Kraa Kraalle puun tekniset ominaisuudet ovat kaiken lähtökohta

Kraa Kraan perus­ta­jal­le Mat­ti Hän­ni­sel­le puun valin­ta sil­mä­la­si­ke­hys­ten mate­ri­aa­lik­si oli itses­tään sel­vä. Jou­lu­kuus­sa 2018 kym­me­nen vuot­ta täyt­tä­vä tam­pe­re­lais­yri­tys syn­tyi puuse­pän halus­ta luo­da kevyet ja hyvin istu­vat kehyk­set tek­ni­sil­tä omi­nai­suuk­sil­taan par­haas­ta mah­dol­li­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta. Kan­sain­vä­li­ses­ti pal­kit­tu­ja kehyk­siä syn­tyy etu­pääs­sä meil­le tutus­ta koi­vus­ta, jon­ka tun­net­tuut­ta mate­ri­aa­li­na puu­hun liit­ty­vä megat­ren­di on ennes­tään lisän­nyt.

Kraa Kraan Matti Hänninen oli mukana Trähus Karnevaleneilla

Vie­lä kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten tam­pe­re­lai­nen Mat­ti Hän­ni­nen työs­ken­te­li kalus­te­puusep­pä­nä. Sit­ten syn­tyi tar­ve saa­da uudet sil­mä­la­sit, mut­ta optik­ko­jen vali­koi­mis­ta ei löy­ty­nyt mie­leis­tä mal­lia. Toi­min­nan mie­he­nä Mat­ti päät­ti val­mis­taa sel­lai­set itse.

- Halusin kehyk­set, jot­ka ovat kevyet ja istu­vat. Puu­han on mate­ri­aa­li­na yhtä jous­ta­va kuin jousi­pys­sy, se mah­dol­lis­taa ohuen raken­teen ja sii­nä on keveys ja pai­no hyväs­sä suh­tees­sa, joten se tar­jo­si hyvän läh­tö­koh­dan suun­nit­te­lul­le. Puusep­pä­nä näen puun ennen kaik­kea tek­ni­se­nä mate­ri­aa­li­na, joka mah­dol­lis­taa istu­vien kehys­ten suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen, Hän­ni­nen ker­too yri­tyk­sen filo­so­fias­ta.

Valikoimassa 10 000 erilaista vaihtoehtoa

Ensim­mäi­nen ver­sio kehyk­sis­tä ei vie­lä kel­van­nut Hän­ni­sel­le, mut­ta muu­ta­man kokei­lun jäl­keen syn­tyi ensim­mäi­nen val­mis tuo­te omaan käyt­töön. Kiin­nos­tus Kraa Kraan kehyk­siin kas­voi tasai­ses­ti, ja vuon­na 2011 Hän­ni­nen lopet­ti kalus­te­puuse­pän työt, ja siir­tyi koko­päi­väi­ses­ti kehys­ten pariin.

- Nyky­ään yri­tyk­sen vali­koi­mas­ta löy­tyy niin sil­­mä- kuin aurin­ko­la­si­ke­hyk­siä­kin. Eri­lai­sia kehys­mal­le­ja, pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja ja väre­jä yhdis­te­le­mäl­lä vaih­toeh­to­ja on täl­lä het­kel­lä jopa 10 000. Suo­men lisäk­si meil­lä on täl­lä het­kel­lä jäl­leen­myyn­tiä myös Japa­nis­sa, Hän­ni­nen ker­too.

Kraa Kraan valikoimissa on yli 10 000 erilaista kehysyhdistelmää

Kehykset osana puuasusteiden megatrendiä

Vii­me vuo­si­na puu­ta on totut­tu näke­mään laa­jem­min­kin asus­teis­sa: puus­ta val­mis­te­taan ken­kiä, koru­ja ja jopa mies­ten ruset­te­ja.

- Vaik­ka olen puusep­pä, en minä­kään näh­nyt ennal­ta, että puus­ta tuli­si näin tren­di­käs mate­ri­aa­li. Olen todel­la tyy­ty­väi­nen sii­hen, ja tot­ta kai se on myös sii­vit­tä­nyt Kraa Kraan menes­tys­tä. Oma läh­tö­koh­ta­ni on se, että puun tek­ni­set omi­nai­suu­det ovat ihan omaa luok­kaan­sa, ja nii­tä kan­nat­taa hyö­dyn­tää mah­dol­li­suuk­sien mukaan niis­sä tuot­teis­sa, joi­hin ne luon­tai­ses­ti sopi­vat, Hän­ni­nen tote­aa.

Kraa Kraan muo­toi­lu on tun­nus­tet­tu ulko­mai­ta myö­den. Vuon­na 2013 se pal­kit­tiin Red Dot Design -muo­toi­lu­kil­pai­lus­sa, ja Nes­­tor-mal­­li vei Eyewear Of The Year 2015 -kat­sel­muk­ses­sa Japa­nis­sa pal­kin­non tek­ni­ses­sä kate­go­rias­sa.

- Kos­ka puu on niin tren­di­käs mate­ri­aa­li, ihmi­set tun­te­vat jo puun hyvät omi­nai­suu­det entuu­des­taan. Näin voim­me siir­tyä suo­raan kes­kus­te­le­maan tär­keim­mäs­tä asias­ta eli hyväs­tä muo­toi­lus­ta, Hän­ni­nen päät­tää.

Kraa Kraa oli muka­na Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa Tuusu­lan Kra­pil­la elo­kuus­sa 2018. 

Matti Hänninen on Kraa Kraan perustaja

11.9.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te