Väärät maalinpoistomenetelmät voivat aiheuttaa jopa tulipaloja

Edel­li­ses­tä vuo­des­ta huo­mat­ta­vas­ti kas­va­nut Trä­hus Kar­ne­va­len 2018 -tapah­tu­ma levit­täy­tyi laa­jal­le alu­eel­le Tuusu­lan Kra­pil­la. Ohjel­mas­ta löy­tyi­vät niin kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det ja musiik­ki kuin myös koko per­heen askar­te­lu­pa­jat. Tilai­suu­den yti­men muo­dos­ti­vat kui­ten­kin puu­ta­lo­jen kun­nos­ta­mi­seen eri­kois­tu­neet ammat­ti­lai­set, joil­ta sai kysel­lä vink­ke­jä omiin pro­jek­tei­hin­sa. Yksi suo­si­tuis­ta neu­vo­jis­ta oli Ste­fan Englund puun­työs­tä­jän ihme­maak­si itse­ään titu­lee­raa­van Plekt­ra Tra­ding -yri­tyk­ses­tä.

Plektra Trading on Stefan ja Soili Englundin yritys

Trä­hus Kar­ne­va­len -kon­ka­ri Ste­fan Englund Plekt­ra Tra­ding -yri­tyk­ses­tä oli myös elo­kuus­sa 2018 Tuusu­lan Kra­pil­la neu­vo­mas­sa niin har­ras­ta­jia kuin ammat­ti­lai­sia­kin eri­lai­sis­sa puu­ta­lon raken­ta­mi­seen ja kun­nos­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä pul­mis­sa. Van­han talon kor­jauk­ses­sa maa­lin­pois­to on oleel­li­nen toi­men­pi­de ja vää­rän­lai­nen maa­lin­pois­to­tek­niik­ka voi jopa aiheut­taa tuli­pa­lo­ja, joten tätä kun­nos­tuk­sen ammat­ti­lais­ta kan­nat­taa kuun­nel­la.

- Yri­tyk­sem­me asia­kas­kun­ta on var­sin laa­ja, joten ei ole mitään tyy­pil­li­sim­piä kysy­myk­siä­kään. Usein läh­tö­koh­ta on se, että asiak­kaam­me haluai­si aloit­taa puu­työt, mut­ta ei oikein tie­dä miten pääs­tä alkuun. Sil­loin me vai­mo­ni Soi­lin kans­sa neu­vom­me par­haam­me mukaan, Englund tote­aa.

Kunnostajien virheistä peruuttamatonta vahinkoa

Yri­tyk­sen ehdo­ton hit­ti­tuo­te on maa­lin­pois­tos­sa käy­tet­tä­vä Speed­hea­ter, jota Englun­dien yri­tys tuo maa­han.

- Itse asias­sa Trä­husin perus­ta­ja Tho­mas Norei­la­kin osti Speed­hea­te­rin jo ennen kun Trä­hus oli viral­li­ses­ti ehdit­ty rekis­te­röi­dä, ja yhteis­työ on jat­ku­nut hedel­mäl­li­se­nä sii­tä eteen­päin, Englund hymäh­tää.

Vit­sai­lun taka­na on kui­ten­kin myös vaka­vaa asi­aa.

- Ikku­nan­kun­nos­tuk­seen liit­tyen ehdot­to­mas­ti suu­rin vir­he, jota me näem­me eri­tyi­ses­ti har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa, on kuu­mail­ma­pu­hal­ti­men käyt­tö. Sil­lä saa­daan hel­pos­ti palo­vau­rioi­ta aikai­sek­si puu­osiin, rik­ki­näi­siä lase­ja­ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa jopa kun­non tuli­pa­lo, Englund tote­aa.

Plekt­ra Tra­din­gin ja Trä­husin yhteis­työ on jat­ku­nut ensim­mäi­ses­tä Speed­­hea­­ter-ostok­­ses­­ta läh­tien. Yri­tyk­set aut­ta­vat asiak­kai­taan puo­lin ja toi­sin sil­loin kun oma osaa­mi­nen päät­tyy. Tär­kein­tä ovat kui­ten­kin yhtei­set into­hi­mon­koh­teet: puu­ta­lot sekä ter­veel­li­nen raken­ta­mi­nen.

Soili Englund näyttää oikeaa maalinpoistotekniikkaa Trähus Karnevalenissa

24.10.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te