Kotiseutuliitto säilyttävän korjaamisen ja kulttuuriperinnön siirtämisen asialla

Elo­kui­nen Trä­hus Kar­ne­va­len on osa 70 vuot­ta täyt­tä­vän Suo­men Koti­seu­tu­lii­ton Val­ta­kun­nal­li­sia koti­seu­tu­päi­viä. Kra­pin alu­eel­la lii­ton osaa­mi­nen näkyy eri­tyi­ses­ti kah­des­sa asias­sa: säi­lyt­tä­vän kor­jaa­mi­sen asian­tun­te­muk­ses­sa sekä pai­kal­li­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön siir­tä­mi­seen kes­kit­ty­vän Mes­ta­rit & kisäl­lit -hank­keen työ­pa­jas­sa.

Suo­men Koti­seu­tu­liit­to on vuon­na 1949 perus­tet­tu koti­­seu­­tu- ja kult­tuu­ri­pe­rin­tö­työn kes­kus­jär­jes­tö, koti­seu­tu­työn edun­val­vo­ja sekä maam­me suu­rin kult­tuu­ria­lan kan­sa­lais­jär­jes­tö. Joka­ke­säi­set Val­ta­kun­nal­li­set koti­seu­tu­päi­vät, koti­seu­tu­työn vuo­den hui­pen­tu­ma ja 70 vuot­ta täyt­tä­vän Koti­seu­tu­lii­ton pää­ta­pah­tu­ma, vie­te­tään tänä kesä­nä Tuusu­las­sa. Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa voi tutus­tua lii­ton kah­teen toi­min­taan: Seu­ran­ta­lo­jen kor­jausa­vus­tuk­siin sekä Mes­ta­rit & kisäl­lit -toi­min­taan.

Yksi Koti­seu­tu­lii­ton teh­tä­vis­tä on tukea ympä­ri maa­ta raken­net­tu­jen seu­ran­ta­lo­jen säi­lyt­tä­mis­tä ja kor­jaa­mis­ta.

– Suo­mes­sa on yli 2 500 seu­ran­ta­loa, jois­ta van­him­mat ovat 1880-luvul­­ta. Niil­lä on pit­kä his­to­ria avoi­mes­sa kan­sa­lais­toi­min­nas­sa. Seu­ran­ta­lois­sa tans­si­taan, soi­te­taan, lau­le­taan sekä jär­jes­te­tään kokouk­sia, myy­jäi­siä, näyt­te­lyi­tä, kurs­se­ja ja juh­lia. Yksi koti­seu­tu­lii­ton teh­tä­vis­tä on yllä­pi­tää tätä raken­nus­pe­rin­töä. Pie­ni kah­den hen­gen tii­mim­me, minä raken­­nus­­tut­­ki­­ja-ark­­ki­­teh­­ti sekä han­­ke­­sih­­tee­­ri-tie­­dot­­ta­­ja, vas­taam­me mm. seu­ran­ta­loil­le myön­net­tä­vien kor­jausa­vus­tus­ten hal­lin­noin­nis­ta sekä avus­tuk­sen­saa­jien neu­von­nas­ta, ker­too raken­nus­tut­ki­ja Las­se Maju­ri.

Vuo­sit­tain Koti­seu­tu­liit­to myön­tää yhteis­työs­sä Seu­ran­ta­lo­jen neu­vot­te­lu­kun­taan kuu­lu­vien jär­jes­tö­jen sekä ope­­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön, ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön, Museo­vi­ras­ton ja Kun­ta­lii­ton kans­sa kor­jausa­vus­tuk­sia kes­ki­mää­rin 1,7 mil­joo­nan euron edes­tä. Hake­muk­sia tulee kes­ki­mää­rin 250–300 kap­pa­let­ta, jois­ta noin 70% hyväk­sy­tään, ja avus­tuk­sen kes­ki­mää­räi­nen suu­ruus on 10 100€. 

