Vanhan puutalon ostaja, muistathan huomioida nämä

Van­ha puu­ta­lo on monen asu­mi­su­nel­ma. Sel­lai­sen osta­mi­nen ja kun­nos­ta­mi­nen tuo­vat kui­ten­kin muka­naan asioi­ta, joi­ta kan­nat­taa miet­tiä huo­lel­li­ses­ti etu­kä­teen. Tähän jut­tusar­jaan olem­me koon­neet kym­me­nien koh­tei­den perus­teel­la eri­lai­sia huo­mioi­ta puu­ta­lo­kau­poil­le suun­taa­vil­le. Ensim­mäi­nen osa kos­kee talon sijain­tia sekä ulos­päin näky­viä asioi­ta.

Mil­jöö rat­kai­see viih­ty­vyy­den

Sii­nä mis­sä on help­po ihas­tua yksit­täi­seen puu­ta­loon, on myös syy­tä miet­tiä sen ympä­ril­lä ole­vaa koko­nai­suut­ta. Onko ton­til­la mui­ta raken­nuk­sia, jot­ka kai­paa­vat kun­nos­tus­ta, ja kuin­ka pal­jon se kas­vat­taa tule­van pro­jek­tin kokoa? Myös nii­den yllä­pi­toon tar­vi­taan aikaa ja ener­gi­aa.

Sijait­see­ko talo pai­kas­sa, joka on viih­tyi­sä, ja jos­ta käsin arki toi­mii? Kan­nat­taa var­mis­taa mil­lai­sia suun­ni­tel­mia alu­eel­le on. Lop­pue­lä­män hir­si­ta­lo ei vält­tä­mät­tä ole­kaan enää niin iha­na, jos sen taka­pi­hal­le nousee ker­ros­ta­lo, tai vie­res­sä kohi­see vil­kas­lii­ken­tei­nen tie. 

Raken­teel­li­set­kin viat ovat kor­jat­ta­vis­sa

Ennen sisäl­le astu­mis­ta kan­nat­taa havain­noi­da talon ulko­nä­köä: onko perus­tuk­sis­sa mur­tu­mia, talo pai­nu­nut tai katos­sa rei­kiä? Myös talon maas­tol­lis­ta sijain­tia kan­nat­taa tut­kail­la. Jos se sijait­see not­kel­mas­sa tai aivan kohon­neen tien vie­res­sä, vir­taa­vat sade- ja sula­mis­ve­det aina koh­ti taloa, eivät­kä sii­tä pois­päin.

Myös taloa ympä­röi­vää kas­vil­li­suut­ta kan­nat­taa tut­kail­la kriit­ti­ses­ti. Jos­kus vie­res­sä kas­va­van puun juu­ret ovat saat­ta­neet pääs­tä levit­täy­ty­mään perus­tus­ten alle aiheut­taen esi­mer­kik­si mur­tu­mia. Ja aivan talon vie­res­sä kas­va­vat tiheät pus­kat ja köyn­nös­kas­vit puo­les­taan saat­ta­vat estää kos­teu­den haih­tu­mi­sen hen­git­tä­väk­si tar­koi­te­tus­sa raken­tees­sa.

Mur­tu­mien koh­dal­la pitää arvioi­da nii­den syyt, sekä mil­lai­sia toi­men­pi­tei­tä vaa­di­taan, jot­ta talon tilan­ne saa­daan hal­lin­taan seu­raa­vik­si vuo­si­kym­me­nik­si. Vesi­ka­ton paik­kaus on yksin­ker­tais­ta, mut­ta esi­mer­kik­si vuo­to­ve­den kas­te­le­ma hir­si­nurk­ka vii­den met­rin kor­keu­des­sa voi osoit­tau­tua koko­aan laa­jem­mak­si haas­teek­si.

Puu­ta­lo on aina kor­jat­ta­vis­sa, mut­ta lat­­tia- tai kat­to­ra­ken­teis­sa ole­vien hir­sien vaih­to voi tar­koit­taa suu­rem­pia avauk­sia kuin aluk­si oli­si saat­ta­nut aavis­taa, ja tähän kan­nat­taa varau­tua niin aika­tau­lun kuin bud­je­tin­kin osal­ta.

Ulko­nä­kö­muu­tok­set saat­ta­vat vaa­tia eril­lis­tä lupaa

Myös ulko­sei­nän maa­li­pin­taan kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta. Hil­sei­ly tar­koit­taa aina maa­laus­töi­tä ennem­min tai myö­hem­min, mut­ta jos­kus sil­mä­mää­räi­ses­ti ehjän maa­li­pin­nan alla­kin voi muhia yllä­tys. Jos vää­rä maa­li tai lii­an pak­sut maa­li­ker­rok­set estä­vät talon luon­nol­li­sen hen­git­tä­vyy­den, ker­tyy kos­teus vää­rään paik­kaan, ja puu saat­taa pahim­mas­sa tapauk­ses­sa laho­ta maa­lin alla. Latek­si­maa­lin kaa­vin­ta jul­ki­si­vus­ta on hidas ja työ­läs työ­vai­he, mut­ta on vält­tä­mä­tön­tä teh­dä huo­lel­li­ses­ti, jot­ta ulko­sei­nät pää­se­vät kun­nol­la kui­vu­maan.

Myös talon ulko­maa­lin värin vaih­to on taa­ja­mis­sa luvan­va­rai­nen muu­tos. Kan­nat­taa myös huo­mioi­da, että mah­dol­li­ses­sa pai­kal­li­sen museon tai Museo­vi­ras­ton suo­je­le­mas­sa talos­sa on pal­jon rajoi­tuk­sia sil­le, mitä talon ulkoa­sul­le voi teh­dä. 

Van­haan taloon ja sen piha­pii­riin saa ihas­tua. Jos olet kui­ten­kin epä­var­ma sii­tä, mil­lais­ta taloa olet osta­mas­sa, niin kan­nat­taa kään­tyä asian­tun­ti­joi­den puo­leen. Trä­husin res­­tau­­roin­­ti- ja maa­la­ri­mes­ta­ri tule­vat mie­lel­lään pai­kan pääl­le arvioi­maan koh­tei­ta jo osto­vai­hees­sa. Lisäk­si Trä LKV on van­hoi­hin taloi­hin ja arvo­kiin­teis­töi­hin eri­kois­tu­nut toi­mis­to, jol­la on tähän liit­ty­vää eri­tyis­osaa­mis­ta.

Seu­raa­vas­sa osas­sa kes­ki­tym­me talon sisä­puo­lel­la huo­mioi­ta­viin asioi­hin.

Mie­tit­tää­kö jokin van­han talon osta­mi­ses­sa? Voit kut­sua res­­tau­­roin­­ti- ja/tai maa­la­ri­mes­ta­rim­me kans­sa­si arvioi­maan poten­ti­aa­li­sen koti­si tule­via kor­jaus­tar­pei­ta. Kysy lisää asia­kas­vas­taa­val­tam­me Taru Vih­neel­tä joko taru.vihne@trahus.fi tai 040 585 2220.V

1.4.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Rakentaminen
Tero Saari
tero.saari@trahus.fi
+358 40 067 7670
Rekrytoinnit
Jenni Valtakari
hr@trahus.fi
+358 40 018 8263
Suunnittelu
Ilari Airikkala
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te