Tietoa, taitoa ja kokemusta

Asut­ko rin­ta­ma­mies­ta­los­sa ja olet epä­var­ma, miten talo remon­toi­daan oikeal­la taval­la? Onko Sinul­la van­ha hir­si­run­koi­nen talo, jos­sa alim­mat hir­ret pitää vaih­taa?
Etsit­kö teki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät luo­maan ajan­mu­kai­sen hen­gen kotii­si?
Vai haluat­ko raken­taa puu­ta­lon, joka kes­tää sato­ja vuo­sia?

Olet tul­lut oike­aan osoit­tee­seen, sil­lä jär­ke­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen, kes­tä­vä puu­ra­ken­ta­mi­nen ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den raken­nus­ten res­tau­roin­ti on ydin­osaa­mis­tam­me.

Ota yhteyt­tä

Tulem­me mie­lel­läm­me tutus­tu­maan taloo­si veloi­tuk­set­ta!

Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

la tam­mi 25th, 2020

Trähus Ab

Eiln­kaa­ria­jat­te­lu ja eli­nym­pä­ris­tön vai­ku­tus omaan ter­vey­teen mie­ti­tyt­tä­vät yhä useam­pia. Vii­kon pääs­tä perus­ta­jam­me Tho­mas Norei­la pureu­tuu tar­kem­min aihee­seen Asta-mes­suil­la ja poh­tii, mitä kes­tä­vä ja ter­veel­li­nen raken­ta­mi­nen tar­koit­taa. Mes­su­jen ohjel­ma löy­tyy Asta-mes­sut net­ti­si­vuil­ta www.asta.fi/fi/kavijalle/#tab-program Lue lisääNäy­tä vähem­män

Eilnkaariajattelu ja elinympäristön vaikutus omaan terveyteen mietityttävät yhä useampia. Viikon päästä perustajamme Thomas Noreila pureutuu tarkemmin aiheeseen Asta-messuilla ja pohtii, mitä kestävä ja terveellinen rakentaminen tarkoittaa. Messujen ohjelma löytyy Asta-messut nettisivuilta https://www.asta.fi/fi/kavijalle/#tab-program

ke tam­mi 22nd, 2020

Trähus Ab

Tämän hir­si­ta­lon aikoi­naan poten­ti­aa­li­nen osta­ja ei ollu täy­sin var­ma, oli­si­ko tämä juu­ri hänel­le sopi­va koti. Sel­vit­tääk­seen asian, osta­ja nuk­kui talos­sa yön tun­nus­tel­lak­seen mah­dol­li­sen uuden kotin­sa tun­nel­maa. Har­mil­li­ses­ti osta­ja pää­tyi luo­pu­maan tar­jouk­ses­ta, mut­ta myö­hem­min talo onnek­si siir­ret­tiin ja se sai uuden elä­män muu­al­la. Lue lisääNäy­tä vähem­män

Tämän hirsitalon aikoinaan potentiaalinen ostaja ei ollu täysin varma, olisiko tämä juuri hänelle sopiva koti. Selvittääkseen asian, ostaja nukkui talossa yön tunnustellakseen mahdollisen uuden kotinsa tunnelmaa. Harmillisesti ostaja päätyi luopumaan tarjouksesta, mutta myöhemmin talo onneksi siirrettiin ja se sai uuden elämän muualla.

Com­ment on Face­book

Iha­na kuul­la talon tari­noi­ta!..

