Vanhan puutalon ostaja, muistathan huomioida nämä,
osa 2

Van­ha puu­ta­lo on monen asu­mi­su­nel­ma. Sel­lai­sen osta­mi­nen ja kun­nos­ta­mi­nen tuo­vat kui­ten­kin muka­naan asioi­ta, joi­ta kan­nat­taa miet­tiä huo­lel­li­ses­ti etu­kä­teen. Tähän jut­tusar­jaan olem­me koon­neet kym­me­nien koh­tei­den perus­teel­la tär­kei­tä huo­mioi­ta puu­ta­lo­kau­poil­le suun­taa­vil­le.

Ensim­mäi­nen osa kos­ki talon sijain­tia sekä ulos­päin näky­viä asioi­ta, ja täs­sä jäl­kim­mäi­ses­sä osas­sa kes­ki­tym­me talon sisä­puo­leen.

Ilmanvaihto ratkaisee yleensä talon terveyden

Van­hat puu­ta­lot on suun­ni­tel­tu toi­mi­vik­si pai­no­voi­mai­sel­la ilman­vaih­dol­la. Vuo­sien saa­tos­sa taloi­hin on kui­ten­kin saa­tet­tu teh­dä rat­kai­su­ja, jot­ka eivät tue talon hyvin­voin­tia: esi­mer­kik­si kor­vausil­ma­räp­pä­nöi­tä on sul­jet­tu ja tuli­si­jo­ja on muu­rat­tu umpeen.

Näis­sä tapauk­sis­sa ammat­ti­tai­toi­nen kun­to­tar­kas­ta­ja osaa ottaa huo­mioon, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia näil­lä muu­tok­sil­la on ollut talon ter­vee­nä pysy­mi­seen sekä asu­mis­mu­ka­vuu­teen. Trä­husin ammat­ti­lai­sil­ta on puo­les­taan mah­dol­lis­ta saa­da hyvä arvio sii­tä, mil­lai­sin toi­men­pi­tein talon toi­mi­vuus voi­daan palaut­taa. Ja vaik­ka ilman­vaih­dos­sa ei ongel­mia oli­si­kaan, kan­nat­taa osto­vai­hees­sa aina tar­kas­taa tuli­si­jo­jen toi­mi­vuus, sil­lä nii­den toi­min­ta­ky­vyn palaut­ta­mi­nen on jos­kus mel­ko työ­läs­kin ope­raa­tio.

Van­han­kaan talon lat­tian ei kuu­lu tun­tua vetoi­sel­ta, vaan yleen­sä vedon­tun­ne ker­too kah­des­ta asias­ta: joko pai­no­voi­mai­sen ilman­vaih­don toi­min­ta on häi­riin­ty­nyt, jol­loin kor­vausil­ma tulee lat­tia­ra­ois­ta, tai sit­ten lat­tian alla on puut­teel­li­nen eris­tys. Jäl­kim­mäi­seen voi­daan vai­kut­taa lisää­mäl­lä eris­tet­tä lat­tian alle ala­poh­jaan, joka kuu­luu hyvin tyy­pil­li­siin puu­ta­lo­jen kor­jaus­pro­jek­tei­hin, ja jos­ta saa kus­tan­nusar­vion esi­mer­kik­si Trä­husil­ta.

Märkätilojen ja putkistojen muutokset maksavat aina

Kyl­py­huo­nei­den lisäyk­set, laa­jen­nuk­set ja siir­rot van­has­sa talos­sa saat­ta­vat hel­pos­ti tar­koit­taa koko talon put­kis­ton uusi­mis­ta. Samal­la ne vai­kut­ta­vat koko talon hyvin­voin­tiin lisään­ty­neen kos­teus­kuor­man takia. Jos myös liit­ty­mä on tulos­sa uusin­taan tai se on vas­ta uusit­tu, kan­nat­taa samal­la ker­ral­la uusia kaik­ki liit­ty­mään saak­ka. Samal­la on hyvä val­mis­tau­tua läm­mi­tys­jär­jes­tel­män uusin­taan. Täs­sä­kin asias­sa pal­ve­lem­me mie­lel­lään asiak­kai­tam­me.

Uudis­koh­tees­sa put­ki­töi­hin suun­nit­te­lui­neen bud­je­toi­daan sato­ja euroja/neliö, ja res­tau­roin­ti­koh­tees­sa ole­vien raken­tei­den var­je­lu ja esil­le jät­tö aset­taa toteu­tuk­sel­le omat haas­teen­sa. Muut kuin kalus­te­muu­tok­set (hanat, ves­san­py­tyt jne.) vaa­ti­vat eril­li­sen LVI-suun­­ni­­tel­­man, ja muu­tok­sen suu­ruu­des­ta riip­puen toi­­men­­pi­­de- taik­ka raken­nus­lu­van raken­nus­val­von­nas­ta.

Moni työ vaatii arkkitehtisuunnittelua sekä viranomaislupia

Kan­ta­viin raken­tei­siin taik­ka jul­ki­si­vui­hin teh­tä­vät muu­tok­set vaa­ti­vat aina ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lua ja pii­rus­tuk­set lupa­vi­ran­omai­sia var­ten. Jos talos­ta ei ole ajan­ta­sai­sia pii­rus­tuk­sia ole­mas­sa, niin ark­ki­teh­ti mit­taa ja piir­tää ne vaa­dit­ta­vil­ta osin.

Vint­tien käyt­töö­no­tot, kel­la­ri­muu­tok­set ja ikku­noi­den sekä ovien muu­tok­set ovat aina raken­nus­lu­van­va­rai­sia toi­men­pi­tei­tä. Tilan­tees­ta riip­puen myös por­tai­kon siir­to voi vaa­tia luvan.

Mie­ti­tyt­tää­kö jokin van­han talon osta­mi­ses­sa? Voit kut­sua res­­tau­­roin­­ti- ja/tai maa­la­ri­mes­ta­rim­me kans­sa­si arvioi­maan poten­ti­aa­li­sen koti­si tule­via kor­jaus­tar­pei­ta. Kysy lisää asia­kas­vas­taa­val­tam­me Taru Vih­neel­tä joko taru.vihne@trahus.fi tai 040 585 2220.

25.4.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

Tiedustelut ja arviointikäynnit
info@trahus.fi
+358 40 705 1572
+358 40 513 2200

 

Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te