Tietoa, taitoa ja kokemusta

Asut­ko rin­ta­ma­mies­ta­los­sa ja olet epä­var­ma, miten talo remon­toi­daan oikeal­la taval­la? Onko Sinul­la van­ha hir­si­run­koi­nen talo, jos­sa alim­mat hir­ret pitää vaih­taa?
Etsit­kö teki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät luo­maan ajan­mu­kai­sen hen­gen kotii­si?
Vai haluat­ko raken­taa puu­ta­lon, joka kes­tää sato­ja vuo­sia?

Olet tul­lut oike­aan osoit­tee­seen, sil­lä jär­ke­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen, kes­tä­vä puu­ra­ken­ta­mi­nen ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den raken­nus­ten res­tau­roin­ti on ydin­osaa­mis­tam­me.

Ota yhteyt­tä

Tulem­me mie­lel­läm­me tutus­tu­maan taloo­si veloi­tuk­set­ta!


Trustmary Reviews

Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

la huh­ti 10th, 2021

Trähus Ab

Ste­niuk­sen perin­teik­kään puu­tar­han suo­jel­tu hir­si­mök­ki kun­nos­tet­tiin Bona­van toi­mek­sian­nos­ta Ste­nius­kum­mun koti­kort­te­lin naa­pu­rei­den yhtei­seen käyt­töön.

Van­ha hir­si­mök­ki on his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas suo­je­lu­koh­de, joten sen kun­nos­ta­mi­ses­ta on sovit­tu tar­kas­ti Espoon kau­pun­gin kans­sa. Mök­ki puret­tiin ja varas­toi­tiin väliai­kai­ses­ti sekä alku­pe­räi­set ovet ja ikku­nat enti­söi­tiin. Uudel­leen­pys­ty­tys tapah­tui vuo­den 2020 aika­na.

Eilen käy­tiin kat­so­mas­sa mitä mökil­le kuu­luu tal­ven jäl­keen. 🍀😊
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Steniuksen perinteikkään puutarhan suojeltu hirsimökki kunnostettiin Bonavan toimeksiannosta Steniuskummun kotikorttelin naapureiden yhteiseen käyttöön.

Vanha hirsimökki on historiallisesti arvokas suojelukohde, joten sen kunnostamisesta on sovittu tarkasti Espoon kaupungin kanssa. Mökki purettiin ja varastoitiin väliaikaisesti sekä alkuperäiset ovet ja ikkunat entisöitiin. Uudelleenpystytys tapahtui vuoden 2020 aikana.

Eilen käytiin katsomassa mitä mökille kuuluu talven jälkeen. 🍀😊

Com­ment on Face­book

Onhan tämä hie­no mut­ta van­ha mök­ki oli niiiiin schar­mi­kas 🤩 ei tun­nis­ta samak­si 😍

Ompa siis­ti 🥰

I H A N A!!! 😍

Oma pro­jek­ti

Syö­tä­vän iha­na

Todel­la kau­nis😊

Johan­na just täl­lä­nen ihan pik­kui­nen vaan olis kyl­lä kans iha­na 😍

Tai­ta­vien teki­jöi­den työ­tä❤️

View more com­ments

pe huh­ti 9th, 2021

Trähus Ab

Tääl­lä on aina yhtä muka­vaa käy­dä. 🍀

@rakennusapteekki #perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen #van­ha­ta­lo #bygg­nadsvård #gam­la­hus
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Täällä on aina yhtä mukavaa käydä. 🍀

@rakennusapteekki #perinnerakentaminen #vanhatalo #byggnadsvård #gamlahus

Com­ment on Face­book

Aivan lii­kut­ta­van kau­nis

View more com­ments

Load more
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

la huh­ti 10th, 2021

Trähus Ab

Ste­niuk­sen perin­teik­kään puu­tar­han suo­jel­tu hir­si­mök­ki kun­nos­tet­tiin Bona­van toi­mek­sian­nos­ta Ste­nius­kum­mun koti­kort­te­lin naa­pu­rei­den yhtei­seen käyt­töön.

