Home ja laho uhkaavat montaa jälkieristettyä hirsitaloa

Ener­gia­te­hok­kuu­den nimis­sä on van­ho­jen hir­si­ra­ken­nus­ten jul­ki­si­vui­hin teh­ty usein täy­sin vää­rän­lai­sia lisäe­ris­tyk­siä. Usein mate­ri­aa­li­va­lin­ta estää talon hen­git­tä­väk­si tar­koi­te­tun raken­teen toi­mi­mi­sen. Tämä puo­les­taan voi joh­taa talon kan­ta­vien raken­tei­den homeh­tu­mi­seen tai lahoa­mi­seen.

Energiatehokkuuden nimissä on vanhojen hirsirakennusten julkisivuihin tehty usein täysin vääränlaisia lisäeristyksiä

– Van­ho­jen puu­ta­lo­jen hir­si­run­ko on tar­koi­tet­tu hen­git­tä­väk­si, eli se on suun­ni­tel­tu kas­tu­vak­si ja ennen kaik­kea kui­vu­vak­si. 1700-luvul­­ta läh­tein niis­sä on alet­tu myös esteet­­ti­­syys-, suo­­jaus- ja lisäe­ris­tys­syis­tä käyt­tää lau­dois­ta teh­tyä ulko­ver­hous­ta. Sekin on kui­ten­kin hen­git­tä­väl­lä maa­lil­la maa­lat­tu­na tuke­nut talon hyvin­voin­tia ja suo­jan­nut run­koa aurin­gon sekä sään rasi­tuk­sel­ta. Lisäe­ris­tys­tä on käy­tet­ty ennen­kin, mut­ta vas­ta oikeas­taan 1900-luvun jäl­ki­puo­lis­kol­la van­ho­jen talo­jen jul­ki­si­vui­hin on alet­tu ener­gia­te­hok­kuu­den nimis­sä teke­mään eril­li­siä eris­tys­ker­rok­sia esi­mer­kik­si pur­sot­ta­mal­la poly­ure­taa­ni hir­ren pääl­le tai vuo­raa­mal­la talo teol­li­sil­la eris­te­vil­loil­la. Usein jul­ki­si­vun lisäe­ris­tyk­set tun­nis­taa sii­tä, että ikku­nat ovat jää­neet syväl­le ikään kuin pai­nu­neik­si jul­ki­si­vun uume­niin, Trä­husin asia­kas­vas­taa­va Taru Vih­ne ker­too.

Haitta ei ole pelkästään kosmeettinen

Usein jul­ki­si­vun lisäe­ris­tä­mi­nen muut­taa talon mit­ta­suh­tei­ta ja pilaa sen alku­pe­räi­sen ulko­näön. Todel­li­nen ongel­ma on kui­ten­kin pal­jon pin­taa syvem­mäl­lä.

– Vää­rin teh­ty lisäe­ris­tys pilaa hen­git­tä­vyy­den aja­tuk­sen, var­sin­kin mikä­li sii­hen lisä­tään höy­ryn­sul­ku­muo­vi, ja haih­tu­ma­ton kos­teus alkaa kerään­tyä vää­riin paik­koi­hin. Täs­tä on seu­rauk­se­na se, että homeil­le muo­dos­tuu ihan­teel­li­nen kas­vu­ym­pä­ris­tö esi­mer­kik­si eris­te­vil­laan, ja hir­si­run­ko alkaa lahoa­maan. Jos­kus olen ollut todis­ta­mas­sa, kun täl­lai­sia jul­ki­si­vu­ja on avat­tu, ja hir­si hajo­aa kos­ket­taes­sa pie­nek­si sil­puk­si. Kun mie­ti­tään, että tämän hir­si­ke­hi­kon pitäi­si pitää koko talo pys­tys­sä, niin aika vaa­ral­li­sil­la vesil­lä ollaan, Vih­ne ker­too.

Harvoin ollaan siinä pisteessä, etteikö puutaloa saataisi korjattua, jos vaan budjetti ja kärsivällisyys kestävät.

Täs­sä tilan­tees­sa uuti­set ovat sekä hyviä että huo­no­ja.

– Jos tilan­ne ei ole vie­lä äity­nyt lii­an pahak­si, niin useim­mi­ten tilan­tees­ta sel­vi­tään pur­ka­mal­la jul­ki­si­vun yli­mää­räi­nen eris­tys, ken­git­tä­mäl­lä eli vaih­ta­mal­la lahon­neet hir­ret, ja tar­vit­taes­sa raken­ta­mal­la uusi lisäe­ris­tys talon sisä­puo­lel­le esi­mer­kik­si hir­ren väle­jä til­kit­se­mäl­lä tai puu­kui­tu­le­vy­tyk­sel­lä. Kysees­sä on mel­ko mit­ta­va toi­men­pi­de, mut­ta meil­le tääl­lä Trä­husis­sa ihan arki­päi­vää. Har­voin ollaan sii­nä pis­tees­sä, ettei­kö puu­ta­loa saa­tai­si kor­jat­tua, jos vaan bud­jet­ti ja kär­si­väl­li­syys kes­tä­vät, Vih­ne tote­aa lopuk­si.

Tar­vit­set­ko apua talo­si raken­teel­lis­ten ongel­mien kar­toit­ta­mi­seen ja kor­jaa­mi­seen? Ensim­mäi­nen askel on kut­sua pai­kan pääl­le koke­neet kor­jausa­lan ammat­ti­lai­set, ota yhteyt­tä!

23.5.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te