3 veljeksen intohimona oikeat puulattiat

Six­ten aloit­ti työ­uran­sa isän­sä perus­ta­mas­sa yri­tyk­ses­sä 17-vuo­­ti­aa­­na, vuo­si oli 1980. Sii­tä läh­tien lat­tia­mes­ta­ri on teh­nyt, kor­jan­nut ja kun­nos­ta­nut puu­lat­tioi­ta. Par­ket­ti­lii­ke Witick on per­hey­ri­tys, jota Six­ten ja hänen kak­si vel­je­ään pyö­rit­tä­vät. Van­hin veli Stef­fe on yri­tyk­sen senio­­ri-asen­­ta­­ja, kes­kim­mäi­nen Kal­le hoi­taa hal­lin­non ja talous­asiat ja Six­ten itse kou­lut­taa ja kon­sul­toi asen­­nus- ja kor­jaus­töi­den ohes­sa.

Parketti on käsityötä

Witic­kit ovat eri­kois­tu­neet nime­no­maan mas­sii­vi­puu­lat­tioi­hin. Yri­tyk­sen nimi­kin ker­too, että pää­tuo­te on par­ket­ti. Eri­tyi­ses­ti tam­­mi-sau­­va­­par­­ket­­ti. He toteut­ta­vat myös mas­sii­vi­pui­sia lank­ku­lat­tioi­ta. Six­ten ker­too, että he asen­ta­vat muu­ta­mia tans­ka­lai­sen Dine­se­nin lank­ku­lat­tioi­ta vuo­des­sa.

 

Lat­tia­mes­ta­ri Six­ten Witick viet­tää suu­rim­man osan työ­päi­väs­tä pol­vil­laan. Käsi­työ­nä teh­dyt lat­tiat sig­nee­raa­taan yri­tyk­sen logo-tun­­nuk­­sel­­la.

Puulattia kestää isältä pojalle

Oikean pui­sen par­ket­ti­lat­tian käyt­töi­kä on 100–150 vuot­ta. Käsin pai­kal­leen ladot­tu par­ket­ti kes­tää kulu­tus­ta ja kor­jaa­mis­ta. Lat­tia voi­daan hioa uudel­leen ja öljy­tä tai pin­ta­kä­si­tel­lä muul­la taval­la – nyky­ään vaih­toeh­to­ja on pal­jon. Pak­sun lank­ku­lat­tian käyt­töi­kä voi olla vie­lä huo­mat­ta­vas­ti pidem­pi. Witic­keil­le on tär­ke­ää, että teh­dään oikein ja ter­veel­lis­tä. He suo­si­vat pin­ta­kä­sit­te­lys­sä­kin liu­ot­teet­to­mia tuot­tei­ta. Six­ten on tyy­ty­väi­nen sii­hen, että nyky­ään kiil­tä­vät ja pak­sut lak­ka­ker­rok­set ovat jää­neet pois muo­dis­ta ja puu saa näyt­tää puul­ta.

Mukana Puutalokarnevaalissa jo toista kertaa

Yhtei­nen tah­to­ti­la ja jae­tut arvot sai­vat Witic­kit mukaan Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­liin tänä­kin vuon­na – teh­dään oikein ja ter­veel­lis­tä, eikä men­nä siel­tä mis­sä aita on mata­lin. Lat­tia­mes­ta­ri halu­aa kan­nus­taa ihmi­siä sat­saa­maan kes­tä­vyy­teen ja laa­tuun – ja hoi­ta­maan ja kor­jaa­maan van­ho­ja puu­lat­tioi­ta.

 

Par­ket­ti­lii­ke Witick on perin­tei­käs suku­pol­vel­ta toi­sel­le jat­ku­va per­hey­ri­tys, joka tar­jo­aa laa­duk­kai­ta par­­ket­­ti- ja mas­sii­vi­puu­lat­tioi­ta. Yri­tys toteut­taa tämän päi­vän tek­nii­kal­la van­han ajan par­ket­te­ja. Par­ket­ti­lii­ke Witick kun­nos­taa van­ho­ja sekä asen­taa käsi­työ­nä uusia lat­tioi­ta. He toteut­ta­vat myös käsi­työ­nä lat­ti­aan eri puu­la­jeis­ta kuvioi­ta, kuvia ja frii­se­jä.

8.8.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te