Miiko Design tuo karnevaaleille luonnonmateriaaleista tehtyjä sisustus- ja nahkatuotteita

Yhdel­lä tämän vuo­den Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­man uudel­la tulok­kaal­la on koti­kent­täe­tu: tuusu­la­lai­sen Mii­ko Desig­nin tuot­teis­sa yhdis­ty­vät luon­non tai­ka, puh­das poh­jois­mai­nen muo­toi­lu ja aidot mate­ri­aa­lit. Mut­ta mil­lai­nen on per­hey­ri­tyk­sen syn­ty­ta­ri­na, ja mik­si yri­tys halu­aa säi­lyt­tää tuot­tei­den val­mis­tuk­sen Suo­mes­sa? 

Miiko Design valmistaa tuotteita mm. hirvennahasta, villasta ja koivuvanerista.

Mii­ko Desig­nin taka­na on monen pol­ven yrit­tä­jä­ket­ju. Perus­ta­ja San­na Paa­kin isoi­sä aloit­ti tori­kaup­pi­aa­na ja laa­jen­si myö­hem­min toi­min­taa ken­kä­kaup­paan, jota Paa­kin isä aikoi­naan jat­koi. Äidin puo­len suvus­ta löy­tyi kan­nus­ta­ja kuva­tai­teen pariin, ja ura­va­lin­ta kuvaa­ma­tai­don­opet­ta­jak­si oli­kin viit­tä vail­le sine­töi­ty, kun­nes Aal­­to-yli­o­pis­­ton Pro­­to­­mo-kurs­­si vuon­na 2013 muut­ti kai­ken. Luo­vis­ta ideois­ta alkoi jalos­tua tuot­tei­ta, jot­ka oli­vat maan­lä­hei­siä, tyy­li­puh­tai­ta sekä val­mis­tet­tu aidois­ta luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta.

-Mii­kon tuot­teet val­mis­tu­vat vas­tuul­li­ses­ti suo­ma­lais­ten ammat­ti­lais­ten käsis­sä. Suo­ma­lai­suus on ollut alus­ta asti kes­kei­sin arvom­me. Kor­kea­laa­tui­set mate­ri­aa­lit, oival­ta­va suun­nit­te­lu sekä ammat­ti­tai­toi­set val­mis­ta­jat ovat avan­neet upean polun, Paak­ki ker­too.

Miiko Designin valikoimaan kuuluvat sisustus- ja nahkatuotteet.

Tekijät tulevat Suomesta

Mii­ko val­mis­taa suo­ma­lai­sen luon­non ja met­sän eläi­mien ins­pi­roi­mia sisus­­tus- ja nah­ka­tuot­tei­ta mm. hir­ven­na­has­ta, koi­vu­va­ne­ris­ta ja vil­las­ta. Suo­ma­lais­ten kotien lisäk­si ne ovat löy­tä­neet tien­sä myös ulko­mail­le. 

-Suo­mes­sa on mah­dol­lis­ta suun­ni­tel­la ja val­mis­taa kes­tä­viä ja kau­nii­ta tuot­tei­ta. Koti­mais­ten design-tuot­­tei­­den val­mis­tus­ta ei tar­vit­se siir­tää Kau­koi­tään, sil­lä tääl­lä on vie­lä run­saas­ti ammat­ti­tai­toa ja osaa­mis­ta jäl­jel­lä. Ja jot­ta saam­me säi­ly­tet­tyä osaa­mi­sen Suo­mes­sa, kan­nat­taa hank­kia Suo­mes­sa val­mis­tet­tu­ja tuot­tei­ta, Paak­ki kehoit­taa.

Sisaruskatras pyörittää yritystä

Elo­kuus­sa 2019 Tuusu­lan Kra­pin alu­eel­la jär­jes­tet­tä­väs­sä Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa Mii­kon tuot­teil­la on oma myyn­ti­pis­te. 

-Odo­tam­me muka­via koh­taa­mi­sia kävi­jöi­den kans­sa, ilois­ta ilma­pii­riä ja hyvää mei­nin­kiä. Mie­len­kiin­tois­ta on pääs­tä myös tutus­tu­maan tar­kem­min Trä­husin toi­min­taan, mui­hin tapah­tu­maan osal­lis­tu­viin yri­tyk­siin sekä päi­vän ohjel­maan, Paak­ki ker­too. 

Trä­husia ja Mii­koa yhdis­tää aina­kin se, että kum­pi­kin suun­nit­te­lee ja val­mis­taa asioi­ta, jot­ka kes­tä­vät aikaa sekä mate­ri­aa­lin­sa että muo­toi­lun­sa puo­les­ta. Lisäk­si kum­pi­kin toi­mii vas­tuul­li­ses­ti, ja käyt­tää luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja. Mate­ri­aa­lin käy­tös­sä pyri­tään aina mah­dol­li­sim­man pie­neen huk­kaan, ja asiak­kai­ta kan­nus­te­taan teke­mään pit­kä­ai­kai­sia valin­to­ja.

Miiko Design luottaa suomalaiseen ammattitaitoon.

Nopeas­ti kas­va­nut yri­tys on nyky­ään puh­das­ve­ri­nen per­hey­ri­tys, jol­la on sel­keä tavoi­te.  

-Yrit­tä­jän elä­män­ta­pa siir­tyi lap­suu­den leik­kei­hin, ja meil­le ken­kä­kau­pan taka­huo­nees­sa kas­va­neil­le sisa­ruk­sil­le on syn­ty­nyt vah­va yhteen puhal­ta­mi­sen hen­ki. Sitä mukaa kun yri­tys on menes­ty­nyt ja kas­va­nut, olen tar­vin­nut mukaan myös lah­jak­kai­ta sisa­ruk­sia­ni, jois­ta jokai­sel­la on Mii­kos­sa oma tär­keä teh­tä­vä. Haluam­me tule­vai­suu­des­sa­kin tar­jo­ta laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta sekä lunas­taa paik­kam­me suo­ma­lai­ses­sa muo­toi­lus­sa ja sukum­me yrit­tä­jyy­den ket­jus­sa, Paak­ki päät­tää.

Vuo­sit­tai­nen Trä­hus Kar­­ne­­va­­len-tapah­­tu­­ma jär­jes­te­tään jäl­leen 11.8.2019 Kra­pin Pajan piha­pii­ris­sä Tuusu­las­sa. Tänä vuon­na tapah­tu­ma on entis­tä suu­rem­pi, sil­lä se on osa Koti­seu­tu­lii­ton Tuusu­las­sa jär­jes­tä­miä Val­ta­kun­nal­li­sia koti­seu­tu­päi­viä

20.5.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te