla perus­tel­ta­vis­sa ja mones­ti läh­tö­koh­ta­na on aja­tus mini­mis­tä, mitä vähin­tään tar­vi­taan. Kai­ken mil­le ei ole tar­vet­ta voi yhtä hyvin jät­tää pois. Näin kävi myös Ava­­ta-kaa­­pin taka­sei­näl­le.

Laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit, aitous, myr­kyt­tö­myys ja kes­tä­vyys ovat Han­nil­le eri­tyi­sen tär­kei­tä. Kuten talo­jen, myös sisus­tuk­sen tulee kes­tää aikaa ja paran­taa ihmis­ten arkea. Kun lähin eli­nym­pä­ris­töm­me on toi­mi­va, har­mo­ni­nen, ter­veel­li­nen ja viih­tyi­sä, myös ihmi­nen voi parem­min. Oli kyse kodis­ta, toi­mis­tos­ta tai näyt­te­ly­ark­ki­teh­tuu­ris­ta, Han­ni suun­nit­te­lee jokai­sen tilan sil­lä aja­tuk­sel­la että hän mie­lel­lään oles­ke­li­si niis­sä itse­kin.

Aller­gioi­den vuok­si Han­ni Koro­ma on jou­tu­nut omas­sa elä­mäs­sään etsi­mään mate­ri­aa­le­ja, jot­ka eivät hei­ken­nä sisäil­man laa­tua. Nyky­päi­vä­nä aito­jen mate­ri­aa­lien löy­tä­mi­nen on jo hel­pom­paa kuin kym­me­nen vuot­ta sit­ten, Koro­ma iloit­see. Hän käyt­tää työs­sään pal­jon maa­laa­ma­ton­ta puu­ta, pape­ria, pel­la­vaa, vil­laa ja metal­le­ja. Ava­­ta-kaa­­pin mate­ri­aa­lik­si hän on valin­nut leh­ti­puut koi­vun, saar­nin ja jala­van.

Kaap­pia val­mis­ta­va Tet­ri­mä­ki Oy otti Han­niin yhteyt­tä ja pyy­si hän­tä suun­nit­te­le­maan tuo­tan­toon kalus­tei­ta, jot­ka paran­ta­vat elä­män­laa­tua. Pro­to­tyy­pin suun­nit­te­lu yhdes­sä mal­li­puusep­pä San­te­ri Kuos­ma­sen kans­sa kes­ti vuo­den. Nyt ensim­mäi­set val­miit yksi­löt ovat ylei­sön ihas­tel­ta­vis­sa gal­le­ria­kaup­pa Loka­lis­sa.  Näyt­te­lys­sä on muka­na myös valo­ku­via, kera­miik­kaa sekä tai­de­teok­sen ja tuot­teen väli­maas­toon sijoit­tu­va “Kir­joit­ta­mat­to­mat lauseet” – hyl­ly täyn­nä tyh­jiä, avaa­mat­to­mia pok­ka­rei­ta.

Trä­husin ystä­vä Han­ni Koro­ma on muka­na Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­leil­la 19.8.2018

10.7.2017
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te