Miikolla oli Trähus Karnevalen -tapahtumassa kotikenttäetu

Sisus­­tus- ja käyt­tö­esi­nei­tä val­mis­ta­va per­hey­ri­tys Mii­ko oli tänä vuon­na ensim­mäis­tä ker­taa muka­na kar­ne­vaa­li­hu­mus­sa. Monel­le pai­kal­li­sel­le­kin tai­tei­li­jan juu­ret Tuusu­las­sa tule­vat edel­leen yllä­tyk­se­nä. Syk­syn uutuus­tuot­teis­sa näh­dään mm. hir­ven­nah­kaa, koti­mais­ta metal­lia sekä Suo­men kan­sal­lis­ka­la. 

Kuten monel­la muul­la­kin, myös tuusu­la­lai­sel­la per­hey­ri­tys Mii­kol­la oli elo­kuun 2019 toi­se­na vii­kon­lop­pu­na var­si­nai­nen tapah­tu­mien super­vii­kon­lop­pu.

– Per­jan­tai­na olim­me muka­na Tuusu­lan Tai­tei­den Yö -tapah­tu­mas­sa, koko vii­kon­lo­pun yli kes­tä­neet Val­ta­kun­nal­li­set Koti­seu­tu­päi­vät näky­vät tie­tys­ti katu­ku­vas­sa, ja tänään sun­nun­tai­na olem­me muka­na tääl­lä Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa. Vaik­ka keli onkin hie­man kos­tea, niin ei voi kuin ihme­tel­lä tämän tapah­tu­man Kra­pin alu­eel­le kerää­mää väki­mää­rää. Moni pai­kal­li­nen tie­tää jo, että Mii­ko on tuusu­la­lai­nen yri­tys, mut­ta monel­le tulee yllä­tyk­se­nä, että tuot­teem­me suun­ni­tel­lut ja kuvit­ta­nut tai­tei­li­ja, San­na Paak­ki, on myös tääl­tä kotoi­sin, ker­too Mii­kon lii­ke­lah­jois­ta ja yri­tys­myyn­nis­tä vas­taa­va Miia Pii­roi­nen

Jo kar­ne­vaa­li­päi­vän alus­sa Pii­roi­sel­la on sel­keä aja­tus sii­tä, mikä kävi­jöi­tä eni­ten kiin­nos­taa. 

– Mei­dän pis­teel­läm­me myym­me var­mas­ti eni­ten näi­tä eläin­hah­moil­la kuvi­tet­tu­ja koi­vu­va­ne­ri­tuot­tei­ta, jot­ka sopi­vat monel­le niin tyy­lin kuin hin­tan­sa­kin puo­les­ta. Lisäk­si hir­ven­nah­ka­lau­kut ja muut­kin vane­ri­tuot­teet kiin­nos­ta­vat kovas­ti. Kaik­kia tuot­tei­tam­me yhdis­tää kes­tä­vyys, käy­tet­tä­vyys ja suo­ma­lai­suus. Sik­si var­mas­ti kiin­nos­tam­me myös tämän tapah­tu­man kävi­jöi­tä, Pii­roi­nen ker­too.

Syk­syn saa­pu­mi­nen käyn­nis­tää sisus­­tus- ja vaa­te­puo­lel­la uuden seson­gin, mikä tie­tää myös Mii­kol­le uusia tuo­te­lan­see­rauk­sia.

– Ensin­nä­kin lan­see­raam­me uuden kuo­sin, jos­sa esiin­tyy Suo­men kan­sal­lis­ka­la ahven. Lisäk­si meil­tä on tulos­sa syk­syyn hir­ven­na­has­ta val­mis­tet­ta­va shop­­per-kokoi­­nen lauk­ku. Tuo­re tuo­te­ryh­mäm­me on myös koti­mai­set metal­li­tuot­teet, kuten tämä avain­tau­lu. Metal­li­tuot­tei­den saa­mi­nen vali­koi­maan ei ole ollut kor­kei­den laa­tu­vaa­ti­muk­siem­me vuok­si ihan yksin­ker­tais­ta, sil­lä olem­me todel­la­kin tes­tan­neet esi­mer­kik­si maa­li­pin­nan kes­tä­vyy­den huo­lel­la. Eri­tyi­ses­ti avain­tau­lus­sa, jon­ka pin­nal­la siir­rel­lään mag­neet­te­ja ja metal­li­sia avai­men­pe­riä, maa­li­pin­ta jou­tuu koval­le koe­tuk­sel­le. Haluam­me olla var­mo­ja sii­tä, että kaik­ki tuot­teem­me kes­tä­vät vuo­sien käyt­töä, Pii­roi­nen päät­tää. 

11.10.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Rakentaminen
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Suunnittelu
Ilari Airikkala
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200

Rekrytointi
Minna Gustavsson
hr@trahus.fi
+358 40 048 9984
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te