Laskutustiedot

Oy Trä­hus i Tus­by Ab (Y-tun­­nus 2798847–7) ottaa vas­taan las­ku­ja ensi­si­jai­ses­ti säh­köi­ses­sä muo­dos­sa.

Verkkolaskut:

Ope­raat­to­ri: OpusCa­pi­tal Group Oy (003710948874)
Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te: 003727988477
OVT-tun­­nus: 003727988477

Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun:

Las­ku­jen lähe­ty­so­soi­te: OyTrahusiTusbyAb.FI.P.114007–8@docinbound.com

Tähän osoit­tee­seen voi lähet­tää ainoas­taan PDF-muo­­toi­­sia las­ku­ja lii­te­tie­dos­to­na. Las­kun liit­tei­den tulee olla samas­sa tie­dos­tos­sa itse las­kun kans­sa, jokai­nen las­ku tulee olla oma­na lii­te­tie­dos­to­naan, ja tie­dos­tot eivät saa olla lukit­tu­ja tai sala­sa­na­suo­jat­tu­ja.

Laskujen vastaanotto postitse skannauspalveluun:

Oy Trä­hus i Tus­by Ab (OpusCa­pi­ta skan­naus­pal­ve­lu)
PL 36083
00021 LASKUTUS

Tähän osoit­tee­seen voi pos­tit­taa ainoas­taan las­ku­ja. Jot­ta las­ku koh­dis­tuu oikein, tulee osoi­te tulos­taa myös itse las­kuun eikä ainoas­taan kir­je­kuo­reen.


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te