Hyvistä työvaatteista hyötyvät muutkin kuin ammattilaiset

Trä­husin työn­te­ki­jät vaa­tet­ta­va ja Blåklä­de­rin työ­vaat­tei­ta edus­ta­va VTR-Workwear Cen­ter tun­tee muun muas­sa raken­ta­jien ja remon­toi­jien vaa­te­tus­tar­peet. Sii­nä mis­sä ammat­ti­lai­nen kulut­taa alas­ta riip­puen kes­ki­mää­rin noin 3–5 työ­housut vuo­des­sa, riit­tä­vän laa­duk­kaat housut kes­tä­vät har­ras­ta­jan käy­tös­sä huo­mat­ta­vas­ti pidem­pään. Har­va halu­aa luo­pua toi­mi­vis­ta työ­vaat­teis­ta, kun on ker­ran saa­nut ne pääl­lä remon­toi­da.

Ammattilainen kuluttaa housuja jopa 3-5 paria vuodessa

- Hyvän työ­vaat­teen tun­nis­taa sii­tä, että se on suun­ni­tel­tu toi­min­nal­li­suus ja laa­tu edel­lä. Jokai­sel­le työ­vä­li­neel­le on mie­tit­ty käyt­tö­tar­koi­tuk­sel­le sopi­va paik­ka, ja esi­mer­kik­si tas­kut on sijoi­tel­tu siten, että ne tuke­vat työs­ken­te­lyä, ker­too myy­mä­lä­pääl­lik­kö Jani Moi­san­der VTR-Workwea­­ril­­ta.

Mis­tä sit­ten tun­nis­taa laa­duk­kaat työ­housut?

- Blåklä­de­ril­lä on ammat­ti­lai­sis­ta koo­tut tes­ti­ryh­mät, jot­ka tes­taa­vat sään­nöl­li­ses­ti vaat­tei­den omi­nai­suut­ta ja kes­tä­vyyt­tä. Laa­dun tun­nis­taa esi­mer­kik­si kan­kaas­ta, joka on jämäk­kää mut­ta riit­tä­vän jous­ta­vaa. Lisäk­si tik­kaus ker­too pal­jon vaat­tei­den kes­tä­vyy­des­tä, sil­lä se on tyy­pil­li­ses­ti sel­lai­nen koh­ta, joka pet­tää ensim­mäi­se­nä. Esi­mer­kik­si Blåklä­der käyt­tää vaat­teis­saan kol­min­ker­tais­ta tik­kaus­ta ja sii­tä takuu­na brän­di antaa tuot­teil­leen eli­ni­käi­sen sau­ma­ta­kuun, Moi­san­der ker­too.

Blåkläderin vaatteita edustaa VTR-Workwear Konala

Hyvän makuun päässyt ei siitä halua luopua

Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa VTR-Workwea­­rin pis­teel­lä käy kova kuhi­na. Moni halu­aa tes­ta­ta voi­mi­aan roi­kun­ta­ki­sas­sa sekä kysel­lä vink­ke­jä vaat­tei­den han­kin­taan.

Har­ras­te­li­ja­re­mon­toi­jat pää­ty­vät usein teke­mään töi­tä esi­mer­kik­si van­hois­sa far­kuis­sa tai col­le­ge­housuis­sa. Ehkä ei kui­ten­kaan kan­nat­tai­si.

- Far­kut eivät yleen­sä jous­ta riit­tä­väs­ti hyvien työs­ken­te­ly­asen­to­jen löy­tä­mi­sek­si, ja col­le­ge­housu­jen mate­ri­aa­li ei puo­les­taan anna kovin hyvää suo­jaa esi­mer­kik­si rois­kei­ta vas­taan. Lisäk­si esi­mer­kik­si työ­housu­jen pol­vi­suo­jat ovat asia, joka saa monen vapaa-ajan raken­ta­jan siir­ty­mään lopul­li­ses­ti juu­ri kyseis­tä käyt­tö­tar­koi­tus­ta var­ten suun­ni­tel­tu­jen työ­vaat­tei­den käyt­tä­jäk­si. Kun on ker­ran huo­man­nut hyvien suo­jien tuo­man avun, niin moni ei suos­tu enää niis­tä luo­pu­maan, Moi­san­der tote­aa.

Raken­ta­jia ja remon­toi­jia vaa­te­tus­asiois­sa pal­ve­le­va VTR-Workwea­­rin myy­mä­lä sijait­see Hel­sin­gin Kona­las­sa.

15.10.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te