Ammattina vanhat huonekalut

Por­voo­lai­nen yrit­tä­jä San­na Lau­ri­la päät­ti läh­teä mukaan Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­liin neu­vo­maan kävi­jöi­tä van­ho­jen huo­ne­ka­lu­jen hoi­dos­sa ja kun­nos­ta­mi­ses­sa. San­na on huo­ne­ka­lu­res­tau­roi­ja ja -puusep­pä, ja on pyö­rit­tä­nyt omaa Antiik­ki ja Res­tau­roin­ti Lau­ri­la -yri­tys­tään Por­voos­sa jo yli 5 vuot­ta. Res­tau­roin­tiy­ri­tyk­sen lisäk­si San­na pitää suo­sit­tua Local Arti­san -blo­gia, jos­sa hän jakaa ohjei­ta ja luki­jat pää­se­vät seu­raa­maan työn alla ole­via asia­kas­töi­tä. Samal­la pää­see myös kur­kis­ta­maan, mil­tä res­tau­roi­jan elä­mä näyt­tää vers­taan ulko­puo­lel­la.

 

Local Arti­san -blo­gis­sa pää­see seu­raa­maan San­nan työs­ken­te­lyä

Restaurointi vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta

Näil­lä hel­teil­lä res­tau­roin­ti­työt ovat suju­neet pal­jon taval­lis­ta hitaam­min – työ­ti­lat kuu­me­ne­vat sekä ihmi­sil­le että pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­neil­le han­ka­lik­si. Joi­den­kin val­mii­den töi­den luo­vu­tus­ta on täy­ty­nyt vii­väs­tyt­tää, jot­ta San­na voi var­mis­tua sii­tä, että lak­ka­ker­rok­set ovat var­mas­ti kui­vu­neet ja kovet­tu­neet käyt­töä kes­tä­vik­si. Ammat­ti­lai­nen tie­tää, mil­loin tar­vi­taan kär­si­väl­li­syyt­tä.

 

San­na on tark­ka sii­tä, että val­miit työt luo­vu­te­taan asiak­kail­le vas­ta sit­ten, kun pin­ta­kä­sit­te­ly on kovet­tu­nut ja kui­vu­nut val­miik­si.

Puutalokarnevaali tarjoaa puitteet kohtaamisiin ja neuvojen jakamiseen

San­na kiin­nos­tui läh­te­mään mukaan Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­liin, kos­ka tapah­tu­ma käy yksiin hänen omien arvo­jen­sa kans­sa. Local Arti­san -blo­gis­saan San­na neu­voo ja jakaa työ­oh­jei­ta, ja hänes­tä on muka­va pääs­tä teke­mään samaa kas­vok­kain kar­ne­vaa­lin kävi­jöi­den kans­sa. Suun­ni­tel­mis­sa on ottaa mukaan jokin sopi­va asia­kas­pro­jek­ti, jon­ka ete­ne­mis­tä kävi­jät pää­se­vät seu­raa­maan päi­vän aika­na. Mukaan läh­tee myös esi­merk­ke­jä eri­lai­sis­ta pin­ta­kä­sit­te­lyis­tä ja puu­ma­te­ri­aa­leis­ta. San­na koros­taa, että pai­kan pääl­le saa tul­la kysy­mään neu­voa mihin tahan­sa res­tau­roin­nin pul­maan!

 

Res­tau­roi­ja San­na Lau­ri­la kor­jaa van­han kaap­pi­kel­lon kul­taus­ta

 

San­na Lau­ri­la on por­voo­lai­nen huo­ne­ka­lu­res­tau­roi­ja ja huo­ne­ka­lu­puusep­pä sekä lifes­­ty­­le-blog­­gaa­­ja. Hän on opis­kel­lut huo­ne­ka­lu­res­tau­roin­tia Ikaa­lis­ten käsi- ja tai­de­teol­li­suusop­pi­lai­tok­ses­sa. Huo­ne­ka­lu­puuse­päk­si San­na val­mis­tui Lem­pää­län käsi- ja tai­de­teol­li­suusop­pi­lai­tok­ses­ta. San­na tekee myös eri­kois­pin­ta­kä­sit­te­ly­jä kuten koris­te­maa­lauk­sia ja kul­tauk­sia. 

 

5.8.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te