Hirsiosaaminen kulkee Saaren suvussa

Käsin veis­te­tyt hir­si­ta­lot ovat halut­tu­ja ja käsi­työ­läi­sen hir­ren­veis­tä­jän ammat­ti­tai­dol­le on kysyn­tää. Tämän tie­tää omas­ta koke­muk­ses­taan kuor­ta­ne­lai­nen hir­sia­lan yrit­tä­jä Rai­mo Saa­ri, joka luot­saa isän­sä 1950-luvul­­la perus­ta­maa yri­tys­tä. Saa­ren hir­si­ta­lot on eri­kois­tu­nut käsin­veis­tet­ty­jen hir­si­ra­ken­nus­ten toteut­ta­mi­seen, asiak­kaan toi­vei­den mukaan. Vuo­si­kym­men­ten aika­na on veis­tet­ty sekä moder­ne­ja että perin­tei­siä talo­ja, sau­no­ja ja huvi­loi­ta. Rai­mon poi­ka Vil­le on hir­ren­veis­tä­jä jo kuu­den­nes­sa pol­ves­sa, joten yhteen­sä suvus­sa on ammat­ti­tai­toa pit­käl­ti 200 vuot­ta.

 

Kuor­ta­ne­lai­nen Rai­mo Saa­ri luot­saa isän­sä perus­ta­maa yri­tys­tä.

Piilukirveen käyttö vaatii taitoa

Saa­ren hir­si­ta­lot on muka­na Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­lis­sa jo tois­ta ker­taa. Vii­me vuo­den tapah­tu­mas­ta jäi sekä isäl­le että pojal­le hyvä fii­lis ja yhteis­työ Trä­husin kans­sa on toi­mi­nut. Rai­mo uskoo, että tapah­tu­ma hou­kut­te­lee pai­kal­le vii­me vuo­den tapaan pal­jon ylei­söä. Rai­mo ja Vil­le neu­vo­vat ja opas­ta­vat hir­si­ra­ken­ta­mi­sen tek­nii­koi­ta ja Vil­le opet­taa haluk­kail­le hir­ren pii­lut­ta­mis­ta. Työ­näyt­tei­tä löy­tyy videoi­na myös yri­tyk­sen koti­si­vuil­ta.

 

Saaren hirsitalot tarjoaa mahdollisuuden kokeilla hirren piiluttamista.
Trä­husin omat tim­pu­rit kokei­le­mas­sa hir­ren pii­lut­ta­mis­ta vii­me vuo­den Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­lis­sa.

Terveellinen ja kestävä rakentaminen on mahdollista

Perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen ja perin­tei­set, käsin­veis­te­tyt hir­si­ra­ken­nuk­set ovat kas­vat­ta­neet kysyn­tään­sä jo usei­ta vuo­sia. Sil­ti tapah­tu­mia, joi­den kes­kiös­sä on ter­veel­li­nen raken­ta­mi­nen ja van­han kor­jaa­mi­nen ei ole lii­kaa. Saa­ren yrit­tä­jä­per­he halu­aa olla muka­na ker­to­mas­sa, että edel­leen on mah­dol­lis­ta raken­taa talo­ja, jot­ka kes­tä­vät isäl­tä pojal­le ja edel­leen pojan­po­jal­le. Rai­mon mie­les­tä onkin hie­noa, että Trä­husin poru­kal­la riit­tää ener­gi­aa Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­lin jär­jes­tä­mi­seen.

 

Saa­ren hir­si­ta­lot on kuor­ta­ne­lai­nen per­hey­ri­tys, joka jat­kaa jo kuu­den­nes­sa pol­ves­sa käsin­veis­te­tyn hir­si­ra­ken­ta­mi­sen perin­tei­tä. Yri­tys toteut­taa raken­nuk­sia perin­tei­sin mene­tel­min, ammat­ti­tai­dol­la ja into­hi­mol­la. Laa­duk­kaat, hyväs­tä puus­ta veis­te­tyt raken­nuk­set ovat käy­tös­sä vie­lä sato­jen vuo­sien pääs­tä.

2.8.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te