Sata­vuo­ti­aan puu­ta­lon omis­ta­ja suun­nit­te­li enti­söin­nin van­haa tyy­liä kun­nioit­taen

Trä­hus res­tau­roi lähes sata­vuo­ti­sen Hil­ding Eke­lun­din suun­nit­te­le­man puu­ta­lon Käpy­läs­sä. Toteu­tim­me koh­teen sisä­ti­lois­sa täy­si­mit­tai­sen remon­tin raken­tei­den kun­nos­tuk­ses­ta sisä­pin­to­jen vii­meis­te­lyyn. Taval­li­ses­ta poi­ke­ten, kodin omis­ta­ja vas­ta­si itse kai­kes­ta suun­nit­te­lu­työs­tä.

Trähus restauroi lähes satavuotiaan Hilding Ekelundin suunnitteleman puutalon

Syk­syl­lä 2018 Trä­hus sai hie­man har­vi­nai­sem­man toi­mek­sian­non; pää­sim­me toteut­ta­maan perin­poh­jai­sen remon­tin 1920-luvun puu­ta­loon, jon­ka omis­ta­ja, Kat­ri Sora­mä­ki, on sisus­tus­suun­nit­te­lun ammat­ti­lai­nen. Kodin kau­nis, per­soo­nal­li­nen ilme on täy­sin asuk­kaan omaa käsia­laa.

Sisu­tus­suun­nit­te­lun opin­not oli­vat Sora­mäel­le pit­kä­ai­kai­nen haa­ve. Lop­pu­vuo­des­ta 2018 unel­mat kävi­vät toteen, ja hän val­mis­tui sisu­tus­suun­nit­te­li­jak­si muu­ta­man vuo­den opin­to­jen jäl­keen. Samoi­hin aikoi­hin Sora­mä­ki perus­ti Stu­dio Kat­rie­li­nan, jon­ka ensim­mäi­nen suu­ri suun­nit­te­lu­pro­jek­ti oli hänen oma puu­ta­lon­sa Käpy­läs­sä.

”Opis­ke­lu­jen lop­pusuo­ral­la asiat alkoi­vat lok­sah­del­la koh­dal­leen. Kävim­me kat­so­mas­sa lähes sata­vuo­tias­ta Hil­ding Eke­lun­din suun­nit­te­le­maa puu­ta­loa Käpy­läs­sä. Seu­raa­val­la vii­kol­la minul­la oli opin­toi­hi­ni kuu­lu­va perin­ne­ra­ken­ta­mi­sen luen­­to-osuus – imin kai­ken tie­don ja hain lisä­tie­toa kir­jas­tos­ta”, Sora­mä­ki avaa kotin­sa tari­naa.

Trähus restauroi lähes satavuotiaan Hilding Ekelundin suunnitteleman puutalon

”Pää­tim­me ostaa talon Käpy­läs­tä, mikä käyn­nis­ti suun­nit­te­lun ja noin kym­me­nen kuu­kau­den remon­tin. Kou­lu­tus ja perin­ne­ra­ken­ta­mi­sen luen­not tuli­vat todel­la tar­pee­seen!” Sora­mä­ki jat­kaa.

Trä­hus vas­ta­si remon­tin käy­tän­nön toteu­tuk­ses­ta. Koh­tees­sa teh­tiin perus­teel­li­nen res­tau­roin­ti­työ, johon kuu­lui muun muas­sa raken­tei­den kor­jaus­ta ja kaik­kien sisä­ti­lo­jen pin­ta­kä­sit­te­ly. Teim­me esi­mer­kik­si pane­loin­nit, maa­laus­työt, levy­tyk­set sekä sei­nien tape­toin­nin.

Van­han talon tun­nel­man ja tyy­lin säi­lyt­tä­mi­nen oli yksi pro­jek­tin kul­ma­ki­vis­tä, joten suun­nit­te­lu ja toteu­tus teh­tiin van­haa kun­nioit­taen. Van­han tyy­lin ja tava­roi­den ihai­li­ja­na Sora­mä­ki halusi sääs­tää talos­ta löy­ty­nei­tä aar­tei­ta ja säi­lyt­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon alku­pe­räi­siä pin­to­ja. Esi­mer­kik­si upea vih­reä kakluu­ni, alku­pe­räi­set pei­lio­vet, ala­ker­ran hel­mi­pont­ti­kat­to ja ylä­aluan puu­lat­tia sääs­tet­tiin ja kun­nos­tet­tiin.

Trähus restauroi lähes satavuotiaan Hilding Ekelundin suunnitteleman puutalon

Tyy­lin lisäk­si mate­ri­aa­li­va­lin­toi­hin vai­kut­ti van­han talon toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­den säi­lyt­tä­mi­nen. Kos­ka tavoit­tee­na oli var­mis­taa mah­dol­li­sim­man hyvä sisäil­man­laa­tu ja puu­ta­lon hen­git­tä­vyys, monet mate­ri­aa­lit valit­tiin ter­veel­li­syys edel­lä –esi­mer­kik­si tapet­ti­vaih­toeh­dois­ta vain hen­git­tä­vät pape­ri­ta­pe­tit kel­puu­tet­tiin.

Kuvat: Stu­dio Kat­rie­li­na

26.11.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te