Kymin Palokärki näkyy nyt Wanhassa Porvoossa

Maa­la­ri­mes­ta­ri Tep­po Ruoh­tu­la päi­vys­tää tyy­ty­väi­se­nä Kymin Palo­kär­jen upo­uu­des­sa liik­kees­sä Por­voon van­has­sa kau­pun­gis­sa. Joki­ka­dun putiik­ki on vas­ta tois­ta viik­koa auki, sil­lä kau­pan avaa­mi­nen vii­väs­tyi aurin­koi­sen ja läm­pi­män kesän joh­dos­ta. Voi sanoa, että hel­teet yllät­ti­vät maa­li­kaup­pi­aan kuin tal­vi autoi­li­jat – maa­li­kaup­pa on käy­nyt koko kesän niin kuu­ma­na, ettei juu­ri muu­hun ole jää­nyt aikaa. Nyt ovet ovat auki kes­ki­vii­kos­ta lau­an­tai­hin ja kaup­pa toi­mii Kymin Palo­kär­jen näy­teik­ku­na­na, nou­­to- ja pal­ve­lu­pis­tee­nä idyl­li­ses­sä Van­has­sa Por­voos­sa.

 

Kymin Palokärjen tuotevalikoimasta löytyy pitkät käyttökokemukset omaavia, perinteisiä pintakäsittelytuotteita ja näiden raaka-aineita.
Kymin Palo­kär­jen uusi lii­ke Por­voon Van­has­sa kau­pun­gis­sa on avoin­na kes­ki­vii­kos­ta lau­an­tai­hin.

Verkkokaupassa tarjolla myös työohjeita ja neuvontaa

Verk­ko­kaup­pa on yri­tyk­sen ensi­si­jai­nen myyn­ti­ka­na­va, ja net­ti­si­vuil­ta löy­tyy myös run­saas­ti ohjei­ta ja neu­vo­ja pin­ta­kä­sit­te­lyyn ja maa­lien val­mis­ta­mi­seen. Tep­po ker­too kerän­neen­sä sivuil­le suo­si­tuim­pia “usein kysyt­ty­jä” -ohjei­ta. Pihan lait­ta­jat ja kesä­keit­tiön raken­ta­jat ovat kiin­nos­tu­nei­ta beto­nin vär­jää­mi­ses­tä – vär­jä­tyt beto­ni­laa­tat ja työ­ta­sot ovat suo­sit­tu­ja. Ohjei­ta löy­tyy myös vaik­ka­pa lat­tian suo­pa­kuu­raa­mi­seen ja muna­tem­pe­ra­maa­lin val­mis­ta­mi­seen koto­na. Kiin­nos­tus perin­teis­tä muna­tem­pe­ra­maa­lia koh­taan on ajoit­tain run­sas­ta, ohjeen perään kysel­leen eri­tyi­ses­ti jos medias­sa on ollut esil­lä ins­pi­roi­va toteu­tus.

 

Uustaas Oy huoltaa kartanon päärakennuksen maalipintaa.
Tep­po luot­saa myös tois­ta yri­tys­tä, maa­laus­lii­ke Uus­taas Oytä, joka on eri­kois­tu­nut van­ho­jen arvo­ra­ken­nus­ten sisä- ja ulko­maa­lauk­seen.

Maalarimestari neuvoo perinteisiä pintakäsittelytekniikoita

Kymin Palo­kär­ki tar­jo­aa koke­mus­pe­räis­tä osaa­mis­ta ja neu­vo­ja myös Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­lin kävi­jöil­le.  Maa­la­ri­mes­ta­ri kehot­taa­kin saa­pu­maan pai­kal­le run­sai­den kysy­mys­ten kera.

 

Kymin Palo­kär­ki on perin­teis­ten pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­nei­den eri­kois­lii­ke. Yri­tys aloit­ti toi­min­tan­sa kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten Kymi­joen var­rel­la Kar­hu­las­sa, jos­ta se muut­ti Por­voo­seen vuon­na 2011. Kymin Palo­kär­ki on toi­min­tan­sa alus­ta läh­tien val­mis­ta­nut käsi­työ­nä eri­lai­sia perin­tei­siä maa­le­ja, vaho­ja sekä puu­öl­jy­jä kaik­keen pin­ta­kä­sit­te­lyyn. Vali­koi­mis­ta löy­tyy kat­ta­vas­ti myös mui­den val­mis­ta­jien hyväk­si havait­tu­ja perin­tei­siä pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­nei­ta ja väli­nei­tä. 

 

26.7.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te