Lähes kolmen vuosikymmenen kokemus takaa syvän asiantuntemuksen

Hoko­la Oy:n Helakauppa.com arvos­taa laa­jaa tuo­te­va­li­koi­maa ja ammat­ti­mais­ta asia­kas­pal­ve­lua – tavoit­tee­na on täyt­tää asiak­kai­den kor­keim­mat­kin laa­tu­vaa­ti­muk­set. Helo­jen eri­kois­liik­kees­tä löy­tyy vaih­toeh­dot niin van­haan kuin moder­niin­kin tyy­liin, kai­ken­lai­sil­le asiak­kail­le remon­toi­jis­ta sisus­ta­jiin, ark­ki­teh­tei­hin sekä raken­nus­liik­kei­siin.

Helakauppa.com sat­saa suu­reen tuo­te­va­li­koi­maan ja kor­ke­aan laa­tuun. Myyn­ti­vas­taa­va Miia Väli­kan­gas halu­aa kui­ten­kin muis­tut­taa, että laa­tu ei aina mak­sa mal­tai­ta.

– Vaik­ka olem­me eri­kois­lii­ke, hin­nat on onnis­tut­tu pitä­mään kil­pai­lu­ky­kyi­si­nä. Asiak­kaat ovat usein yllät­ty­nei­tä, kun myy­mä­läs­täm­me löy­tyy­kin tuot­tei­ta, jot­ka ovat edul­li­sem­pia kuin niin sano­tuis­sa bulk­ki­myy­mä­löis­sä.

Työssä ei keskitytä vain tuotteiden myyntiin vaan hyvään asiakaskokemukseen

Helakauppa.com on täy­sin koti­mai­nen yri­tys. Valt­ti­kort­te­ja ovat lähes kol­men vuo­si­kym­me­nen ajan ker­ty­nyt rau­tai­nen asian­tun­te­mus sekä moni­puo­li­nen vali­koi­ma. Liik­kees­sä ei kui­ten­kaan kes­ki­ty­tä vain tuot­tei­den myyn­tiin vaan päi­vit­täi­seen työ­hön kuu­luu pal­jon muu­ta­kin.

– Rat­kom­me ongel­mia, teem­me sala­po­lii­si­työ­tä, sovel­lam­me, autam­me ja neu­vom­me, Väli­kan­gas lis­taa. 

Tär­keim­piä tavoit­tei­ta on, että jokai­nen asia­kas läh­tee liik­kees­tä tyy­ty­väi­se­nä.

Helakauppa.com toi­mii näyt­teil­lea­set­ta­ja­na Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa. Pis­teel­lä voi saa­da ammat­ti­lai­sen apua ja vink­ke­jä kai­ken­lai­siin heloi­hin liit­ty­viin pro­jek­tei­hin sekä tie­tys­ti teh­dä helaos­tok­sia. Helakauppa.comin ammat­ti­lai­set odot­ta­vat Trä­hus Kar­ne­va­le­nia innol­la. Toi­vee­na on koh­da­ta saman­mie­li­siä ihmi­siä, jot­ka arvos­ta­vat laa­tua, asian­tun­te­mus­ta ja koti­mai­suut­ta.

Trä­hus Kar­ne­va­len – Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­li 2019 jär­jes­te­tään jäl­leen Tuusu­lan Kra­pin mai­se­mis­sa sun­nun­tai­na 11.8.2019 klo 10–17

Kuvat: Hoko­la Oy 

11.7.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te