Van­ha hir­si­mök­ki on his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas suo­je­lu­koh­de, joten sen kun­nos­ta­mi­ses­ta on sovit­tu tar­kas­ti Espoon kau­pun­gin kans­sa. Mök­ki puret­tiin ja varas­toi­tiin väliai­kai­ses­ti sekä alku­pe­räi­set ovet ja ikku­nat enti­söi­tiin. Uudel­leen­pys­ty­tys tapah­tui vuo­den 2020 aika­na.

Eilen käy­tiin kat­so­mas­sa mitä mökil­le kuu­luu tal­ven jäl­keen. 🍀😊
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Steniuksen perinteikkään puutarhan suojeltu hirsimökki kunnostettiin Bonavan toimeksiannosta Steniuskummun kotikorttelin naapureiden yhteiseen käyttöön.

Vanha hirsimökki on historiallisesti arvokas suojelukohde, joten sen kunnostamisesta on sovittu tarkasti Espoon kaupungin kanssa. Mökki purettiin ja varastoitiin väliaikaisesti sekä alkuperäiset ovet ja ikkunat entisöitiin. Uudelleenpystytys tapahtui vuoden 2020 aikana.

Eilen käytiin katsomassa mitä mökille kuuluu talven jälkeen. 🍀😊

Com­ment on Face­book

Onhan tämä hie­no mut­ta van­ha mök­ki oli niiiiin schar­mi­kas 🤩 ei tun­nis­ta samak­si 😍

Ompa siis­ti 🥰

I H A N A!!! 😍

Oma pro­jek­ti

Syö­tä­vän iha­na

Todel­la kau­nis😊

Johan­na just täl­lä­nen ihan pik­kui­nen vaan olis kyl­lä kans iha­na 😍

Tai­ta­vien teki­jöi­den työ­tä❤️

View more com­ments

pe huh­ti 9th, 2021

Trähus Ab

Tääl­lä on aina yhtä muka­vaa käy­dä. 🍀

@rakennusapteekki #perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen #van­ha­ta­lo #bygg­nadsvård #gam­la­hus
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Täällä on aina yhtä mukavaa käydä. 🍀

@rakennusapteekki #perinnerakentaminen #vanhatalo #byggnadsvård #gamlahus

Com­ment on Face­book

Aivan lii­kut­ta­van kau­nis

View more com­ments

Load more
Pre­viousNext
Pre­viousNext

Toteu­tim­me hir­si­kor­jauk­set Tuusu­lan­jär­vel­lä.

Teim­me jul­ki­si­vun kun­nos­tus­työt Hel­sin­gin Kum­pu­las­sa.

Uudel­la­maal­la sijait­se­va van­ha soti­las­torp­pa on raken­net­tu 1700-luvul­­­la. Trä­hus teki res­tau­roin­ti­työt, hir­si­työt sekä pro­jek­tin­joh­ton.

Autoim­me asia­kas­ta teke­mäl­lä kor­jaus­kar­toi­tuk­sen, raken­nuk­sen oikai­sun, ikku­noi­den enti­söin­nin, jul­ki­si­vun kun­nos­tuk­sen ja puuse­pän teke­mät uudet ovet.

Sipoon kir­kon sun­tion asun­to 1900-luvun alus­ta. Ylä­ker­ran lisäe­ris­tys ja talon pin­ta­re­mont­ti.

Tuusu­las­sa sijait­se­van Pek­ka Halo­sen aka­te­mian pää­ra­ken­nus on vuo­del­ta 1908. Teim­me ala­poh­jan res­tau­roin­nin sekä pro­jek­tin­joh­to­työt.

Tuusu­lan­jär­ven ran­taan raken­net­tiin oma­ko­ti­ta­lo, jon­ka moni­muo­toi­nen kat­to antaa yksi­löl­li­sen ulko­näön.

Jul­ki­si­vu­res­tau­roin­ti Puu-Val­­­li­­­las­­­sa. Sei­nä on maa­lat­tu Ottos­sons Färg­ma­ke­ri -pel­la­va­öl­jy­maa­lil­la.

Paki­lan siir­to­la­puu­tar­has­sa toteu­tim­me mökin oikai­sun ja raken­tei­den kor­jauk­sen.


Myynti & Rakentaminen
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200

Rekrytointi
Minna Gustavsson
hr@trahus.fi
+358 40 048 9984
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te