– Vuo­sit­tai­nen hakuai­ka on syys­kuus­sa, ja avus­tus­pää­tök­set tule­vat maa­lis­kuus­sa. Kor­jausa­vus­tuk­sen hake­mi­nen, käyt­tä­mi­nen ja sel­vit­tä­mi­nen miel­le­tään jos­kus vai­keak­si ja byro­kraat­ti­sek­si. Perin­teis­ten mate­ri­aa­lien ja työ­ta­po­jen pelä­tään tule­van yhdis­tyk­sil­le kal­liik­si. Seu­ran­ta­lo­toi­mis­ton pää­lin­jaus on, että avus­tet­ta­vien kor­jaus­ten tulee sekä aut­taa säi­lyt­tä­mään aluei­den mata­lan kyn­nyk­sen kokoon­tu­mis­paik­ko­ja, että talo­jen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­sia arvo­ja. Säi­lyt­tä­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen on van­ho­jen talo­jen ehdoil­la teh­tä­viä toi­men­pi­tei­tä, perin­teis­ten kor­jaus­me­ne­tel­mien yllä­pi­tä­mis­tä sekä ter­veel­lis­ten kor­jat­tu­jen raken­nus­ten aikaan­saa­mis­ta. Uusi­mi­sen sijaan ensi­si­jais­ta on kor­ja­ta. Tämä on myös kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukais­ta, Maju­ri tote­aa.

Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa seu­ran­ta­lo­toi­mis­ton edus­ta­jat toi­vo­vat voi­van­sa ver­kos­toi­tua eri­tyi­ses­ti säi­lyt­tä­vän kor­jaa­mi­sen suun­nit­te­li­joi­den, raken­ta­jien ja raken­nus­yrit­tä­jien kans­sa sekä tava­ta asiak­kai­taan.

Kulttuuriperintö yhdistää kaikkia mukulasta mummoon 

Koti­seu­tu­lii­ton juh­la­vuo­den kär­ki­hank­keek­si on nos­tet­tu pai­kal­li­suu­teen ja kult­tuu­ri­pe­rin­töön kes­kit­ty­vä Mes­ta­rit & kisäl­lit -toi­min­ta.

– Koti­seu­tu­työ miel­le­tään usein ylhääl­tä alas­päin tapah­tu­vak­si, kult­tuu­ri­his­to­ri­aa pai­not­ta­vak­si jutuk­si. Koti­seu­tu­työ kos­kee kui­ten­kin jokais­ta ja kult­tuu­ri­pe­rin­tö on pait­si his­to­rian havi­naa ja van­ho­ja perin­tei­tä, myös ala­ti kehit­ty­vä, elä­vä jut­tu. Mes­ta­rit & kisäl­lit -toi­min­nas­sa lap­set, nuo­ret ja elä­ke­läi­set koh­taa­vat pai­kal­li­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön äärel­lä. Eri-ikäi­­sis­­tä koos­tu­vis­sa ryh­mis­sä tutus­tu­taan uusiin koti­kul­miin uusi­ne ja van­hoi­ne piir­tei­neen, ker­to hank­keen koor­di­naat­to­ri Maik­ku Tal­vi­tie.

Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa han­ke näkyy yhdes­sä tut­ki­mi­seen kes­kit­ty­vän, tai­tei­lun, askar­te­lun ja sel­fiei­den täy­tei­sen työ­pa­jan muo­dos­sa.

– Työ­pa­ja sovel­tuu kai­kil­le vau­vas­ta vaa­riin ja muku­las­ta mum­moon, sil­lä jokai­nen on oman koti­seu­tun­sa asian­tun­ti­ja. Odo­tan yllät­tä­viä koh­taa­mi­sia, innok­kais­ta askar­te­li­joi­ta ja omien koti­kul­mien heh­kut­ta­jia. Jos olet koti­seu­tu­toi­mi­ja ja haluai­sit jutel­la Mes­ta­rit & kisäl­lit -toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä omas­sa toi­min­nas­sa­si, tule sii­nä­kin tapauk­ses­sa vetä­mään hihas­ta, Tal­vi­tie päät­tää.

Trä­hus Kar­ne­va­len jär­jes­te­tään jäl­leen Tuusu­lan Kra­pi­ho­vis­sa sun­nun­tai­na 11.8.2019 klo 10–17.

Kuvat: Suo­men Koti­seu­tu­liit­to

24.7.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te