View more com­ments

Load more
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

la tam­mi 25th, 2020

Trähus Ab

Eiln­kaa­ria­jat­te­lu ja eli­nym­pä­ris­tön vai­ku­tus omaan ter­vey­teen mie­ti­tyt­tä­vät yhä useam­pia. Vii­kon pääs­tä perus­ta­jam­me Tho­mas Norei­la pureu­tuu tar­kem­min aihee­seen Asta-mes­suil­la ja poh­tii, mitä kes­tä­vä ja ter­veel­li­nen raken­ta­mi­nen tar­koit­taa. Mes­su­jen ohjel­ma löy­tyy Asta-mes­sut net­ti­si­vuil­ta www.asta.fi/fi/kavijalle/#tab-program Lue lisääNäy­tä vähem­män

Eilnkaariajattelu ja elinympäristön vaikutus omaan terveyteen mietityttävät yhä useampia. Viikon päästä perustajamme Thomas Noreila pureutuu tarkemmin aiheeseen Asta-messuilla ja pohtii, mitä kestävä ja terveellinen rakentaminen tarkoittaa. Messujen ohjelma löytyy Asta-messut nettisivuilta https://www.asta.fi/fi/kavijalle/#tab-program

ke tam­mi 22nd, 2020

Trähus Ab

Tämän hir­si­ta­lon aikoi­naan poten­ti­aa­li­nen osta­ja ei ollu täy­sin var­ma, oli­si­ko tämä juu­ri hänel­le sopi­va koti. Sel­vit­tääk­seen asian, osta­ja nuk­kui talos­sa yön tun­nus­tel­lak­seen mah­dol­li­sen uuden kotin­sa tun­nel­maa. Har­mil­li­ses­ti osta­ja pää­tyi luo­pu­maan tar­jouk­ses­ta, mut­ta myö­hem­min talo onnek­si siir­ret­tiin ja se sai uuden elä­män muu­al­la. Lue lisääNäy­tä vähem­män

Tämän hirsitalon aikoinaan potentiaalinen ostaja ei ollu täysin varma, olisiko tämä juuri hänelle sopiva koti. Selvittääkseen asian, ostaja nukkui talossa yön tunnustellakseen mahdollisen uuden kotinsa tunnelmaa. Harmillisesti ostaja päätyi luopumaan tarjouksesta, mutta myöhemmin talo onneksi siirrettiin ja se sai uuden elämän muualla.

Com­ment on Face­book

Iha­na kuul­la talon tari­noi­ta!..

View more com­ments

Load more
Pre­viousNext
Next

Trä­hus kun­nos­ti jul­ki­si­vu­jen ikku­nan­puit­teet ja raken­si uuden piha­ka­tok­sen vuo­den 1904 ker­ros­ta­loon Kata­ja­no­kal­la.

Trä­hus res­tau­roi lähes sata­vuo­ti­sen Hil­ding Eke­lun­din suun­nit­te­le­man puu­ta­lon Käpy­läs­sä.

Teim­me koko­nais­val­tai­set kor­jaus­työt van­han puu­ta­lon ulko- ja sisä­ti­lois­sa Puu-Käpy­­­läs­­­sä.

Toteu­tim­me katon maa­­­laus- ja kor­jaus­työt 1900-luvun alun huvi­laan Kau­niai­sis­sa.

Teim­me ala­poh­jan kor­jauk­sen huvi­laan Sou­kan­nie­mes­sä.

Toteu­tim­me hir­si­kor­jauk­set Tuusu­lan­jär­vel­lä.

Teim­me jul­ki­si­vun kun­nos­tus­työt Hel­sin­gin Kum­pu­las­sa.

Uudel­la­maal­la sijait­se­va van­ha soti­las­torp­pa on raken­net­tu 1700-luvul­­­la. Trä­hus teki res­tau­roin­ti­työt, hir­si­työt sekä pro­jek­tin­joh­ton.

Autoim­me asia­kas­ta teke­mäl­lä kor­jaus­kar­toi­tuk­sen, raken­nuk­sen oikai­sun, ikku­noi­den enti­söin­nin, jul­ki­si­vun kun­nos­tuk­sen ja puuse­pän teke­mät uudet ovet.

Tiedustelut
info@trahus.fi

 

Uusimaa
Thomas Noreila
+358 40 705 1572

 

Pirkanmaa
Markus Koskinen
+358 400 850 705

 

Rakentaminen
Tero Saari
+358 40 067 7670

 

Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

 

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te