Plektra Trading haluaa edistää kestävää ja terveellistä rakentamista

Plekt­ra Tra­din­gin vetä­jä Ste­fan Englund viet­tää hei­nä­kuun hel­tei­tä koto­naan Por­voos­sa, kai­vin­ko­neen pui­kois­sa. Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta on päät­tä­nyt laa­jen­taa rin­ta­ma­mies­ta­lo­aan ja ton­til­ta on kaa­det­tu kak­si isoa kuus­ta. Puu­ta­loa­suk­kai­na Ste­fan ja Soi­li alle­kir­joit­ta­vat Trä Grou­pin arvot – kes­tä­vä ja ter­veel­li­nen puu­ta­lo­ra­ken­ta­mi­nen on heil­le­kin sydä­men asia.

Soi­li Englund näyt­tää Speed­hea­te­rin toi­min­taa.

Speedheaterin avulla maalinpoisto on turvallista ja nopeaa

Ste­fa­nin ja Soi­lin yri­tys Plekt­ra Tra­ding esit­te­li maa­han­tuo­maan­sa Speed­hea­te­ria myös vii­me vuo­den Trä­hus Kar­ne­va­le­nis­sa. Tuusu­lan Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­li on muka­van ren­to ja maan­lä­hei­nen tapah­tu­ma, johon yrit­tä­jät tule­vat mie­lel­lään mukaan tänä­kin vuon­na neu­vo­maan Speed­hea­te­rin käyt­töä. Ste­fan kokee tär­keäk­si neu­voa ihmi­siä tur­val­li­seen työs­ken­te­lyyn van­han kun­nos­tuk­ses­sa – maa­lin­pois­tos­sa ei ole sijaa kuu­mail­ma­pu­hal­ti­mil­le. Voi olla, että mukaan läh­tee myös sama sor­vi, jol­la Ste­fan sor­va­si kyniä vii­me vuon­na.

Plektra Trading
Ikku­nan kun­nos­tus­ta vii­me vuo­den Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­lis­sa

Plektra Tradingin vahvuus on palvelu

Soi­li on alun­pe­rin sai­raan­hoi­ta­ja ja Ste­fan elekt­ro­niik­kain­si­nöö­ri. He ovat luot­san­neet Plekt­ra Tra­din­gia yli 11 vuot­ta, mut­ta pit­käi­käi­nen yri­tys on perus­tet­tu jo 1994. Kon­sep­tiin kuu­luu oleel­li­ses­ti neu­von­ta, ja har­va jou­tuu läh­te­mään pois apua saa­mat­ta. Kivi­jal­ka­kau­pan vah­vuus onkin pal­ve­lu. Vali­koi­mis­ta löy­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va puu­ta­lon raken­ta­mi­seen, run­gon pys­ty­tyk­ses­tä vii­meis­te­lyyn.

 

Plekt­ra Tra­ding on puun­työs­tä­jän ihme­maa. Soi­li ja Ste­fan Englun­din 11,5 vuot­ta luot­saa­ma yri­tys on perus­tet­tu jo 1994. Kivi­jal­ka­myy­mä­lä pal­ve­lee Taka-Töö­­lös­­sä ja verk­ko­kaup­pa myös nii­tä asiak­kai­ta, jot­ka eivät pää­se asioi­maan Hel­sin­kiin. Plekt­ra Tra­ding on eri­kois­tu­nut puu­työ­hön käy­tet­tä­vien laa­tu­työ­ka­lu­jen ja -konei­den maa­han­tuon­tiin ja myyn­tiin. 
20.7.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te