Tietoa, taitoa ja kokemusta

Asut­ko rin­ta­ma­mies­ta­los­sa ja olet epä­var­ma, miten talo remon­toi­daan oikeal­la taval­la? Onko Sinul­la van­ha hir­si­run­koi­nen talo, jos­sa alim­mat hir­ret pitää vaih­taa?
Etsit­kö teki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät luo­maan ajan­mu­kai­sen hen­gen kotii­si?
Vai haluat­ko raken­taa puu­ta­lon, joka kes­tää sato­ja vuo­sia?

Olet tul­lut oike­aan osoit­tee­seen, sil­lä jär­ke­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen, kes­tä­vä puu­ra­ken­ta­mi­nen ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den raken­nus­ten res­tau­roin­ti on ydin­osaa­mis­tam­me.

Ota yhteyt­tä

Tulem­me mie­lel­läm­me tutus­tu­maan taloo­si veloi­tuk­set­ta!


Trustmary Reviews

Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Unable to display Face­book posts

Error: Error vali­da­ting access token: The ses­sion has been inva­li­da­ted because the user chan­ged their password or Face­book has chan­ged the ses­sion for secu­ri­ty rea­sons.
Type: OAut­hExcep­tion
Code: 190
Subco­de: 460
Click here to Troubles­hoot.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Unable to display Face­book posts

Error: Error vali­da­ting access token: The ses­sion has been inva­li­da­ted because the user chan­ged their password or Face­book has chan­ged the ses­sion for secu­ri­ty rea­sons.
Type: OAut­hExcep­tion
Code: 190
Subco­de: 460
Click here to Troubles­hoot.
Pre­viousNext
Pre­viousNext

Uudel­la­maal­la sijait­se­va van­ha soti­las­torp­pa on raken­net­tu 1700-luvul­­­la. Trä­hus teki res­tau­roin­ti­työt, hir­si­työt sekä pro­jek­tin­joh­ton.

Autoim­me asia­kas­ta teke­mäl­lä kor­jaus­kar­toi­tuk­sen, raken­nuk­sen oikai­sun, ikku­noi­den enti­söin­nin, jul­ki­si­vun kun­nos­tuk­sen ja puuse­pän teke­mät uudet ovet.

Sipoon kir­kon sun­tion asun­to 1900-luvun alus­ta. Ylä­ker­ran lisäe­ris­tys ja talon pin­ta­re­mont­ti.

Tuusu­las­sa sijait­se­van Pek­ka Halo­sen aka­te­mian pää­ra­ken­nus on vuo­del­ta 1908. Teim­me ala­poh­jan res­tau­roin­nin sekä pro­jek­tin­joh­to­työt.

Tuusu­lan­jär­ven ran­taan raken­net­tiin oma­ko­ti­ta­lo, jon­ka moni­muo­toi­nen kat­to antaa yksi­löl­li­sen ulko­näön.

Jul­ki­si­vu­res­tau­roin­ti Puu-Val­­­li­­­las­­­sa. Sei­nä on maa­lat­tu Ottos­sons Färg­ma­ke­ri -pel­la­va­öl­jy­maa­lil­la.

Paki­lan siir­to­la­puu­tar­has­sa toteu­tim­me mökin oikai­sun ja raken­tei­den kor­jauk­sen.

Etei­nen luo ensi­vai­ku­tel­man talon tun­nel­mas­ta. Toteu­tim­me pin­ta­re­mon­tin sisustus­suunnittelutoimisto Mil­li­dee Oy:n vision mukai­ses­ti.

Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas raken­nus Van­has­sa Por­voos­sa vuo­del­ta 1769. Toteu­tim­me ala­poh­jan kor­­­jaus- ja enti­söin­ti­työt, kun­nioit­taen talon alku­pe­räis­tä raken­nus­ta­paa.

Toteu­tim­me uudis­ra­ken­nuk­sen jul­­­ki­­­si­­­vu- ja sisus­tus­työt 1810-luvun uusklas­si­seen tyy­liin.


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te