Trähus Karnevalen ja Krapi

Trä­hus Kar­ne­va­len jär­jes­te­tään tänä vuon­na Kra­pi­ho­vin piha-alu­eel­­la ja Kra­pin Pajal­la sun­nun­tai­na 19.8.. Kra­pi on idyl­li­nen ja ehjä his­to­rial­li­nen piha­pii­ri, johon kuu­luu lukui­sia talous­ra­ken­nuk­sia ja vuo­del­ta 1883 peräi­sin ole­va ark­ki­teh­ti F. W. Mie­ritzin suun­nit­te­le­ma pää­ra­ken­nus.

Näin komean kesä­hu­vi­lan piir­rät­ti itsel­leen val­tio­neu­vos G. F. Sou­ran­der.

Krapin tilan historia ulottuu 1600-luvulle

Tilan his­to­ria on vie­lä pal­jon pidem­pi. Kra­pin tila mai­ni­taan Tuusu­lan kar­tois­sa ensim­mäi­sen ker­ran jo 1600-luvul­­la. Kra­pi on yksi Tuusu­lan kir­kon­ky­län seit­se­mäs­tä perin­tö­ta­los­ta. 1800-luvul­­la taloa isän­nöi Hen­rik Kra­pi. Hänen poi­kan­sa Karl August Mic­hels­son Kra­pi siir­si talous­ra­ken­nuk­sen ait­toi­neen nykyi­sel­le pai­kal­leen ja raken­nut­ti uuden pää­ra­ken­nuk­sen. 1800-luvun lopul­la val­tio­neu­vos G. F. Sou­ran­der osti Kra­pin tilan kesä­pai­kak­seen ja raken­nut­ti nykyi­sen pää­ra­ken­nuk­sen.

Tuusulanjärven Riviera

Tilaa hal­lin­noi nyky­ään Hol­man suku, jon­ka omis­tuk­ses­sa Kra­pi on ollut jo yli 100 vuot­ta. 1920-luvul­­la Tuusu­lan jär­ven ran­taan perus­tet­tiin jopa hie­no hiek­ka­ran­ta, jos­sa myös Hel­sin­gin hie­nos­to kävi viet­tä­mäs­sä auvoi­sia kesä­päi­viä. Ran­taa kut­sut­tiin myös Tuusu­lan Rivie­rak­si. Ran­nas­sa oli jo sil­loin savusau­na, jota sai vuo­kra­ta. Uima­ran­nal­la oli myös kios­ki ja tans­si­la­va, jos­sa tans­sit­tiin kesäil­toi­na gra­mo­fo­ni­le­vy­jen tah­dis­sa.

Kesän­viet­tä­jiä 1930-luvul­­la Tuusu­lan Rivie­ral­la, Kra­pin ran­nal­la.

Krapin pihalla on tilaa Karnevaalille

Nyky­sin Ravin­to­la Kra­pi­ho­vin lisäk­si piha­pii­rin puis­tos­sa on Pal­vaa­mo, Ait­ta, Ali­tu­pa, Vii­ni­kel­la­ri, Ravin­to­la Man­ke­li & kesä­te­ras­si, van­haan navet­taan perus­tet­tu hotel­li sekä kesä­teat­te­ri. Golf­ken­tän läpi mut­kit­te­le­van tien pääs­sä Tuusu­lan­jär­ven ran­nal­la läm­pi­ää savusau­na. Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­lia var­ten perin­tei­käs piha­pii­ri tar­jo­aa tun­nel­mal­li­sen ympä­ris­tön, jos­sa on tilaa tou­hu­ta ja seu­ra­ta ammat­ti­lais­ten työ­näy­tök­siä.

Ravintola Mankeli pitää nälän loitolla

Kra­pin kesä­ra­vin­to­la Man­ke­li pal­ve­lee Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­lin kävi­jöi­tä sun­nun­tai­na koko päi­vän. Lou­nas­ta on tar­jol­la klo 11–15 väli­se­nä aika­na ja 15:30 alkaen ruo­kaa voi tila­ta á la car­te -lis­tal­ta. Sun­nun­tain lou­nas sisäl­tää:
– Tomaat­tis­ta jau­he­li­ha­kas­ti­ket­ta ja kesä­pe­ru­naa
– Kas­vis­ruo­ka­na pas­taa, pinaat­tia ja feta­juus­toa
– Sie­ni­keit­toa
– Puna­­juu­­ri-vuo­­hen­­juus­­to­­sa­­laat­­tia
– Mar­ja­kiis­se­li ja vanil­ja­ker­ma

Koko lou­naan hin­ta on 16,00 €, 5–12 vuo­ti­aat lap­set syö­vät puo­leen hin­taan.

Keit­to ja salaat­ti­pöy­tä sekä kah­vi tai tee ja jäl­ki­ruo­ka mak­saa 9,80 €, 5–12 vuo­ti­aat lap­set 5,50 €

Man­ke­lin á la car­te -lis­tal­ta löy­tyy mm. bur­ge­rei­ta ja pal­jon muu­ta her­kul­lis­ta syö­tä­vää koko per­heel­le.

Á la car­te -lis­taan voi tutus­tua etu­kä­teen tääl­lä.

Man­ke­lin hen­ki­lö­kun­ta suo­sit­te­lee teke­mään etu­kä­teen pöy­tä­va­rauk­sen joko säh­kö­pos­til­la: myynti@krapi.fi tai puhe­li­mit­se nume­roon 09 2748 4290.

16.8.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te